Den ca. 12 km lange Store Vejleå udspringer i engområdet lige øst for Porsemose i Høje-Taastrup Kommune og når grænsen til Albertslund Kommune nær Risby. Herfra følger den stort set kommunegrænsen sydpå, så åens vestlige bred ligger i Høje-Taastrup Kommune, mens dens østlige bred ligger i Albertslund Kommune. På sin vej mod udløbet i Køge Bugt gennemløber åen Tueholmsøen i Albertslund Kommunes sydvestligste hjørne.

Langs Store Vejleå findes sumpede områder, våde enge, skovområder og hegnede græsningsarealer. Den store variation i naturtyper giver et tilsvarende varieret planteliv, som i de fugtige områder langs åen bl.a. tæller rank frøstjerne, trenervet snerre, knoldranunkel, fladkravet kodriver og kløvkrone.

Mens den øverste del af Store Vejleå er næsten ureguleret, blev den 1,5 km lange strækning mellem Vestbanen og Tueholmsøen 1992‑93 genstand for en omfattende vandløbsrestaurering. Der blev foretaget genslyngning af åen og udlagt gydebanker af grus og småsten, så åen, der her har et relativt kraftigt fald, har udviklet sig til opvækstvand for ørred. På denne strækning omfatter Store Vejleås fiskebestand bl.a. bækørred, suder, skalle og aborre, mens havørreder i sensommeren trækker op i åen for at gyde. Om vinteren kan man på samme strækning jævnligt se vandstær. Derudover er ådalen tilholdssted for et stort antal småfugle.

I 1966 blev Store Vejleådal fredet fra Porsemose i nord til lige syd for Roskildevej. Syd for Vestbanen indgår Store Vejleådal desuden i fredningen fra 2007 af Mølleparken, Taastrup Enghave og Kongsholmparken.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Albertslund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande