Erhvervsfordelingen 1976, 1990, 2000 og 2006 i Læsø Kommune.

.

Omfattende nedlæggelse og sammenlægning af landbrugsbedrifter fortsatte som følge af den øgede konkurrence med det europæiske landbrug. Fiskeriet af jomfruhummer blomstrede stadig i begyndelsen af perioden, mens overfiskning samt indførelse af kvoteordninger og ophugningsstøtte fra 1970’erne førte til en nedgang i fiskerflåden og fiskeriet generelt.

Administrativ inddeling og befolkningsudvikling

Læsø Sognekommune bestod frem til 1970, hvor Læsø Kommune videreførtes som selvstændig enhed under Nordjyllands Amt.

Læsøs befolkningstal var i 1971 faldet til 2.711 indbyggere, og øen oplevede fortsat stagnation og fald i befolkningstallet i perioden, hvilket skyldtes faldende fødselstal og fraflytning, særligt pga. vigende erhvervsmuligheder inden for landbrug og fiskeri.

Mere om administrativ og befolkningsudvikling inddeling i kommunen

Erhverv

Mekanisering af landbruget og effektivisering af fiskeriet medførte et betydeligt fald i beskæftigelsen i disse erhverv. Fra 1980 til 2007 blev antallet af landmænd og fiskere mere end halveret fra 332 til 142, og deres andel af beskæftigelsen faldt fra 28 % til 15 %. Også beskæftigelsen inden for industri, håndværk og byggeri blev reduceret med ca. 30 %, mens servicesektoren oplevede en vækst på ca. 10 %, så der i 2007 arbejdede næsten fem gange så mange i denne sektor end inden for landbrug og fiskeri, nemlig 664 personer.

Udviklingen kan illustreres ved, at antallet af landbrug faldt fra 101 til 76 bedrifter i årene 1982-99 eller 25 %. Tilbagegangen ramte landbrug på under 50 ha, mens antallet af bedrifter på mere end 75 ha steg fra to brug i 1982 til i alt 15 brug i 1999, heraf fire landbrug på mere end 200 ha. For fiskeriets vedkommende gik antallet af fartøjer hjemmehørende i Vesterø Havn og Østerby Havn samlet tilbage fra 82 i 1997 til 46 i 2006 svarende til et fald på 44 %. Samtidig blev tonnagen dog kun reduceret med 27 %, hvilket afspejler en tendens til større fartøjer. Mens landbrug og fiskeri var præget af omstrukturering og stigende konkurrence, opstod en række nicheproduktioner på øen, bl.a. minkproduktion og biavl.

Efter at have haft relativt ringe betydning frem til 1960’erne fik turismen et betydeligt opsving.

Antallet af sommerhuse var før 1960 under 50, mens der i 2007 var 896 sommerboliger, hvoraf langt de fleste var nybyggede sommerhuse i udlagte sommerhusområder. Også mange nedlagte landbrugsejendomme og husmandssteder fandt anvendelse som fritidsboliger. Væksten i turismen blev understøttet af udviklings- og tilskudsordninger, der bl.a. muliggjorde udbygning af turistfaciliteter.

Færgeforbindelsen til Frederikshavn blev forbedret i 1997 med indførelse af drift med to færger.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik

Lokalpolitisk har borgerlister traditionelt spillet en stor rolle på Læsø. I perioden 1970-2002 – gennem ni kommunale valgperioder – repræsenterede borgmesteren lokale lister, mens borgmesteren i perioden 2003-09 kom fra partiet Venstre.

I løbet af perioden har der fundet en centralisering sted af skolevæsenet og forsyningsvæsenet, herunder vandværk, elværk og renovation.

Videre læsning

Læs mere om historie i Læsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007

Eksterne links