Befolkningsudviklingen 1971-2020 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Tønder Kommune, Region Syddanmark og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.
På en solbeskinnet junidag i 2020 havde flere valgt at nyde det gode vejr på bænkene foran Havnekiosken i Havneby på Rømø. Vadehavsøen ligger i Tønder Kommune og er fra Havneby forbundet med færgerute til øen Sylt.
.

En tilbagegang i befolkningstallet i 00’erne og 2010’erne på samlet 12 % betyder, at Tønder Kommune skiller sig klart ud fra den generelle udvikling, der i den samme årrække har givet betydelig fremgang i både Region Syddanmark og hele landet. Et andet markant træk ved kommunen er boligpriserne, der i 2019 var de tredjelaveste blandt landets kommuner.

Befolkningsudviklingen

Befolkningen i det område, der udgør den nuværende Tønder Kommune, voksede i 1970’erne, men de to næste årtier stod befolkningstallet stille, og omkring år 2000 begyndte en stærk nedgang. Fra 2019 blev nedgangen svagere, men der forventes i Danmarks Statistiks fremskrivning fra 2020 et fortsat fald frem mod 2045. I 2020 boede der 37.366 personer i kommunen, og ifølge fremskrivningen vil der i 2045 bo 35.874 personer. I hele perioden fra 1971 til 2020 har der i den nuværende Tønder Kommune været et fald i befolkningstallet på 5,6 %. Det står i klar modsætning til udviklingen i Region Syddanmark, hvor der i perioden har været en stigning på 14,6 %, mens der i landet som helhed var en stigning på 17,6 %. I Region Syddanmark har kun økommunerne Langeland og Ærø haft et større fald i befolkningstallet. Den meget forskellige udvikling fortsætter ifølge fremskrivningen frem mod 2045.

Fra 2010 til 2019 havde Tønder Kommune gennemsnitligt en årlig indenlandsk nettofraflytning (forskellen mellem til‑ og fraflyttede) på 307 personer. Fra 2021 forventes en lille nettotilflytning. Den årlige nettoindvandring til kommunen har fra 2010 gennemsnitligt været 177 personer med et maksimum på 354 i 2015.

Befolkningsudviklingen påvirkes yderligere af, om der fødes flere, end der dør. Der var i kommunen et årligt fødselsunderskud på gennemsnitligt 101 nyfødte i årene 2010 til 2019, og der forventes i fremskrivningen et stadigt voksende fødselsunderskud. Tønder Kommune havde i 2020 en større andel over 65 år end i hele landet, hhv. 25 % og 20 %, og det er især denne aldersfordeling, der ligger bag det fortsatte fødselsunderskud. Den samlede fertilitet, der er et mål for det antal levendefødte, 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter, har derimod gennem de sidste ti år været højere i kommunen end i hele landet. Kommunens samlede fertilitet var 1.916 i 2019, mod 1.699 i hele landet.

I 2019 var kvinder i kommunen, der fik deres første barn, i gennemsnit 27,6 år. Det er lidt lavere end i regionen (28,5 år) og betydelig lavere end i landet som helhed (29,4 år). Mænd i kommunen, der blev fædre for første gang, var ca. to år ældre.

I fremskrivningsperioden forventes gruppen i den erhvervsaktive alder (15‑64‑årige) at falde til ca. 53 %, og aldersgruppen på 65 år og derover forventes at stige til 32 %. Det vil betyde, at ældrekvoten stiger til 60 % i 2045, hvor den på landsplan forventes at blive på 43 %.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Indvandring

I 1980 udgjorde gruppen af indvandrere og efterkommere 3,3 % af befolkningen i det område, der nu er Tønder Kommune, hvilket var højere end i både regionen (2,1 %) og landet som helhed (3,0 %). I 2020 udgjorde gruppen 11,6 %, men kommunen lå nu lavere end både regionen og hele landet. Samme år var der 2.231 indvandrere med oprindelse i vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande), hvoraf 43 % havde oprindelse i Tyskland og 21 % i Rumænien. Samtidig var der 1.484 indvandrere fra ikke-vestlige lande. Blandt disse havde 22 % oprindelse i Syrien, 20 % i Ukraine og 16 % i Bosnien-Hercegovina.

Boligforhold

Tønder er en udpræget landkommune, hvor 28 % af indbyggerne bor i landdistrikter, og kun 20 % i kommunens største by, Tønder. Boligmassen er domineret af ejerboliger, der i 2020 udgjorde tre fjerdedele af alle boliger. Omvendt er forekomsten af lejeboliger lav med 13 % almene boliger og 7 % private udlejningsboliger. Andelen af parcel‑ og stuehuse er 60 % mod 40 % på landsplan. Med den attraktive kyststrækning udgør fritidsboliger 11 % af boligmassen mod 8 % på landsplan. Samtidig er der et af landets højeste antal overnatninger i lejede feriehuse. I 2019 registreredes over 1 mio. overnatninger i kommunen, hvor tyske turister stod for næsten 80 %. Boligpriserne har gennem mange år ligget lavt i forhold til såvel det regionale som det nationale niveau. I 2019 kostede parcel‑ og rækkehuse gennemsnitligt 14.000 kr. pr. m2 på landsplan og 10.200 kr. i Region Syddanmark, mens de kun kostede 5.100 kr. pr. m2 i Tønder Kommune. Det er de tredjelaveste boligpriser blandt landets kommuner. Mens det gennemsnitligt tog 221 dage at sælge et parcel‑ og rækkehus i Danmark i 2019, tog det 455 dage i Tønder Kommune.

Der er en relativt høj forekomst af ubeboede boliger. Den statistiske opgørelse er omstridt, men Boligøkonomisk Videncenter har anslået, at det 2014‑15 var mellem 1 og 3 % af boligmassen.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Tønder Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger