Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030173
Sted- og lokalitetsnummer
020302-90
Anlæg
Vandledning, Historisk Tid (dateret 1600 e.Kr. - 1699 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1600 e.Kr. - 1699 e.Kr.); Bygning, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1848 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ruinerne af Jægersborg Slot er beliggende under jordoverfladen på matr.nr. 1 g, Jægersborg, Gentofte Kommune. Ruinerne omfatter resterne af slottets hovedbygning og af 3 murede, hvælvede kloakker/kanaler, der udgår fra tilbygninger i bygningens østside. Arealet med ruinerne afgrænses som vist på vedlagte kortbilag og måler i nord-syd ca. 57 meter. I øst-vest er den længste udstrækning ligeledes ca. 57 meter. Den nordligste og den midterste kanal er bevaret i fuld højde og bredde på den østligste del af strækningen. Den nordlige kanal har en længde på ca. 30 meter, hvoraf de østligste ca. 15 meter er intakte. Den midterste kanal har en længde på ca. 32 meter, hvoraf de østligste ca. 18 meter er intakte. Kanalen har formodentlig oprindelig fortsat længere østpå. Kanalerne måler indvendig ca. 1,4 meter i bredden og fra ca. 1,5 til 1,8 meter i højden. Toppen af murværket ligger mellem 1,5 og 2,3 m under jordoverfladen. Der er adgang til kanalerne via kælderen i en tilstødende bygning. Bygningen er ikke omfattet af fredningen. På strækningen mellem slottets hovedbygning og de tilgængelige kanalstrækninger er tilstanden af kanalerne ikke kendt. Den sydlige kanal er formodentlig styrtet sammen og resterne af den bevaret på strækningen fra slotsbygningen til ca. 9 meter øst herfor. Kanalens fortsatte forløb er ikke kendt.

Undersøgelseshistorie

2004
Byggeri og anlæg - Kroppedal Museum, Arkæologi
2004
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2004
Museal prøvegravning - Kroppedal Museum, ArkæologiI en ny vandledning på Jægersborg Kaserne er påtruffet en afløbskanal fra Ibstrup/Jægersborg Slot, der leder til slottets voldgrav. Slottet opførtes 1609 og stod til 1761, og dets fundamenter, beliggende tæt vest for, er delvist undersøgt i 1927 og 1965. Desuden fandtes rester af en mandskabsbygning fra 1801.
2006
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2006
Planlagt byggeri/anlæg - Kroppedal Museum, ArkæologiModtaget forespørgsel fra Gentofte Kommune vedr. arkæologiske interesser i forbindelse evt. erhvervelse af dele af arealet. Foreslået prøvegravning. Budget fremsendes til kuas den 10. oktober 2006 med henblik på at lægge slottets placering fast.
2007
Planlagt byggeri/anlæg - Kroppedal Museum, ArkæologiForsvarets Bygnings & Etablissementstjeneste har anmodet om et prøveudgravningsbudget på den del af Jægersborg Kaserne, der ikke allerede er undersøgt. Ca. 26.000 m2.
2007
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2008
Museal prøvegravning - Kroppedal Museum, ArkæologiPrøvegravning af arealer ved Jægersborg Kaserne. Udvalgte områder, der ikke var blevet undersøgt ved en tidligere lejlighed (i 2006) blev prøvegravet. På den østlige side af den moderne kasernebygning fandtes fundamentsrester fra barakbygninger opført i 1909. Desuden registreredes spor efter slottets voldgrav to steder. På den vestlige side af de moderne kasernebygninger fremkom fundamentsrester fra det tidligere Jægersborg Slot (bygget 1609-20 og nedrevet 1761) og fra en staldbygning opført 1785. Endvidere registreredes toppen af en underjordisk kanal, samt spor efter slottets voldgrav. På baggrund af de arkæologiske undersøgelser, samt georadarundersøgelser, der fandt sted i årene 2006 til 2008 kan den præcise placering af bygningsrester fra Jægersborg Slot, samt placeringen af de endnu eksisterende underjordiske kanaler fastlægges.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet er ikke synligt.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links