Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16-64 år) med arbejdssted i Tønder Kommune, Region Syddanmark og hele landet, 2018.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2018 for indbyggerne i hhv. Tønder Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
Bredebro set fra nord mod syd. Forrest i billedet ses ECCOs fabrikker, og bag disse spreder byen sig. Brede Kirke ses yderst til venstre, og jernbanen løber mod sydvest gennem hele byen og med Bredebro Station ca. halvvejs. Forrest i billedet til venstre ses en af Brede Ås mæanderbuer.
.
Designet af æggebakker bliver løbende optimeret og tilpasset krav som fx bæredygtighed. I 2018 kunne man på en af Brødrene Hartmanns fabrikker indvie denne nye æggebakkemaskine.
.
De flade, brede strækninger på Rømø med fast sand og vestenvind giver gode muligheder for at køre kite-buggies. En kite-buggie er et lille let køretøj med sejl, og den findes både som enkeltmandskøretøj og tandem. Her er en mindre gruppe ude at køre langs kysten på den sydlige del af øen.
.
Lundsgaarde 10 km syd for Løgumkloster har siden 1991 været drevet som et økologisk landbrug på 200 ha. De har en besætning på ca. 200 økologiske malkekøer og op mod 200 kvier.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Tønder Kommune i november 2018. *Tal for grænsependling er skøn fra organisationen Region Sønderjylland-Schleswig.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Tønder Kommune og hele landet i 2018.
.

Tønder Kommune er en af Danmarks store landsbrugskommuner. Hele landbrugs‑ og fødevaresektoren udgør en væsentlig større andel af erhvervslivet end på landsplan. Især tyske feriegæster er centrale for den turisme, der primært i sommerhalvåret giver omsætning og beskæftigelse. Kommunen rummer en lille gruppe større industrivirksomheder, der omfatter underleverandører til europæiske bilfabrikker. I Bredebro ligger hovedsædet for en af verdens største skoproducenter, ECCO Sko A/S. Produktionen foregår i udlandet, så ECCO er i dansk sammenhæng en handelsvirksomhed.

Tønder Kommune blev hårdt ramt af finanskrisen fra 2008. I kølvandet på krisen mistede kommunen ca. 2.500 arbejdspladser, svarende til omkring 15 % af beskæftigelsen. I den private sektor gik det især ud over industri, transport samt bygge og anlæg. I november 2018 var antallet af beskæftigede fortsat lavere end før finanskrisen. De personlige indkomster var 13 % under landsgennemsnittet (2018).

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2018 var der 14.971 (16‑64‑årige), der arbejdede på ca. 2.500 arbejdssteder i Tønder Kommune. Der var forholdsvis mange beskæftigede i landbruget og i industrien, mens især forskning, rådgivning og forretningsservice udgjorde en langt mindre andel end i regionen og på landsplan.

Primære erhverv

Med 9,8 % af de beskæftigede inden for de primære erhverv (2018) var denne sektors andel næsten fem gange så stor i Tønder Kommune som på landsplan. Kun i de to økommuner Læsø og Samsø samt i Lemvig Kommune udgør de primære erhverv en større andel af den samlede beskæftigelse.

Den høje andel skyldes alene landbruget. Tønder er den kommune i landet, der ved en optælling i august 2020 havde de fleste stykker malkekvæg (over 80.000) og flest slagtekyllinger (knap 2 mio.). Kommunen lå også højt mht. antal kødkvæg, slagtekalve og svin. Der var i august 2020 registreret ca. 300.000 svin på kommunens landbrug.

Landbrugsarealet var i 2018 på ca. 90.000 ha og dermed i omfang kun overgået af Ringkøbing‑Skjern Kommune. Arealmæssigt var de vigtigste afgrøder byg, hvede og havre.

Industrien

Industrien udgjorde i 2018 16,1 % af den samlede beskæftigelse i Tønder Kommune. Det er en større andel end for hele regionen og væsentlig højere end i hele landet. De fleste virksomheder er inden for fødevarefremstilling, maskinindustri og metalindustri. Den sidste omfatter en gruppe virksomheder (herunder Hydro og Benteler), der er eksperter i fremstilling af aluminiumsdele.

Fem virksomheder tegnede sig i 2018 for over halvdelen af industribeskæftigelsen. De er alle fem filialer af store danske eller udenlandske koncerner. Det drejer sig om den norske aluminiumsproducent Hydro, den danske emballageproducent Brødrene Hartmann A/S, den tyske producent af bildele Benteler, Arla Foods samt Velux.

Benteler Automotive Tønder A/S er et datterselskab af den østrigske Benteler-koncern, der med ca. 27.000 ansatte (2019) er en stor underleverandør til bilindustrien. I Tønder arbejder omkring 180 medarbejdere (2019), der primært fremstiller bildele af aluminium.

Arla Foods producerer mozzarellaost på Branderup Mejeri, der har ca. 100 ansatte (2019). En stor udvidelse af mejeriet ventes fra 2021 at muliggøre en fordobling af produktionen.

Skærbæk Bygningsindustri A/S under Velux‑koncernen har med ca. 110 medarbejdere (2020) fremstillet trædele til ovenlysvinduer. I 2020 besluttede Velux at lukke fabrikken som led i en rationalisering og flytte produktionen til andre af sine fabrikker.

Transport, forsyning og anlæg

Denne sektor udgjorde i 2018 9,6 % af beskæftigelsen, hvilket er en noget mindre andel end for regionen som helhed. Sektoren er fordelt på transport, der udgør 2,6 %, bygge og anlæg 6,5 % og forsyning 0,5 %.

Handel, service og oplevelseserhverv

Beskæftigelsen inden for handel, service og oplevelseserhverv svarer med 29,2 % til andelen for regionen som helhed. Detail‑ og engroshandel tegner sig med 15,7 % for den største del af den samlede beskæftigelse, service udgør 7,0 %, og oplevelseserhvervene som hoteller, restauranter, kultur og fritid udgør samlet 6,4 %.

Handelens forholdsvis store andel hænger sammen med, at ECCO har sit hovedsæde og distribution i Bredebro. Turismen har i sommersæsonen stor betydning for kommunen. Særlig vigtig er sommerhusturismen på Rømø med især mange tyske gæster. Flere af de store firmaer, der formidler udlejning af sommerhuse, har kontorer på Rømø og beskæftiger samlet over 100 medarbejdere.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice tegner sig for 5 % af beskæftigelsen. Det er en hel del under andelen for regionen og mindre end i de øvrige kommuner i Sønderjylland. Brancherne består af virksomheder, der hovedsagelig betjener lokalområdet.

Det førende pengeinstitut i den nye Tønder Kommune var Tønder Bank, hvis historie gik tilbage til 1913. I 2012 var egenkapitalen imidlertid tabt; banken måtte indgive konkursbegæring og blev overtaget af Sydbank. Det største lokalt baserede pengeinstitut er nu Sparekassen Bredebro med i alt knap 40 ansatte. Dens tre andre filialer bærer navnene Tønder Sparekasse, Toftlund Sparekasse og Skærbæk Sparekasse.

Offentlig administration, uddannelse og sundhed- og socialvæsen

Med 30,4 % af beskæftigelsen er den offentlige sektor lidt under andelen for regionen som helhed. Kommunen er den største offentlige arbejdsgiver, men der findes flere statslige arbejdspladser, bl.a. Renbæk Fængsel (mellem Skærbæk og Toftlund) samt afdelinger i Tønder af SKAT samt af Landbrugsstyrelsen og Fiskeristyrelsen. Samlet udgør de statslige arbejdspladser 5,4 % af beskæftigelsen, hvilket svarer til niveauet i Region Syddanmark. De største offentlige arbejdspladser i Tønder Kommune ligger i socialsektoren med 13,7 % af den samlede beskæftigelse, fulgt af undervisningssektoren med 8,3 %.

Pendling

I november 2018 pendlede 4.895 dag‑ ligt til arbejde i andre kommuner, hvilket svarer til 30 % af arbejdsstyrken. Flest pendlede til Aabenraa Kommune (1.494). Omvendt var der 3.465 personer, der pendlede fra andre kommuner til arbejde i Tønder Kommune, svarende til 23,1 % af de beskæftigede.

Disse tal omfatter ikke grænsependling. Samarbejdsorganisationen Region Sønderjylland‑Schleswig har for 2018 opgjort, at der var ca. 700 tyske statsborgere, der dagligt pendlede over grænsen til arbejdspladser i Tønder Kommune. Den tilsvarende udpendling fra Danmark til Tyskland er langt mindre og udgør på landsplan skønsmæssigt kun ca. en tyvendedel af indpendlingen af tyskere, der arbejder i Danmark.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

49,1 % af befolkningen i Tønder Kommune var i 2018 i arbejdsstyrken. Det er lidt mindre end gennemsnittet for regionen og for hele landet. De øvrige 50,9 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 15‑64‑årige er erhvervsfrekvensen på 75,7 og dermed tæt på niveauet for regionen og landsgennemsnittet.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 283.000 kr. i 2018 ligger Tønderborgerne noget under landsgennemsnittet på 326.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var i 2018 1.590.000 kr. mod et landsgennemsnit på 1.997.000 kr. I Tønder Kommune er uligheden i indkomsten målt med Gini‑koefficienten 25,3 (2018), hvilket er lavere end landsgennemsnittet (29,1).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Tønder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked