Fars Køkkenskole på Egholmskolen i Vallensbæk Strand. Køkkenskolen er for fædre, bonusfædre, onkler og børn. Visionen er at understøtte familiers gode kostvaner ved at inddrage mænd og børn i den daglige madlavning i hjemmet.
.

Set i forhold til nabokommunerne er uddannelsesniveauet højere i Vallensbæk Kommune, og sundhedstilstanden bedre. De sociale problemer er lidt mindre, og kriminaliteten lavere.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet for de 30‑34-årige i Vallensbæk Kommune var i 2018 tæt på landsgennemsnittet. Lidt færre har kun en grundskoleuddannelse, men samlet ligger kommunen tæt på niveauet for hele landet.

Uddannelsesniveauet er siden 1991 forbedret markant, især for kvinderne. For de 30‑34-årige er andelen med en lang videregående uddannelse steget fra 2 % til 23 % hos kvinderne og fra 6 % til 21 % hos mændene.

Elevtallet i grundskolen er siden 1970’erne (se Tabel 1) i takt med kommunens demografiske udvikling steget kraftigt. I årene fra 2007 betød nye boliger, at mange børnefamilier flyttede til, og kommunalbestyrelsen valgte derfor i 2015 at justere på skoledistrikterne til kommunens tre skoler for at udnytte kapaciteten bedst muligt. Ændringerne trådte i kraft fra skoleåret 2016/17.

Pilehaveskolen huser kommunens 10.-klassetilbud. Vallensbæk og Ishøj Kommuner har en aftale om at samarbejde om bl.a. specialtilbud. Det omfatter Vallensbæk Skoles specialklasser for børn med indlæringsvanskeligheder og for børn med autisme samt specialskolerne Kirkebækskolen og Skolen på Ishøjgård.

Kommunen fik i 1997 en kristen friskole, Gideonskolen, der i 2017/18 havde 8 % af kommunens grundskoleelever.

Vallensbæk Statsskole fra 1969 indgik efter flere fusioner i Albertslund Gymnasium og lukkede i 2003 på matriklen i Vallensbæk.

Sundhed

Tabel 2. Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Vallensbæk Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Vallensbæk Kommune havde 2013‑17 en beregnet middellevetid på 81,4 år. Det er ca. et halvt år mere end gennemsnittet for Region Hovedstaden og lidt mere end landsgennemsnittet.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er det en mindre andel af den voksne befolkning i Vallensbæk Kommune end i hele regionen, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred. Set i forhold til hele regionen er der også lidt færre af kommunens borgere med risikable sundhedsvaner i form af daglig rygning og højrisikoindtagelse af alkohol.

I 2017 var der 6,3 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Vallensbæk Kommune. I regionen var det 6,4 lægebesøg, mens landsgennemsnittet var på 7,1 lægebesøg pr. indbygger.

Borgerne i kommunen betjenes af Region Hovedstadens hospitaler. I Vallensbæk Kommune var antallet af indlagte på et somatisk sygehus større end i regionen. I 2017 var der 138 indlagte pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 133 på regionsplan og 121 for hele landet.

Vallensbækkere på tur en augustdag i 2016 med en drone som vejviser. Træningsturen var led i et pilotprojekt, der skulle afdække effekten af at bruge droner i forbindelse med sundhedsfremme.

.

Socialområdet og forsørgelse

Dagplejens Dag blev i 2018 holdt på naturskolen Bækkehuset lige uden for Vallensbæk Landsby. Børn, dagplejere, forældre og bedsteforældre var med. Dagplejen har eksisteret i Vallensbæk Kommune siden efteråret 1968.

.

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Vallensbæk Kommune var i 2017 noget mindre end det gennemsnitlige udgiftsbehov i Region Hovedstaden og landet som helhed.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede i 2017 2,9 børn og unge pr. 1.000 i aldersgruppen, mod 10,1 på landsplan.

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17‑64 år var i 2017 i Vallensbæk Kommune 45 % under gennemsnittet for landets kommuner og det laveste på den københavnske vestegn.

I 2017 modtog 8,7 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en mindre andel end på landsplan (11,1 %) og i Region Hovedstaden som helhed (11,3 %).

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, var i 2017 på 1,3 % og dermed langt lavere end i landet som helhed (3,7 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Vallensbæk Kommune er noget mindre end i Region Hovedstaden og i landet som helhed. I 2017 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 5,2 personer pr. 1.000 indbyggere i Vallensbæk Kommune mod tilsvarende 15,2 i regionen og 15,4 på landsplan.

Billedet er tilsvarende for voldsforbrydelser, hvor der i kommunen i 2017 blev rejst sigtelse mod 1,0 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 2,6 i regionen og 2,7 på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Vallensbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg