Geologisk tidslinje over Kolding Kommune.

.
Kort over de overfladenære jordarter i Kolding Kommune. Store dele af kommunen er dækket af moræneaflejringer fra sidste istid, Weichsel. Mod vest findes områder med extramarginale aflejringer, som er smeltevandsaflejringer, der ikke blev overskredet af isen under sidste istid. På tværs af kommunen løber Kolding Ådal, der blev udgravet af smeltevand under sidste istid. I dag er dalen dækket af smeltevands- og ferskvandsaflejringer.
.

De prækvartære lag, dvs. de lag, som blev afsat før istiderne, stammer overvejende fra Miocæn, selv om man i boringer også er nået ned til ældre lag fra Oligocæn og Eocæn. I øst består de af silt, sand og grus fra Tidlig Miocæn og kan bl.a. ses i klinten ved Rønshoved.

Lagene i vest stammer også fra Tidlig Miocæn, men består af vekslende sandlag, der skiftevis er aflejret på land og i havet. Langs kysterne og nord for Kolding ligger de miocæne lag i 20‑30 m’s dybde. Lagene fra Miocæn dækkes af istidsaflejringer, som især i øst kan være meget tykke. Ved Kolding når de fx tykkelser på mere end 100 m og består af smeltevandssand og -grus overlejret af moræneler. En undtagelse er bl.a. dalen, som ligger i forlængelse af Kolding Fjord, hvor de øverste aflejringer typisk består af 10‑15 m tykke smeltevandsaflejringer. Syd for Kolding er istidslagene kun op til 50 m tykke. Ved Lunderskov og Vamdrup vest for Hovedstilstandslinjen består istidslagene af 25‑30 m tykke lag af smeltevandsaflejringer. Derudover er der i boringer omkring Skanderup fundet havaflejringer fra mellemistiden Holstein i 30 m’s dybde.

Langs åer og søer kan man finde ferskvandsaflejringer af ler, sand og tørv, som er afsat i tiden efter sidste istid, mens der er havaflejringer i form af ler og sand langs Lillebæltskysten og Kolding Fjord. Der indvindes grundvand fra lagene af smeltevandssand og -grus samt fra de miocæne sandlag.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Kolding Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi