Befolkningsudviklingen 1971‑2021 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Stevns Kom‑ mune, Region Sjælland og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.
I Strøby Egede ud mod Køge Bugt ligger udstykningen Nicolinelund, hvor tidligere land‑ brugsjord fra Stolpegaard siden 2015 i etaper har været solgt til parcelhusbyggeri. Det sker i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, der har som mål at styrke biodiversiteten og sikre gode levesteder for insekter, fugle mv. på det gift‑ og sprøjtefrie område.
.

I 50-året 1971 til 2021 er befolkningstallet i den nuværende Stevns Kommune vokset med samlet 32 % mod 18 % på landsplan. Boligpriserne er lavere end på landsplan, men næsten på højde med niveauet for Region Sjælland.

Befolkningsudviklingen

Fra midten af 1980’erne er befolkningstallet i det område, der nu udgør Stevns Kommune, vokset stærkere end i regionen og landet som helhed. I 2021 boede der 23.034 i kommunen, og der forventes i fremskrivningen fra Danmarks Statistik en moderat vækst til 24.329 i 2045.

I tiåret 2011‑20 havde kommunen en gennemsnitlig årlig indenlandsk nettotilflytning (forskellen mellem til‑ og fraflyttede) på 104 og yderligere en nettoindvandring (af såvel danske som udenlandske statsborgere) på i gennemsnit 87 om året.

I samme tiår var der et fødselsunderskud (færre fødte end døde) på i gennemsnit 72. Den samlede fertilitet er forholdsvis høj, så fødselsunderskuddet skyldes aldersfordelingen i kommunen.

Den samlede fertilitet er et mål for det antal levendefødte, 1.000 kvinder vil føde i den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. I 2020 var den i kommunen 2.103 og dermed klart over de 1.675 på landsplan. Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende var samme år 28,2 år.

Befolkningen i Stevns Kommune var i 2021 ældre end befolkningen i hele landet: 25 % i kommunen og 20 % på landsplan var over 65 år. I kommunen forventes en stigning i andelen af ældre til 33 % i 2045. Ældrekvoten (antallet af borgere på 65 år og derover målt i forhold til de 15‑64‑årige) forventes at vokse til 62 % mod tilsvarende 43 % for hele landet.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Boligforhold

Boligpriserne i kommunen ligger tæt på niveauet for Region Sjælland. Således kostede et parcel‑ eller rækkehus i Stevns Kommune i 2020 gennemsnitligt 12.200 kr. pr. m2, mens det regionale gennemsnit var 12.700 kr.

Størstedelen af boligerne er parcel- eller stuehuse, der i kommunen udgør 61 % mod kun 40 % på landsplan. Samtidig er forekomsten af etageboliger kun 8 % sammenlignet med de 37 %, etageboliger udgør af den samlede danske boligmasse. Fritidshuse udgør i kommunen 13 % mod 8 % for hele landet.

Boligmassen udgøres næsten udelukkende af ejerboliger, nemlig 81 %. Omvendt findes her kun 6 % almene boliger mod 21 % på landsplan.

Indvandring

Indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 og 2021 hhv. 1,5 % og 7,8 % af befolkningen i kommunen. Det er en lidt mindre andel end i såvel regionen som hele landet.

Af de 1.486 indvandrere, der i 2021 boede i kommunen, var 791 fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande). De største grupper var fra Polen (22 %), Litauen (10 %), Rumænien (9 %) og Tyskland (9 %). Af de 695 indvandrere fra ikke-vestlige lande var der flest fra Eritrea (14 %), Syrien (13 %), Thailand (7 %) og Tyrkiet (6 %).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Stevns Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger