Antal skoler og elever i Tønder Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
Undervisning på Løgumkloster Efterskole, en kristen efterskole, der ligger på Tønder Landevejvej 6 i Løgumkloster. Skolen tilbyder eleverne undervisning på 8. 9. og 10.-klasseniveau. I kommunen ligger i alt syv efterskoler.
.
Middellevetid 2015-19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Tønder Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
Renbæk Fængsel ligger mellem Skærbæk og Toftlund, og fængslets historie går tilbage til 1930, hvor bygningerne husede en statsungdomslejr. Fængslet har været i funktion siden 1946, og her er både åbne og lukkede fængselspladser samt forskellige værksteder, som metalværkstedet her, hvor de indsatte kan arbejde.
.
På Søndervang 1 i Skærbæk ligger Aktivitetshuset S.E.A., som henvender sig til alle kommunens borgere. Aktivitetshuset afholder forskellige foredrag, kortspilsturneringer og værksteder med kreative sysler. Den 24. juni 2020 var nogle af stedets brugere mødt op for at male porcelæn.
.
En elev modtager undervisning i orgel på kirkemusikskolen i Løgumkloster. I byen ligger en af folkekirkens fire kirkemusikskoler, som alle tilbyder uddannelser som kirkemusiker inden for korledelse, sang og orgel. Skolen i Løgumkloster blev oprindelig etableret som privat musikskole i 1979, men har siden 1983 været en undervisningsinstitution under Kirkeministeriet.
.

Erhvervsuddannelser er den mest udbredte ungdomsuddannelse i Tønder Kommune. Der er ingen videregående uddannelser i kommunen. Det socioøkonomiske udgiftsbehov pr. indbygger er et af de højeste blandt de danske kommuner, og den forventede middellevetid er næsten som på landsplan.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Tønder Kommune ligger lavere end i landet som helhed. I 2019 var det 21 % af de 30‑34‑årige, der alene havde en grundskoleuddannelse, mod tilsvarende 15 % på landsplan.

I kommunen har 42 % en erhvervsuddannelse, hvilket er betydelig flere end på landsplan (27 %). For de vide‑regående uddannelser er billedet det modsatte; her havde 29 % af kommunens 30‑34‑årige i 2019 en videregående uddannelse mod tilsvarende 50 % i landet som helhed. Forskellen skyldes primært en væsentlig lavere andel med en lang videregående uddannelse. Her var andelen i 2019 på 7 % i Tønder Kommune mod 22 % på landsplan.

Uddannelsesniveauet er steget siden 1991 og klart mest hos kvinderne. I 1991 var det knap halvdelen af de 30‑34‑årige kvinder i Tønder Kommune, der alene fik en grundskoleuddannelse. Den andel var i 2019 reduceret til 18 %. For mændene var den reduceret til 23 %. I 2019 var det 37 % af de 30‑34‑årige kvinder i kommunen, der havde taget en videregående uddannelse, mens det blandt mændene var 21 %.

Mere om skole og uddannelse i kommunen

Grunduddannelserne

På baggrund af de faldende børnetal udarbejdede Tønder Kommune i 2010 en samlet helhedsplan for skoleområdet. Der blev etableret fire skoledistrikter med hver sin overbygningsskole. Andre skoler fortsatte som afdelinger af overbygningsskolen, mens otte skoler – Nørre Løgum Centralskole, Bedsted Skole, Visby Skole, Ballum Skole, Vodder Skole, Døstrup Skole, Abild Skole og Jejsing Skole – blev lukket ned.

I Bedsted og Jejsing blev der oprettet friskoler, der optog elever fra skoleåret 2012/13. I januar 2021 stod den nye distriktsskole i Skærbæk klar sydvest for Skærbækcentret. Den afløste den gamle skole i Skolegade og er kommunens største folkeskole med over 500 elever på én adresse. Tønder10 er Tønder Kommunes 10.‑klassetilbud, som ligger på Campus Tønder.

Andelen af elever i de frie grundskoler er steget fra 21 % i 2010 til 34 % i 2019. Der er 11 frie grundskoler i kommunen (2020). Skærbæk Realskole er den ældste frie grundskole, oprettet i 1919 som den første danske skole i Sønderjylland.

Deutsche Schule Lügumkloster går tilbage til 1924. Sammen med Ludwig‑Andresen‑Schule (grundlagt 1946) udgør den det tyske mindretals grundskoler i Tønder Kommune. Ludwig‑Andresen‑Schule er den største med ca. 130 elever (2020). To andre af det tyske mindretals skoler lukkede i 2010’erne pga. for få elever. Det var Deutsche Schule Osterhoist og Deutsche Schule Hoyer.

Kostskolen i Sønderjylland har med 7.‑10. klassetrin plads til 35 omsorgssvigtede børn fra hele landet. Emmerske Efterskole i Tønder er for elever fra 8.‑10. klasse med læse‑ og skrivevanskeligheder, mens Løgumkloster Efterskole er en kristen efterskole med elever fra 8. til 10. klasse. Højer Efterskole er oprettet som Den Danske Ungdomsskole i Højer og blev først til Højer Efterskole i 2010. Højer Designefterskole begyndte som et håndarbejdsseminarium og blev i 2007 til en efterskole.

Ungdomsuddannelserne

Tønder Gymnasium blev grundlagt i 1920 og havde i 2020 ca. 540 elever fordelt på det almene gymnasium (STX) og HF. Det Blå Gymnasium Tønder og Tønder Handelsskole er oprettet i 1907 og havde i 2020 ca. 300 elever fordelt på HHX, EUD Business (erhvervsuddannelse) og EUX Business. Skolen er udbygget ad flere omgange og ligger på Campus Tønder, der blev stiftet i 2015, og som foruden Det Blå Gymnasium også rummer Tønder10 og EUC Syd. Tønder Tekniske Skole er oprettet i 1920 og fusionerede i år 2000 med EUC Syd. Skolen har igennem tiden været kendt for sit høje niveau inden for bager- og smedeuddannelser og senest energiteknik.

VUC Syd ligger også på Campus Tønder med et stort kursusudbud og mulighed for at tage enkeltfag på HF. Studenterkurset i Sønderjylland udbyder i Toftlund en toårig studentereksamen (STX). Det er en del af STUK (Sønderjyllands Gymnasium, Grundskole og Kostskole).

Sundhed

Et nyfødt barn i Tønder Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 80,7 år. Det er kun lidt under regionens gennemsnit og næsten som på landsplan. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred på niveau med andelen i Region Syddanmark. I kommunen er det lidt flere, der oplyser at have svær overvægt, ligesom lidt flere oplyser, at deres kostmønster er usundt.

I 2019 var der 8,0 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger mod tilsvarende 7,4 og 7,1 i hhv. regionen og på landsplan. I 2018 var der 120 pr. 1.000 borgere, der havde været indlagt på et somatisk sygehus. I Region Syddanmark var det tilsvarende 107 og for hele landet 118 pr. 1.000 borgere.

Ud over de kommunale sundhedsaktiviteter, der ligger i sygehusbygningerne fra det tidligere Tønder Sygehus, har Tønder Kommune sundhedshuse i hhv. Skærbæk og Toftlund i den nordlige del af kommunen. De er begge indrettet i de tidligere rådhuse og blev taget i brug i hhv. 2015 og 2016, efter at kommunen havde samlet sin forvaltning i Tønder. De to sundhedshuse rummer både kommunale sundhedstilbud og praktiserende læger m.fl.

Socialområdet og forsørgelse

Med undtagelse af økommunerne Ærø og Langeland er det Tønder Kommune, der har det største udgiftsbehov pr. indbygger i Region Syddanmark. Det lå 11 % over landsgennemsnittet i 2020, hvilket først og fremmest skyldtes et socioøkonomisk udgiftsbehov, der målt pr. indbygger var 22 % højere end på landsplan.

I 2018 var der 21,4 dagplejepladser og 27,6 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. For den yngste aldersgruppe er antallet af pladser i daginstitutioner noget mindre end landsgennemsnittet på 37,4 pladser. For aldersgruppen 3‑5 år var der 92,3 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn og dermed lidt flere end på landsplan.

I 2018 modtog 12,5 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er lidt flere end i regionen (11,1 %) og på landsplan (11,0 %). Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, har været faldende i 2010’erne og var i 2018 på 3,5 %, hvilket er på niveau med i landet som helhed.

Mere om social- og sundhedsforhold i kommunen

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Tønder Kommune er en smule højere end i regionen som helhed. I årene 2016‑19 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 16,1 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 13,3 i regionen og 15,5 på landsplan. Når det gælder voldsforbrydelser, blev der i samme periode rejst sigtelse mod 3,8 personer pr. 1.000 indbyggere i kommunen mod 3,1 i regionen og 2,8 i landet som helhed.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Tønder Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg