I Vallø Storskov og Gunderup Kohave er bøg den dominerende træart. Den klassiske ældre bøgeskov er flere steder resultatet af, at man har lavet selvforyngelse. Det vil sige, at man lader de gamle træers frø spire og vokse op i stedet for at plante nye træer.
.

Vallø Storskov og Gunderup Kohave er et sammenhængende skovområde, som tilhører Vallø Stift. En kohave var et indhegnet område, hvor der i sin tid græssede husdyr. Kohaver var ofte skovklædte eller træbevoksede arealer. Skoven drives i dag traditionelt med produktion af træ. Alligevel indeholder skoven en del gamle træer, der viser, at skoven har høj alder. Driften med renafdrifter giver i perioder lysninger og er sammen med permanente lysninger med til at skabe variation og indre skovbryn.

I skoven er der et rigt dyreliv. Her kan bl.a. findes skovmår, ilder og grævling. Desuden er der flere arter af flagermus som brunflagermus, troldflagermus og dværgflagermus. Skoven er også en god sommerfuglelokalitet. Af sommerfugle ses bl.a. kejserkåbe, hvid og alm. admiral, nældens takvinge, skovperlemorsommerfugl, skovrandøje og alm. blåfugl. I vandhullerne lever butsnudet frø, springfrø samt stor og lille vandsalamander. Fuglelivet er omfattende. Ud over de gængse småfugle i skove kan man møde stor flagspætte, skovsanger og nattergal. Af rovfugle er bl.a. hvepsevåge, spurvehøg, havørn, rød glente og musvåge observeret. I alt er der observeret 84 fuglearter.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Køge Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove