Tidslinje over oldtiden i Vallensbæk Kommune.

.

Efter istidens afslutning blev klimaet varmere, og området blev efterhånden dækket af skov. Det var således et frugtbart morænelandskab, datidens mennesker valgte at bebo.

Ældre stenalder

Ældre stenalders bopladser omkring den tidligere fjord i Store Vejleådal i Atlantisk tid for 9.000 til 6.000 år siden. Bopladserne er markeret med sorte prikker, mens den daværende fjordarm er markeret med mørkeblå.

.

De ældste spor efter mennesker i området stammer fra tiden ca. 7000-ca. 6400 f.Kr. i Maglemosekulturens sidste del. De første beboere drev jagt, indsamlede spiselige planter og fiskede i søerne og langs kysten, hvor deres bopladser også oftest lå. Siden ældre stenalder har landhævninger bevirket, at den gamle kyst i dag ligger som strandvolde inde i landet, og at Store Vejleås munding, der i stenalderen var en fjord, i dag er et engdrag.

Herudover er der gjort talrige enkeltfund af redskaber fra perioden i Vallensbæk Mose og på de gamle strandvolde i Vallensbæk Strand.

Yngre stenalder

Spor efter landbrugets indførelse ca. 3950 f.Kr. i området er påvist gennem udgravninger ved bl.a. Helligtrekongers Kirke og på Langager nordøst for Vallensbæk Landsby. På Langager er der fundet en isoleret beliggende gård med én central række tagbærende stolper. Gården var 5 m bred og bevaret over en strækning på 7 m, men har sandsynligvis været længere. Ved Helligtrekongers Kirke er der fundet en barnegrav med spor af kisten bevaret samt et dekoreret lerkar, der var nedlagt som gravgave. Graven dateres til ca. 3000-ca. 2800 f.Kr. Her er også fundet en knækket stenøkse, flintredskaber og stumper af en dekoreret lerplade. Det er sandsynligt, at der har ligget en boplads her.

Der er enkelte fund af stenredskaber og keramik fra yngre stenalder (ca. 3950-ca. 1700 f.Kr.) i hele kommunen, fx ved Vallensbæk Tofter, hvor der er fundet flere større gruber, som bl.a. indeholdt dekoreret keramik, lerskiver, flintredskaber og slebne økser. En af gruberne menes desuden at have været en træforet brønd.

Bronzealder

Der er fem registrerede bronzealdergravhøje i området, som alle blev sløjfet inden 2. Verdenskrig. Flere blev dog udgravet inden ødelæggelsen. I en høj ved Vallensbæk Strandvej fremkom en jordfæstegrav fra ældre bronzealder (ca. 1700-ca. 1100 f.Kr.) og flere brandgrave fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.Kr.).

Der er fundet spor af bronzealderhuse på en række steder i området – bl.a. på oldtidsbebyggelsen i Vallensbæk Nordmark. Bygningerne er forholdsvis små, typisk 6 × 8 m, og opbygget efter ensartede, gentagne byggeprincipper.

Jernalder

I førromersk jernalder (ca. 500 f.Kr.-Kristi fødsel) videreførtes bronzealderens bebyggelsesmønster. Fra Kristi fødsel blev bebyggelsen tættere. Et stort område er undersøgt i Vallensbæk Nordmark-området. Omtrent 1 km længere mod syd, i Syvhøjvænge, fremkom 17 bygninger, bl.a. en gårdtoft på 1500 m2 med en velbevaret gård i tre faser, som bestod af et 34 m langt langhus og flere økonomibygninger dateret til 300‑400-tallet. Endelig er der ved Vallensbæk Landsby undersøgt arealer, som rummede spor af bebyggelsen fra yngre jernalder (ca. 375-ca. 800).

Vikingetid

Syd for Vallensbæk Kirke er der fundet en bebyggelse fra vikingetiden, som rimeligvis er en direkte forløber for Vallensbæk Landsby. Bebyggelsens største bygning var et 20 m langt og 8,5 m bredt langhus med krumme vægge. Her er fundet hvæssesten og skår af Østersøkeramik.

I Vallensbæk Nordmark er der desuden fundet en brønd, der er kulstof 14-dateret til 890’erne. Brøndkassen var lavet af vidjeflet og indeholdt rester af hør og hamp. I hvert fald i den sidste del af sin funktionstid har den været benyttet til tekstilproduktion, formentlig bl.a. til bearbejdning af hør.

Videre læsning

Læs mere om historie i Vallensbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Oldtid