Mosen sydvest for Kolding er en af de få tilbageværende højmoser i det østlige Jylland, og selv om tørgravning og afvanding har reduceret mosearealet, kan man stadig finde højmoseflader med de karakteristiske tuer og høljer. Mosen lider dog under tilgroning. og der er derfor gennemført rydninger i hhv. 2007 og 2008, ligesom der i 2009 blev blokeret dræn for at genoprette den naturlige vandstand.
.

I 2015 blev den nordøstlige del af Kolding et naturområde rigere. Den lille Apotekergrøft, som har sit udløb lige vest for Strandhuse, blev opstemmet, og der opstod to søer på i alt 6,7 ha. Formålet med søerne var at tilbageholde kvælstof fra oplandet til Kolding Fjord, samtidig med at man fik skabt et bynært rekreativt naturområde.

Med et areal på ca. 5 ha er den nordligste af søerne den største og kan nås ad stier langs dæmningerne. Begge søer er ret næringsbelastede, og fiskebestanden domineres af små skaller og trepiggede hundestejler. Mangfoldigheden af smådyr er derfor også beskeden, om end det under et besøg lykkedes en skoleklasse at få en stavtæge i nettet.

En betydelig større mangfoldighed af dyr og planter findes omkring selve søerne. Trods navnet består Apotekereng overvejende af mose og krat samt en del rørskov. Tidligere dækkede engene et større areal, og området har da også været udnyttet til både høslæt og græsning. En lille rest af det tidligere store engareal findes i den nordlige del af området. Ud over en stor rigdom af almindelige mose- og engplanter rummer området også flere forholdsvis sjældne arter som knoldet mjødurt samt majgøgeurt, skovhullæbe og sødskærm.

Moserne og engene har et rigt insektliv, som hovedsagelig består af ganske almindelige arter. Der er fx et stort antal guldsmede, som bl.a. yngler i søerne. Her kan man også opleve snoge på jagt, mens skovfirben soler sig i kanten af krattet.

Der er registreret næsten 70 forskellige fuglearter på Apotekereng, heriblandt lille lappedykker, gråstrubet lappedykker og isfugl. Havørn har også rastet på søen om vinteren. Desuden holder odderen til i området. Det blev bekræftet ved fundet af en forladt odderunge ved den store sø samt af en voksen, trafikdræbt odder, der blev fundet på Lyshøj Allé fire dage senere.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Kolding Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land