Sortstrubet bynkefugl blev set for første gang i Danmark i midten af 1800-tallet, men det var ikke før 1940’erne, at den lille, kontrastrige fugl ynglede herhjemme. Den forsvandt igen i løbet af 1960’erne, men genindvandrede fra Nordtyskland i 1992 og har siden spredt sig gradvis op gennem landet. Selv om hovedudbredelsen stadig ligger i Vestdanmark, er sortstrubet bynkefugl også i fremgang på Sjælland, og i 2018 ynglede den bl.a. i Tranegilde Mose.
.

Tranegilde Mose er et ca. 42 ha stort engområde ved Tranegilde i Ishøj Kommune, som ligger syd for Vallensbæk Sø mellem Vejleåstien og grænsen til Vallensbæk Kommune. Mosen er en del af Store Vejleådal, som i stenalderen var en fjord, der strakte sig fra Køge Bugt op til nordbredden af den nuværende Tueholmsøen. Fra at have været en fjord i Littorinahavet udviklede området sig efterhånden til mose, som fra især midten af 1800-tallet blev tørlagt ved dræning og pumpning. Tidligere afgrænsede Store Vejleå mosen mod øst, men i 1937 blev åens løb flyttet mod vest, så den i dag afgrænser mosen mod vest. Åens gamle løb er i dag en afvandingsgrøft, som markerer grænsen til Vallensbæk Kommune og adskiller Tranegilde Mose fra Vallensbæk Mose mod øst.

Mens området lige vest for Tranegilde Mose i høj grad er opdyrket, har selve mosen først og fremmest været udnyttet til græsning. I dag består Tranegilde Mose langt overvejende af ferske enge samt en lavvandet sø lige nordøst for landsbyen Tranegilde.

Mosen har et varieret insektliv, der ud over en række almindelige arter også tæller større eller mindre sjældenheder som moshumle og den lille netvinge Micromus angulatus. Ellers er Tranegilde Mose især kendt for sit rige fugleliv. Der er iagttaget ca. 170 fuglearter i mosen, og ynglefuglene omfatter bl.a. grågås, troldand, vandrikse, vibe, sanglærke, gøg, sortstrubet bynkefugl, sjagger, græshoppesanger, kærsanger, tornsanger, stillits og rørspurv. Mosen huser også mange fiskehejrer, som bl.a. nyder godt af de butsnudede og spidssnudede frøer, der yngler talrigt i områdets vandhuller og småsøer. Derudover er mosen rasteplads for rovfugle og et stort antal trækkende gæs, ande- og vadefugle.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Ishøj Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land