Faktaboks

Areal
9,5 km²
Højeste punkt
24,2 m.o.h.
Kystlinje
2 km
Region
Hovedstaden
Stift
Helsingør
Provsti
Glostrup
Antal sogne
1
Befolkningsudvikling
856 personer (1950), 12.302 personer (1980), 16.280 personer (2018)
Befolkningstæthed i kommunen
1.714 personer/km² (2018)
Befolkningstæthed i Danmark
135 personer/km² (2018)
Gennemsnitsalder i kommunen
39,7 år (2018)
Gennemsnitsalder i Danmark
41,5 år (2018)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i kommunen
309.971 kr. (2017)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i Danmark
277.182 kr. (2017)
Hjemmeside

vallensbaek.dk

Kort over Vallensbæk Kommune.

.

Vallensbæk Kommunes logo.

.
På dette luftfoto fra 2014 får man et fint indtryk af udformningen af Vallensbæk Havn, hvor der i dag er over 600 pladser til lystsejlere. Vallensbæk Havn og Strand er en del af Strandparken, anlagt i 1977‑79, der også omfatter Greve Marina samt Ishøj og Brøndby Havne.
.

Vallensbæk Kommune er en forstadskommune ca. 13 km sydvest for København og ligger på den frugtbare moræneslette, som strækker sig over et trekantområde mellem København, Roskilde og Køge. 75 % af kommunen er dog dækket af byggeri og infrastruktur, og det oprindelige landskab, skabt i den sidste istid, ses næsten kun i det åbne land omkring Vallensbæk Landsby i den centrale del af kommunen.

De ældste spor efter menneskelig aktivitet i Vallensbæk Kommune er redskabsfund fra Maglemosekulturens jægere fundet i Vallensbæk Mose og på de gamle strandvolde i Vallensbæk Strand. Arkæologiske undersøgelser ved bl.a. Helligtrekongers Kirke og på Langager viser bopladsspor fra tiden omkring landbrugets indførelse, ca. 3950 f.Kr. Fem registrerede bronzealdergravhøje og langhuse fra jernalderen og vikingetiden vidner desuden om, at aktiviteterne fortsatte op gennem resten af oldtiden.

Vallensbæk Kommune i dag svarer til det middelalderlige Vallensbæk Sogn. Vallensbæk var den eneste etablerede landsby i området i middelalderen, hvor bønderne dyrkede den frugtbare agerjord mod øst og brugte de våde enge mod vest ned mod Store Vejleå til græsning. Kommunens ældst bevarede bygning er den romanske Vallensbæk Kirke, hvis kerne udgøres af en stenbygning fra 1100-tallet. Kommunens anden kirke, Helligtrekongers Kirke, er fra 2012.

Man ved kun lidt om udviklingen i befolkningstallet for Vallensbæk Kommune før sidst i 1700-tallet, hvor folketællingen registrerede 241 indbyggere. I begyndelsen af 1900-tallet var landbrug stadig det primære erhverv i kommunen. Mælkeproduktion spillede en stor rolle, og der kom flere gartnerier til. I 1925 havde kommunen 504 indbyggere, som steg til 1.184 i 1955 og 8.008 i 1970. Udviklingen fra land- til bykommune gik stærkt i anden halvdel af 1900-tallet, hvor fremstillingsvirksomhed, bygge og anlæg, handel og liberale erhverv fik stigende betydning. Vallensbæk Kommune fik S-togsforbindelse i 1972, og meget af byudviklingen kom til at foregå omkring stationen ved Vallensbæk Strand. I 2018 nåede befolkningstallet 16.280.

Politisk og økonomisk adskiller Vallensbæk Kommune sig fra naboerne på den københavnske Vestegn. Kommunen har højere indkomster, en klar overvægt af ejerboliger og tradition for borgmestre fra Det Konservative Folkeparti. Vallensbæk er en af de fem danske kommuner, der har den største andel af ikke-vestlige indvandrere. Erhvervslivet er præget af store engrosvirksomheder.

Ved Strukturreformen i 2007 fik den lov til at fortsætte som selvstændig kommune mod på flere områder at indgå i et forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune.

En stor del af Vallensbæk Kommune ligger i en af Fingerplanens grønne kiler og rummer åbne landbrugsarealer, rekreative anlæg, en golfbane og et ridecenter. Den sydligste del af Store Vejleådal løber gennem kommunen og omfatter naturskønne områder ved Tueholmsøen og den anlagte Vallensbæk Sø samt Vallensbæk og Tranegilde Moser. Store Vejleå munder ud i kommunens største rekreative område, Strandparken, der blev indviet i 1980. Den strækker sig fra Avedøre Holme til Hundige Strand og omfatter hele Vallensbæks 2 km lange kyststrækning mod Køge Bugt. Strandparken består af kunstige barriereøer med en strand ud mod havet, laguner med strandenge mellem barriereøerne og den oprindelige strandengskyst. Den omfatter også et dige, der sammen med søerne fungerer som sikring mod oversvømmelse.

Kommunens knap 100 foreninger sikrer et aktivt og varieret foreningsliv med bl.a. sportsdykker-, vandski- og sejlklub i forbindelse med Strandparken og amatørteater. I fællesskab arrangerer Vallensbæk, Albertslund, Rødovre, Hvidovre, Ishøj og Høje-Taastrup Kommuner desuden Vestegnens Kulturuge, som årligt byder på en uges kulturoplevelser.

Kunsten i kommunen er repræsenteret af bl.a. DIAS Kunsthal (indviet i 2014) på Vallensbæk Station, der er landets første kunsthal for digital kunst i det offentlige rum. Kunsthallen tiltrækker både internationale kunstnere og et stort publikum.

Kommunevåben

Vallensbæks kommunevåben.

.

Strømmen henviser til Bækrenden, som kommunen antages at have navn efter. Svaner er en karakteristisk del af kommunens dyreliv, både flyvende og rugende i ly af dunhammere.

Det blev registreret i Kommunevåbenregisteret d. 16. august 1952.

Våbenets blasonering (beskrivelse): I blåt en sølv strøm, ledsaget foroven af to flyvende sølv svaner og forneden af en rugende sølv svane, lagt på to krydsvis stillede guld dunhammere.

Natur og landskab

Skyerne spejler sig i vandoverfladen, mens Store Vejleå stille løber gennem den fredede Vallensbæk Strandeng langs kommunegrænsen syd for Vallensbæk Strandvej.

.

Et kig mod Brøndby Strands højhuse hen over de kunstigt anlagte klitter i Strandparken sydøst for Vallensbæk Havn.

.

Hovedparten af landskabet i den tæt bebyggede Vallensbæk Kommune blev skabt under sidste istid. Således blev morænelandskabet i øst formet af selve isen, mens isens smeltevand dannede Store Vejleådal i vest. Da isen smeltede, steg havniveauet, og Store Vejleådal blev til en fjord. Efterfølgende hævede landet sig, og i dag ligger både Vallensbæk Mose, Vallensbæk Sø og Tueholmsøen på den tørlagte fjordbund.

Da store dele af kommunen er dækket af bebyggelse og infrastruktur, kan konturerne af det oprindelige landskab kun opleves i den grønne kile med Vallensbæk Landsby samt langs Store Vejleådal. Tidligere dækkede Vallensbæk Mose næsten hele Vallensbæk Kommunes andel af Store Vejleådal, men tørvegravning, afvanding og opdyrkning har siden reduceret det store mose- og engareal betydeligt. På de tidligere mosearealer i den nordlige del af kommunen blev Vallensbæk Sø og Tueholmsøen etableret som regnvandsbassiner 1971‑72. Området ved de to søer fungerer desuden som et rekreativt område med stier og broer samt faciliteter til kanosejlads, vandskisport, ridning og lystfiskeri. Det største rekreative område i Vallensbæk Kommune er dog Strandparken, som blev anlagt 1977‑79 og flyttede kommunens kystlinje længere ud i Køge Bugt. Strandparken består af to kunstige barriereøer, og åbningen mellem de to ligger på tværs af grænsen mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner. Her ligger også Vallensbæk Havn, som er en af fire lystbådehavne, der blev anlagt i forbindelse med Strandparken. Nord og nordvest for havnen findes overvejende ferske enge, men også et smalt strandengsområde. Strandparken er et vigtigt område for mange trækkende vandfugle, som især lægger vejen forbi om efteråret og vinteren.

De forskellige områder forbindes af et netværk af stier, som omfatter motionsruter og Kløverstier, der benyttes af både cyklister, motionister og fodgængere. Hvis dyr og planter vil sprede sig mellem naturområder i og uden for kommunen, er de henvist til bl.a. Strandparken og Store Vejleådal, der begge fungerer som spredningskorridorer.

Læs videre om

Historie

Tidslinje over oldtiden i Vallensbæk Kommune.

.

Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Vallensbæk Kommune.

.

De ældste arkæologiske spor efter mennesker i Vallensbæk Kommune blev sat af Maglemosekulturens folk for mere end 8.000 år siden. Fundene fra de efterfølgende årtusinder optræder med større hyppighed; fx er der udgravet gravhøje og fundet spor efter huse fra bronzealderen. Bronzealderens bebyggelsesmønster fortsatte et stykke ind i jernalderen, hvorfra en lang række bopladser er blevet udgravet. Fra vikingetiden er der bl.a. fundet en bebyggelse, som kan være en forløber for Vallensbæk Landsby.

Vallensbæk var i middelalderen den eneste etablerede landsby i det nuværende kommuneområde. Området gennemgik sandsynligvis et fald i befolkningstallet i forbindelse med pesten og den efterfølgende senmiddelalderlige krise. Hovederhvervet var landbrug, og nogle af landbrugsprodukterne blev solgt fra boder i København.

Befolkningstallet faldt i 1600-tallet, formodentlig som følge af epidemier, svenskekrigene og klimaforværring, men fra slutningen af 1700-tallet steg befolkningstallet jævnt. Ved udskiftningen blev Vallensbæk stjerneudskiftet, så de fleste gårde forblev i landsbyen.

I begyndelsen af 1900-tallet var landbruget stadig dominerende; ikke mindst mælkeproduktion spillede en vigtig rolle. Gartnerier begyndte at skyde op flere steder, ligesom der blev bygget villaer og sommerhuse i den sydlige del af kommunen. I løbet af 1900-tallet, og især fra 1950, begyndte indbyggertallet at stige kraftigt. Landbruget mistede betydning i takt med udbygningen af kommunen, og fremstillingsvirksomhed, bygge og anlæg, handel og liberale erhverv fik stigende betydning. Vallensbæk Kommune fik S-togsforbindelse i 1972; meget af byudviklingen kom derefter til at foregå i nærheden af stationen, som kom til at ligge tæt ved Vallensbæk Strand. I årene 1977‑79 blev Køge Bugt Strandpark (den nuværende Strandparken) anlagt.

Læs videre om

Byer

Befolkning og areal i Vallensbæk Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2018). * Vallensbæk omfatter Vallensbæk Strand og Vallensbæk Nordmark.

.

Vallensbæk Kommune ligger ca. 13 km sydvest for København. Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen tredeler kommunen, men de nord-syd-gående hovedfordelingsveje Vallensbæk Torvevej og Vejlegårdsvej skaber sammenhæng mellem kommunens nordlige og sydlige dele.

Kommunen er næsten fuldt udbygget, og bebyggelsen fordeler sig i tre områder: Vallensbæk Nordmark nord for Holbækmotorvejen, Vallensbæk Landsby mellem Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen samt Vallensbæk Strand syd herfor med beliggenhed ud mod Køge Bugt. Kommunen har en befolkning på 16.280, og heraf er 96,7 % opgjort som bosiddende i byen Vallensbæk, der udgøres af de to bydele Vallensbæk Nordmark og Vallensbæk Strand. Den resterende del af kommunens bybefolkning er opgjort som bosiddende i Vallensbæk Landsby.

For at sikre skolevejen er der stisystemer til kommunens tre folkeskoler.

Læs videre om

Kultur

160 både deltog i VM for katamaraner Formula 18 i 2017 ved Vallensbæk Sejlklub. Bådene stod på stranden og sejlede hver morgen fra stranden hen til baneområdet. Stævnet blev afviklet over otte dage.

.

Helligtrekongers Kirke i Vallensbæk Landsby.

.

I Vallensbæk Kommune findes en lang række foreninger inden for ældrevelfærd, idræt og kultur. Der er to svømmehaller og et idrætscenter samt flere aktiviteter langs kysten. I Vallensbæk Kultur- & Borgerhus findes kommunens bibliotek, hvor der også afholdes forskellige kulturarrangementer.

Der er en mindre udstilling på Vallensbæk Kommunes rådhus med genstande fra egnens gamle bondesamfund. Vallensbæk Lokalhistoriske Forening indsamler materiale vedrørende kommunens fortid, og de kulturhistoriske og arkæologiske forhold varetages af Kroppedal Museum i Høje-Taastrup Kommune.

Kommunens to kirker, den romanske Vallensbæk Kirke og Helligtrekongers Kirke fra 2012, ligger side om side.

På Vallensbæk Station findes kunsthallen DIAS, som blev indviet i 2014 og udstiller digital kunst af danske og internationale kunstnere.

Af kunst i det offentlige rum kan nævnes Wilhelm Freddies udsmykning af Egholmskolens sal. Desuden er der kunst i andre offentlige bygninger som rådhuset, foreningshuset Korsagergård og Vallensbæk Skole. I forbindelse med den kommende letbane blev et interaktivt værk indviet i 2018. Værket, der er skabt af Mogens Jacobsen, oversætter trafikanternes bevægelse på en gang- og cykelbro til lys.

Kommunen har et aktivt amatørteater, der opfører forestillinger på Egholmskolen.

Læs videre om

Samfund og erhverv

Plantorama i Vallensbæk Strand. Den familieejede virksomhed, der blev grundlagt i Egå i 1987, forhandler bl.a. haveplanter, træer og boligtilbehør.

.

Trods et indbyggertal på kun lidt over 12.000 lykkedes det Vallensbæk Kommune at undgå sammenlægninger med andre kommuner i forbindelse med Strukturreformen, der trådte i kraft d. 1. januar 2007.

I tiåret 2008‑17 har kommunen været præget af en række boligbyggerier, der har skabt en tilflytning, som har forøget befolkningstallet med næsten en tredjedel.

I modsætning til de socialdemokratisk dominerede nabokommuner har Vallensbæk siden 1967 kun haft borgmestre fra Det Konservative Folkeparti.

Kommunen har en af landets største andele af indvandrere. Erhvervsfrekvensen er høj, og indkomster og uddannelsesniveau er højere end i nabokommunerne.

Erhvervsområdet Delta Park ligger op til Køge Bugt Motorvejen og Ring 3 og er præget af store engrosvirksomheder. Der er en omfattende pendling, hvor den største strøm går til arbejdspladser i Københavns Kommune.

Læs videre om

Videre læsning

Se alle artikler om Kommuner