På en kold og klar vinterdag er det de grå og brune farver, som præger landskabet i Sofienlund Lergrav. I lergraven blev der tidligere indvundet glimmerler fra Oligocæn. Leret blev udnyttet til produktion af teglsten og klinker på Sofienlund Teglværk, som lå ved Gudenå lige op ad lergraven. Teglværket lukkede efter en brand i 1970, og lergraven fremstår i dag som et rekreativt naturområde.
.

I Favrskov Kommune dækker enge, heder, moser og overdrev tilsammen 2.496 ha, hvilket svarer til knap 5 % af kommunens areal. Engene er koncentreret i ådalene og udgør med i alt 1.220 ha den største andel af naturtyperne i det åbne land. Dræning og tørvegravning har reduceret kommunens moser betydeligt, og i dag dækker de blot 873 ha. Formentlig har de været udsat for tørvegravning ad flere omgange, senest under 2. Verdenskrig og i årene derefter, og mange af de tidligere moseområder fremstår i dag som rækker af skovsøer. Overdrevene dækker i alt 372 ha. Ved Lysnet ligger de særlig tæt, og hvis de kunne forenes, ville de danne et af Danmarks største sammenhængende overdrevsarealer. Med kun 31 ha udgør hederne den mindste naturtype i Favrskov Kommunes åbne land. De største sammenhængende hedearealer findes ved Busbjerg og Hvorslev Bakker.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Favrskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land