Favrskov Kommune har et skovareal på 10.305 ha, hvilket svarer til ca. 19 % af kommunens areal. Størstedelen er privatejet. Bidstrup Gods har ca. 700 ha skov, mens Ormstrup Gods i Viborg Kommune ejer Borre Skov og Vejerslev Skov, der dækker ca. 179 ha. Foruden herregården og parkanlægget omfatter Ulstrup Gods ca. 650 ha, hvoraf det meste er skov. Dertil kommer Clausholm Gods, hvis ca. 900 ha store areal bl.a. omfatter Mygind Skov ved grænsen til Syddjurs Kommune, foruden den lille Clausholm Skov og Dyrehave nordvest for slottet. Den største skovejer er Frijsenborg Gods. Staten ejer to små arealer ved hhv. Busbjerg og Lysnet. Dertil kommer Himmerig Skov ved Søften og Hinnerup, hvor Hinnerup Vandværk, Naturstyrelsen og Favrskov Kommune samarbejder om at udvide skovarealet med den ca. 180 ha store Himmerigsskoven, som bl.a. skal beskytte grundvandet og fungere som rekreativt område. Kommunen ejer selv godt 41 ha skov eller blot 0,4 % af det samlede skovareal.

Skovene er overvejende forstligt drevne med en træsammensætning af især bøg, eg, ask og nåletræer. Antallet af meget gamle træer er beskedent. Det gælder også mængden af dødt ved. De fleste skove har dog potentiale for at øge mængden af dødt ved på skovbunden og dermed forbedre mangfoldigheden af bl.a. svampe og vedlevende insekter. Tusø Skov og Bjerre Skov er gamle elleskove med lang kontinuitet. I begge skove er der foretaget stævningsdrift, og for at sikre stævningsskoven blev 166 ha af Bjerre Skov fredet i 1986.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Favrskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove