Vallensbæk Havn og lystbådenes hvide master titter frem bag de bevoksede klitter i Strandparken, hvor de besøgende nyder solskinnet på en lun septemberdag. Strandparken består af to kunstigt anlagte barriereøer, hvoraf en lille del af den østlige barriereø strækker sig ind i Vallensbæk Kommune. Fra havnen kan man ad Svingelstien følge barriereøen østpå ind i Brøndby Kommune og videre til Strandparkens afslutning ved Avedøre Holme.
.
Selv om stor skallesluger er en sjælden ynglefugl i Danmark, er den en hyppig vintergæst, og helt op til 10 % af den nordvesteuropæiske bestand tilbringer vinteren i danske farvande. I Strandparken dukker skalleslugerne op i november og forlader området igen om foråret for at flyve mod ynglepladserne. Stor skallesluger lever af fisk, som den behændigt fanger under vandet, og her i landet er det især ål, som står på menuen.
.
På dette luftfoto fra 2014 får man et fint indtryk af udformningen af Vallensbæk Havn. Vallensbæk Havn og Strand er en del af Strandparken, anlagt i 1977‑79, der også omfatter Greve Marina samt Ishøj og Brøndby Havne.
.

Vallensbæk Kommunes 2 km lange kyst strækker sig fra Store Vejleå i vest til kysten syd for den vestlige halvdel af Ringebæk Sø i øst. Oprindelig var kysten en tilgroningskyst med brede strandenge og ferske enge. Fra begyndelsen af 1900-tallet blev kysten bebygget, først med sommerhuse og senere med helårsboliger. Dermed forsvandt de fleste strandenge, om end kysten stadig rummer en del ferske enge.

Med etableringen af Strandparken (oprindelig kaldet Køge Bugt Strandpark) 1977‑79 blev kystlinjen flyttet 400‑500 m ud i Køge Bugt. Der blev anlagt kunstige barriereøer ud mod havet og lagunesøer mellem barriereøerne og den oprindelige strandengskyst. Barrierekysten er den naturlige kysttype for området og ville formentlig være opstået af sig selv, hvis man havde ventet længe nok. Åbningen mellem den vestlige og den østlige barriereø ind til Vallensbæk og Ishøj Havne ligger på tværs af grænsen mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner. Øst for Vallensbæk Havn ligger den ca. 15 ha store Ringebæk Sø, som strækker sig hen over grænsen til Brøndby Kommune.

Det mest mangfoldige planteliv findes på engene op mod Vallensbæk Strand. Ud over en række almindelige engplanter vokser der også mere usædvanlige arter som kødfarvet gøgeurt, smalbladet kællingetand og gul evighedsblomst.

Ellers er det især fuglene, som karakteriserer området, og i denne del af Strandparken er der registreret knap 200 forskellige arter. Om efteråret og vinteren raster en del vandfugle som toppet lappedykker, pibeand, knarand, troldand og hvinand samt stor skallesluger i området. Også mere sjældne arter som dværgmåge, kaspisk måge, rovterne, skærpiber og snespurv lægger visse år vejen forbi Vallensbæk Kommunes del af Strandparken.

Et kig mod Brøndby Strands højhuse hen over de kunstigt anlagte klitter i Strandparken sydøst for Vallensbæk Havn. For at dæmpe erosionen er klitterne tilplantet med bl.a. sandhjælme og marehalm fra Vestjylland.

.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vallensbæk Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kyster