Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
20145
Sted- og lokalitetsnummer
141002-33
Anlæg
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Dige (kirkegård), Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1850 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

ESSENBÆK MIDDELALDERLIGE KIRKETOMT OG KIRKEGÅRD Den nærmest kvadratiske kirkegård, (ca. 65 x 65 m) er hegnet af et 1,5 m højt kampestensdige. Vestligst i sydsiden er en muret, hvidkalket teglhængt portal med køre- og gangport, forsynet med trælåger. Arealet er groet til med store løvtræer og buskads. På den nordvestlige del af arealet er rejst en minde- sten for kirken. Grænsen for det fredede areal forløber langs den ydre fod af stendiget. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1865
Registrering via historisk dokumentation - Kulturhistorisk Museum Randers
1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOvenfor Volkmølle laa Sognekirken indtil for 22-23 Aar siden, da den ny Kirke byggedes i Assentoft, dog staar den gamle Kirkegaard endnu ved Siden af den Gaard, som kaldes Essenbækgaard. Klostergaard, Ladegaarde, Volkmølle, Kirken og Essenbækgaard tilhørte Munkene. Desuden ejede de Aalegaarde og Laksegaarde i Fjorden og en stor Mængde Gaarde og Strøgaarde i en vid Omegn. Glenstrup Kloster kaldtes ogsaa Nørre Kloster i Modsætning til Essenbækkloster. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorEssenbæk kirketomt og kirkegård forefundet som beskrevet, idet det tilføjes, at kirketomten er markeret ved kantrejste natursten i murforløbenes hjørner, en enskibet kirkebygning med et våbenhus i S kan såleds erkendes. Tomten fremtræder smukt og overskuligt, tydeligvis efter udført pleje inden for de seneste år. Den markers dels ved skilt på indgangslågen, dels ved den på selve kirketomten i 1910 rejset mindesten. Skiltning bør overvejes. Tilgængeligheden er den bedst tænkelige. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk og velplejet kirkegård og ødekirketomt, hvorfra en smuk udsigt med N. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
2003
Registreringsprojekt/ødekirker - Kulturhistorisk Museum Randers
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med en del gamle løvtræer samt græs. Beliggende i græsmark. Synlig fra off. vej.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links