Befolkningens fordeling på aldersgrupper i 2021 og i fremskrivningen til 2045 for Lolland Kommune og hele landet.
.

Befolkningsudviklingen 1971‑2021 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Lolland Kommune, Region Sjælland og hele landet. Indeks: 1971 = 100.

.
På Fejø nord for Lolland er beboere i september 2021 i gang med at beskære træer og rydde rabatterne ved Dybvig Havn. I den lille havn ligger lystsejlerne tæt om sommeren. I oktober fejres Æblets Dag med en række arrangementer og boder langs vejene. Fejø er kendt for sine store frugtplantager, der leverer til danske dagligvarebutikker.
.

Lolland Kommune er påvirket af nettofraflytning og fødselsunderskud. Samtidig er boligpriserne landets laveste.

Befolkningsudviklingen

Det område, der er omfattet af den nuværende Lolland Kommune, har de seneste fem årtier været præget af et vedvarende fald i befolkningstallet, mens både Region Sjælland og landet som helhed i den samme periode har haft en jævn befolkningstilvækst.

Den 1. januar 2021 havde kommunen 40.539 indbyggere, hvilket var omkring to tredjedele af antallet i 1971. I Danmarks Statistiks fremskrivning fra 2020 regnes der med et fortsat fald til 36.961 i 2045.

I det seneste tiår (2011‑20) har kommunen haft en årlig nettofraflytning (forskellen mellem til‑ og fraflyttede) på gennemsnitligt 279 og et gennemsnitligt fødselsunderskud (flere døde end fødte) på 395 om året. Det eneste, der har trukket i den modsatte retning, har været en beskeden nettoindvandring (omfattende såvel danske som udenlandske statsborgere) på i gennemsnit 108 personer om året.

Den samlede fertilitet er et mål for det antal levendefødte, som 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. Efter at den samlede fertilitet i en årrække havde ligget tæt på lands‑ og regionsgennemsnittet, faldt den i 2020 til 1.370, hvilket var det laveste blandt landets kommuner og betydeligt lavere end i både regionen (1.757) og landet (1.675) som helhed.

Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende var 27,4 år i 2020, hvilket stadig var lavere end i regionen og landet. Førstegangsfædrene i kommunen var tre år ældre.

I 2021 var 30 % af indbyggerne i kommunen over 65 år mod 20 % i hele landet, og frem til 2045 forventes en stigning i både kommunen (til 37,1 %) og i hele landet (til 25,1 %). Ældrekvoten (antallet af borgere på 65 år og derover målt i forhold til de 15‑64‑årige) forventes at vokse fra 53 % i 2021 til 74 % i 2045 og dermed at være blandt de ti højeste i landets kommuner.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Indvandring

I 1980 var 1,5 % af befolkningen i Lolland Kommune indvandrere eller efterkommere, hvilket var lavere end i regionen (1,9 %) og landet som helhed (3 %).

I 2021 udgjorde de 8,9 % mod tilsvarende 10,1 % i regionen og 14,0 % på landsplan.

Af de 1.076 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var de største grupper fra Polen (30 %), Tyskland (13 %) og Rumænien (8 %).

Blandt de 1.720 indvandrere fra ikkevestlige lande var flest fra Syrien (18 %), det nuværende Bosnien-Hercegovina (15 %), det daværende Jugoslavien (12 %) og Thailand (6 %).

Boligforhold

Priserne på ejerboliger i Lolland Kommune er nogle af landets laveste. Et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus kostede i 2020 blot 4.100 kr. pr. m2, mens det gennemsnitlige nationale niveau var 14.600 kr. pr. m2. Ligge tiden for parcel-/rækkehuse var i 2019 på landsplan 221 dage mod 337 dage i Lolland Kommune. Dog er liggetiderne faldet de seneste år, og boligerne blev i 2019 gennemsnitligt solgt på to tredjedele af den tid, det tog i 2013.

Opgjort i 2020 var kun 7 % af boligmassen opført fra og med 1990, mens det på landsplan var 18 %. Samtidig rummer kommunen mange ældre boliger; 56 % er opført før 1950 mod 36 % på landsplan.

Fritidsboligerne udgør 14 % mod kun 8 % på landsplan.

Der er 17 % almene boliger, hvilket er noget mere end gennemsnittet i landkommuner. I Danmark udgør almene boliger 21 %.

Lolland hører til de ti kommuner, der har landets højeste forekomster af ubeboede boliger. Det præcise niveau er vanskeligt at fastslå, men Danmarks Statistik opgjorde det i 2020 til at være 13 % og dermed lidt lavere end i 2015, hvor det var 14 %. Grundlaget er de helårsboliger, hvor ingen er tilmeldt CPR. En grundig analyse fra Boligøkonomisk Videncenter viste for 2015, at niveauet for andelen af de reelt ubeboede boliger antagelig var på 2-5 % i Lolland Kommune.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Lolland Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger