De 30‑34‑åriges højest gennemførte uddannelse i Lolland Kommune og hele landet i 2020. Tallene er opgjort for september i det pågældende år.
.
Antal skoler og elever i Lolland Kommune 1970/71 til 2019/20.
.

Lolland Kommune er præget af mange sociale problemer og et sundheds‑ og uddannelsesniveau, der ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Samtidig rummer kommunen landets første internationale folkeskole og et stort moderne sundhedscenter i Nakskov.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Lolland Kommune er væsentlig lavere end i landet som helhed. I 2020 havde 30,4 % af de 30‑34‑årige alene en grundskoleuddannelse mod 14,5 % på landsplan.

Mens det på landsplan var over halvdelen af de 30‑34‑årige, der havde taget en videregående uddannelse, var det i Lolland Kommune under hver fjerde. I kommunen havde 40,0 % af de 30‑34‑årige i 2020 en erhvervs‑ uddannelse mod tilsvarende 25,6 % i hele landet.

Der har været en væsentlig stigning i uddannelsesniveauet siden 1991, og ligesom i andre kommuner er det især kvinderne, der har fået mere uddannelse.

Andelen af de 30‑34‑årige kvinder, der alene har en grundskoleuddannelse, er faldet fra 42 % til 30 %, hvorimod det for mændenes vedkommende er status quo med en andel på 33 %. Andelen af kvinder med en professionsuddannelse (en mellemlang videregående uddannelse) er steget fra 13 % i 1991 til 19 % i 2020, mens den hos mændene er steget fra 5 % til 9 %.

Grundskoleuddannelse

En af skoleårets sidste undervisningstimer i juni 2021 på Sankt Birgitta Skole i Maribo. Omkring en tredjedel af Lolland Kommunes grundskoleelever gik ved begyndelsen af 2020’erne i en af kommunens privatskoler. Størst er den katolske Sankt Birgitta Skole, der blev oprettet i 1916 af katolske nonner og fortsat bygger på et katolsk livssyn.
.

Lolland Kommune gennemførte allerede i 2007 en ændring af skolestrukturen. Her blev Møllemarkskolen i Nakskov, Halsted-Avnede Centralskole og Vestenskov Skole nedlagt helt, og resten af kommunens 14 skoler blev samlet i fire skoledistrikter med én skole, som hver havde flere afdelinger.

I perioden 2012-15 blev en række skoler lukket: Søndre Skole i Rødbyhavn i 2012, Fejø Børne- og Kulturhus og Nordvestskolen Fejøafdeling i 2014 samt Madeskovafdelingen under Fjordskolen i 2015.

I 2019 vedtog kommunen en ny skolestruktur, der førte de resterende skoler tilbage som selvstændige skoler med egne skoledistrikter, ledere, bestyrelser og økonomi. Skoledistrikterne har siden da været genstand for en del debat, fordi de forhindrer skolerne i at optage børn, der bor uden for distriktet. Det har ifølge nogle skolebestyrelser betydet en stigning i tilgangen til de frie grundskoler.

De tre største folkeskoler har hver 500-600 elever. Det er Byskolen og Stormarkskolen, der begge ligger i Nakskov, samt Maribo Skole (fordelt på to afdelinger).

10. klasse er organiseret som en del af Byskolen i Nakskov og som en del af Maribo Skole.

Fysisk ligger såvel GYM10 og EUD10 på Campus Nakskov, mens GYM10 i Maribo ligger på Maribo Gymnasium.

Specialundervisningstilbuddene er tilrettelagt på Specialskolen for elever fra 0. til 9. klassetrin. Specialskolen er opdelt i tre afdelinger: Horslunde, Østofte/Nakskov og Maribo Center.

Horslunde Realskole, oprettet i 1895 som et andelsselskab, blev selvejende i 1941. Den fik i 2016 Fejø Skole som satellitskole, og dermed genåbnede den skole på Fejø, kommunen havde lukket to år forinden.

De to katolske privatskoler Sankt Birgitta Skole i Maribo og Stenoskolen i Nakskov blev oprettet i hhv. 1916 og 1920 af Skt. Joseph Søstrene for at støtte og hjælpe de polske indvandrere. Undervisningen foregik også i begyndelsen på polsk. Sankt Birgitta Skole var i 2020 kommunens største privatskole med ca. 480 elever.

Privatskolen Nakskov er oprettet i 1967, men skriver sin historie tilbage til Nakskov private Realskole fra 1850.

Efter den første ændring af skolestrukturen i 2007 steg andelen af elever i de frie grundskoler. Den er steget lige siden og var i 2020 på 33 %, hvilket er meget højt i forhold til landsgennemsnittet på 18 %.

Bindernæs Efterskole har særligt fokus på dyr, natur, håndværk og sport. Der er plads til 200 elever fra 8. til 11. klasse, mens Halstedhus Efterskole er en idrætsefterskole med obligatorisk idræt, hvor der er plads til 185 elever i 9. og 10. klasse.

Ungdomsuddannelserne

Rektor Michael Levy Bruus taler på Maribo Gymnasium d. 29. juni 2018 ved dimissionen af 128 nybagte studenter. I talen opfordrede han dem til at gå stolte ud i verden: »Hvor end I kommer frem, håber jeg, at I med rank ryg og stolthed vil sige, at I kommer fra Lolland og er student fra MG, og at I med begejstret stemme vil fortælle om jeres smukke hjemegn, som rummer så mange muligheder og har så meget talent«, sagde rektor ifølge Folketidende.

.

Der er to almene gymnasier med HF i kommunen: Maribo Gymnasium blev oprettet i 1937 og havde i 2020 ca. 300 elever, mens oprindelsen af Nakskov Gymnasium og HF går tilbage til 1918. Der var i 2020 ca. 260 elever i hovedafdelingen på Campus Nakskov.

Campus Nakskov åbnede i 1979 under navnet Nakskov Uddannelsescenter og fik sit nuværende navn i 2013. Fra begyndelsen var idéen at samle alle ungdomsuddannelser i Nakskov på samme matrikel for dermed at skabe et tværfagligt og inspirerende uddannelsesmiljø. Ud over gymnasiet og 10. klasse er der en række kulturinstitutioner samt Sprogskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

CELF (Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster) har også en afdeling på campus. CELF opstod som en fusion mellem Handelsskolen i Nykøbing F og Industri- og Håndværkerskolen og senere med EUC Lolland.

I 2021 finder man CELF på Kringelborg Allé 7 og på Merkurs Plads 1, begge i Nykøbing F, samt i Maribo og på Campus Nakskov. Foruden en række erhvervsuddannelser (EUD) udbyder CELF også gymnasieretningerne HHX, HTX og EUX.

VUC Storstrøm er også en del af Campus Nakskov og findes desuden i bl.a. Nykøbing F og i Maribo. Her kan man tage HF-uddannelser samt almen voksenuddannelse (AVU) og forberedende voksenundervisning (FVU).

Der er ingen videregående uddannelser i kommunen.

Lolland International School

I august 2021 åbnede Danmarks første internationale folkeskole med 55 elever fra 0. til 8. klasse. Fuldt udbygget har skolen plads til 100 elever. Oprettelsen af Lolland International School i Maribo hænger sammen med, at der i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen forventes mere udenlandsk arbejdskraft i kommunen. Hertil kommer efterspørgsel fra allerede etablerede internationale virksomheder i området.

Ifølge Loven om kommunale internationale grundskoler fra 2017 er det et krav, at der er tale om en selvstændig skole med egen ledelse, bestyrelse og økonomi. Mindst halvdelen af børnene er undervisningspligtige børn af udlændinge, der pga. arbejde har midlertidigt ophold i landet. Der tales engelsk på skolen, og halvdelen af undervisningen foregår på engelsk. Programmet er tosproget, og eleverne har mulighed for at tage en dansk eksamen og en international Cambridgecertificeret uddannelse, som gør det muligt for dem at fortsætte på en international ungdomsuddannelse.

Sundhed

Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Lolland Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.

Et nyfødt barn i Lolland Kommune havde 2015-19 en beregnet middellevetid på 77,9 år. Det er ca. tre år mindre end landsgennemsnittet og knap to et halvt år mindre end gennemsnittet for Region Sjælland.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i Lolland Kommune, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, større end i regionen og landet som helhed. Mens 20 % i kommunen angav at have et dårligt fysisk helbred, var det tilsvarende 11 % på landsplan.

Andelen med risikosundhedsvaner i form af daglig rygning og lav fysisk aktivitet er ligeledes større end i både regionen og landet som helhed.

Det gennemsnitlige antal lægebesøg var i 2019 på 7,5 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger, hvilket er på linje med regionen og kun lidt højere end på landsplan.

Der er udsigt til mangel på praktiserende læger i Lolland Kommune, og regionen har i en periode sat driften af en lægeklinik i privat udbud.

I 2018 var der 158 ud af 1.000 borgere, der i årets løb havde været indlagt som patienter på et somatisk sygehus. I Region Sjælland var det tilsvarende 135 og i landet som helhed 118 pr. 1.000 borgere.

Det nærmeste store akutsygehus er Nykøbing F. Sygehus under Region Sjælland.

Distriktspsykiatrien Nykøbing F. Maribo med hovedafdeling i Maribo er regionens nærmeste tilbud for patienter fra Lolland og Guldborgsund Kommuner. Det nærmeste psykiatriske sygehus er i Vordingborg.

Socialområdet og forsørgelse

Søndersø i Maribo er et kommunalt botilbud for voksne handicappede. Botilbuddet omfatter også aktiviteter i Søndersøs Café og i egne træningslokaler. Beboerne har typisk brug for omfattende hjælp pga. hjerneskade eller fysiske handicaps og bliver ofte boende i en årrække.
.

Det socialt betingede udgiftsbehov i Lolland Kommune var i 2020 77 % højere end gennemsnittet for hele landet. Ved kommunens dannelse i 2007 lå det 49 % højere, og siden har det ligget mellem 52 % og 86 % over landsgennemsnittet. Så høje socialt betingede udgiftsbehov findes ellers kun blandt nogle af kommunerne på den københavnske vestegn.

I 2018 var der 38,3 dagplejepladser og 13,6 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0-2 år. For denne aldersgruppe er antallet af dagplejepladser en del større og antallet af pladser i daginstitutioner en del mindre end landsgennemsnittet.

Anbringelser af 0-17-årige uden for eget hjem omfattede 33,4 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen i 2018, hvilket er mere end tre gange så mange som på landsplan (10,1).

I 2019 modtog 11,3 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er næsten som i regionen (10,6 %) og i landet som helhed (11,1 %).

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, var i 2020 3,4 %, hvilket er helt som på landsplan.

Mere om social- og sundhedsforhold i kommunen

Bo og Naboskab Sydlolland

Bo og Naboskab Sydlolland er et bo- og beskæftigelsestilbud, der drives af Region Sjælland. Det rummer primært udviklingshæmmede voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og de fleste beboere har brug for omfattende hjælp.

De enkelte afdelinger ligger overvejende i Rødbyhavn tæt ved Kofoedsminde. Bo og Naboskab Sydlolland består fortrinsvis af botilbud, der er fordelt på større og mindre enheder. Hertil kommer et mindre antal pladser til særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter, alle placeret i samme område i Rødbyhavn.

Institutionen modtager beboere henvist fra landets kommuner, der samtidig betaler for opholdet.

Ud over omkring 50 pladser i botilbud er der omkring 15 pladser i KereCentret til de mest plejekrævende borgere samt yderligere pladser til aktivitets- og samværstilbud på afdelingen Skovgården. Omregnet til fuldtidsstillinger havde Bo og Naboskab Sydlolland i 2021 ca. 150 ansatte.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Lolland Kommune er noget højere end i regionen og landet som helhed. I årene 2017‑20 blev der i gennemsnit rejst sigtelse mod 22,2 personer pr. 1.000 indbyggere for overtrædelse af Straffeloven mod tilsvarende 13,8 for hele regionen og 15,8 på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Lolland Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg