På en tidlig martsdag, hvor is kryber op over kystbeskyttelsen, og mørke skyer trækker sig sammen over Strandparken, kan det spirende forår synes meget langt væk. De lange stensætninger, som står i skarp kontrast til Strandparkens sandstrande, findes både på spidsen af Ishøj Tange og ud for tangen mellem Lille Vejlesø og Jægersø. Stensætningerne er med til at stabilisere og beskytte den kunstige barriereø samt de bagvedliggende Ishøj og Vallensbæk Havne.
.
Ved etableringen af Strandparken blev anlagt seks store lagunesøer, hvoraf Lille Vejlesø og Jægersø ligger i Ishøj Kommune. De to største vandløb i Ishøj Kommune har deres udløb i Strandparken. Således løber Store Vejleå ud i hhv. Ishøj Havn og Jægersø, mens Lille Vejleå løber ud i Greve Marina i Greve Kommune.
.

Ved Ishøj Strand er anlæggelsen af Strandparken i fuld gang. Strandparken opstod ved indpumpning af ca. 5 mio. m3 sand fra Køge Bugt og består i dag af i alt ca. 7 km badestrande og ca. 500 ha rekreative områder med stier, broer og parkeringspladser. Klitterne på barriereøerne blev tilplantet med 2,6 mio. lokker af marehalm og sandhjælme fra Vestjylland, mens der blev plantet 190.000 buske og træer på de øvrige arealer.

.

Strandparken er en kunstigt anlagt strandpark langs Køge Bugt på tværs af Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve Kommuner. Strandparkens største områder hører til Brøndby og Ishøj Kommuner, mens blot den allervestligste del er beliggende i Greve Kommune.

Ideen om at anlægge en strandpark med badestrande langs Køge Bugt blev allerede fremsat i Den Grønne Betænkning fra 1936. Der skulle dog gå helt frem til 1977, før det første spadestik til den kommende strandpark blev taget.

Det storstilede, 500 ha store landvindingsprojekt blev planlagt af arkitekterne Ib Andersen, Elith Juul Møller og Niels Thougaard, mens selve landskabsplanlægningen var lagt i hænderne på arkitekterne Svend Algren og Peter L. Stephensen. Kystlinjen blev flyttet ca. 500 m længere ud i Køge Bugt som kunstige barriereøer, der blev anlagt på naturlige sandbanker foran den oprindelige kystlinje. Barriereøerne blev udformet, så de forblev stabile i forhold til de fremherskende vind- og strømforhold. Samtidig skulle hele anlægget svare nogenlunde til den kyst, der ville have udviklet sig af sig selv, hvis man havde ventet omkring 100 år. De nyanlagte klitrækker på barriereøerne blev tilplantet med marehalm og sandhjælme for at dæmpe erosionen. Foran klitrækkerne ud mod Køge Bugt blev der anlagt store sandstrande, mens der mellem klitrækkerne og den oprindelige kyst opstod store lagunesøer, som adskilles af tværgående tanger med broer. Lille Vejlesø og Jægersø er på hhv. ca. 41 og ca. 39 ha. Begge søer opstod i forbindelse med etableringen af Strandparken. Desuden blev der anlagt fire lystbådehavne. For at give Strandparken et så autentisk udtryk som muligt fik både strandhuse, klubhuse, livreddertårne, skiltning og andet udstyr en rå og nøgtern udformning. De nye badestrande blev allerede taget i brug af befolkningen i sommeren 1979, men den officielle indvielse af Strandparken (oprindelig kaldet Køge Bugt Strandpark) fandt først sted d. 8. juni 1980.

Strandparken beskytter de kystnære villaområder mod oversvømmelse, og søerne og strandene udgør samtidig et vigtigt yngle- og rasteområde for trækkende vandfugle. Ellers er Strandparken overvejende et rekreativt område, som ud over badestrandene også er hjemsted for bl.a. kunstmuseet ARKEN og Ishøj Naturcenters formidlingssted Havhytten. Forskellige stisystemer forbinder Strandparken med andre rekreative områder i Ishøj Kommune som kolonihaveforeningerne mellem Ishøj Landsby og Lille Vejleå, Ishøj Golfs golfbane og Lille Vejleå samt området omkring landsbyen Tranegilde. Stierne benyttes af både cyklister og fodgængere. Blandt stierne er den 20 km lange natursti mellem Strandparken og Hedeland Naturpark i Høje-Taastrup Kommune. Omkring Strandparken findes desuden en Kløversti på 5,5 km. I 2014 fik Ishøj Naturcenter formidlingshuset Havhytten på Ishøj Tange, der supplerer Skovhytten i Ishøj Dyrepark og Aktivitetscampen ved Tranegilde som formidlingssteder.

Strandparken blev i 1996 udvidet med kunstmuseet ARKEN ved Ishøj Havn. Museet, som siden 2016 har ligget på Kunstens Ø omgivet af vand, laguner, klitter og plantninger, nås via fem broer. Øen er tegnet af arkitekt- og planlægningsfirmaet Møller & Grønborg med Schul Landskabsarkitekter.

I dag strækker Strandparken sig gennem Brøndby, Vallensbæk, Greve og Ishøj Kommuner og indgår sammen med Vallensbækkilen, Store Vejleådal og Vestskoven som en vigtig del af Vestegnens rekreative landskab.

Størstedelen af den østlige barriereø ligger i Brøndby Kommune, og mellem barriereøen og den oprindelige, tætbebyggede kyst findes de fire lavvandede lagunesøer Ringebæk Sø, Stubbe Sø, Maglebæk Sø og Holmesø.

Åbningen mellem den vestlige og den østlige barriereø ind til Vallensbæk og Ishøj Havne ligger på tværs af grænsen mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner. Øst for Vallensbæk Havn ligger den ca. 15 ha store Ringebæk Sø, som strækker sig hen over grænsen til Brøndby Kommune. Strandparken omfatter hele Ishøj og Brøndby Kommuners kyststrækning samt hele Vallensbæk Kommunes 2 km lange kyststrækning. Strandparken ejes og drives af interessentskabet Strandparken I/S.

Vallensbæk Havn og lystbådenes hvide master titter frem bag de bevoksede klitter i Strandparken, hvor de besøgende nyder solskinnet på en lun septemberdag. Strandparken består af to kunstigt anlagte barriereøer, hvoraf en lille del af den østlige barriereø strækker sig ind i Vallensbæk Kommune. Fra havnen kan man ad Svingelstien følge barriereøen østpå ind i Brøndby Kommune og videre til Strandparkens afslutning ved Avedøre Holme.

.

Plante- og dyreliv

Sorthovedet måge har sine største bestande i det sydlige Rusland samt omkring Sortehavet og Middelhavet. Mens den under trækket er en jævnlig gæst langs især den jyske vestkyst, er den til gengæld en ret sjælden ynglefugl i Danmark. Siden år 2000 har den farvestrålende måge dog ynglet regelmæssigt på fugleøerne i Holmesø. Længere sydpå anlægger den store kolonier langs kysten, men i Holmesø yngler de få par sorthovedede måger i stedet inde i kolonierne af hættemåger og stormmåger.

.

Strandloppeurt er et ret sjældent bekendtskab i Danmark, hvor den findes spredt ved kysterne på de sydlige dele af Øerne, i Sønderjylland og på Bornholm. Den er overvejende knyttet til strandenge, men findes også på bl.a. vældprægede kystskrænter og strandoverdrev. I juli og august er strandloppeurts gule blomster med til at sætte farve på Strandparkens strandenge.

.

På sydøstsiden af Lille Vejlesø og Jægersø og på Ishøj Tange ud mod Køge Bugt er klitter, strand og overdrevslignende arealer. For at forhindre erosion er kysten plantet til med sandhjælme, rynket rose, havtorn og slåen, og i dag er rynket rose den dominerende plante i såvel klitterne som på Ishøj Tange. Desuden findes der hist og her krat af rødtjørn, alm. hyld og birk. På Ishøj Tange kan man også finde vild kørvel, løgkarse, vild gulerod, alm. torskemund, alm. kællingetand og lancetvejbred, mens strandarve, strandfladbælg, strandmælde, alm. strandsennep og strandkarse vokser på stranden. kødfarvet gøgeurt har en stor forekomst nær grænsen til Greve Kommune.

Ved lagunesøerne kan man visse steder møde strandengsplanter som slangetunge, strandtusindgylden og jordbærkløver, og på de knap så saltpåvirkede steder findes majgøgeurt og ringplettet gøgeurt.

Strandparken har et meget rigt fugleliv, og alene i den del, som ligger i Ishøj Kommune, er der set 246 forskellige arter. Under forårs- og efterårstrækket kan man fra fugletårnet ved Strandparkstien bl.a. se vadefugle som brushane, lille præstekrave, mudderklire, tinksmed, svaleklire og sortklire samt sjældnere arter som temmincksryle, kærløber og odinshane. Også rovterne, isfugl og vandrefalk gæster hyppigt området. Derudover er digesvaler begyndt at yngle på de lave skrænter, der opstod i forbindelse med anlæggelsen af Kunstens Ø, som kunstmuseet ARKEN ligger på.

Blandt de vigtigste fugleområder er desuden de to fugleøer i Holmesø, hvor hættemåge, stormmåge, havterne og splitterne har anlagt ynglekolonier. Også strandskade og sorthovedet måge benytter øerne som yngleplads.

Om efteråret og vinteren raster en del vandfugle som toppet lappedykker, pibeand, knarand, troldand og hvinand samt stor skallesluger i området. Mere sjældne arter som dværgmåge, kaspisk måge, skærpiber og snespurv lægger visse år også vejen forbi.

Store Vejleås udløb betyder, at man i den ydre del af Ishøj Havn og ved Ishøj Tange kan finde saltvandsfisk som sild, skrubbe, ålekvabbe og pighvar side om side med ferskvandsfisk som gedde, aborre, skalle, rudskalle, suder og rimte. Langs kysten er der desuden fanget både torsk, sortkutling, rødspætte, hornfisk, makrel og havørred.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Ishøj Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kyster