Bakken Lysnet ligger mellem Langå og Hadsten på grænsen mellem Favrskov og Randers Kommuner og er med sine 131 m.o.h. det højeste punkt i Favrskov Kommune. Sammen med bl.a. Ølst Bakker er Lysnet en del af et randmorænekompleks, som formentlig fik sin nuværende form under næstsidste istid, Saale, hvor isen pressede lagene af ler op i lange bakker. Bakkerne blev dog overskredet af isen i sidste istid. Det plastiske ler, som udgør bakkernes indre, blev aflejret i et hav, der i tidsperioden Eocæn dækkede hele Danmark. Tidligere blev leret indvundet i en lergrav på sydsiden af Lysnet, men i dag er indvindingen for længst ophørt. I dag omgives lergraven af overdrev, og i lavningen i bunden af graven ligger en moseomkranset, ca. 0,6 ha stor sø, der opstod efter gravningens ophør. Resten af Lysnet består overvejende af skov og overdrev.

I området er der registreret ca. 350 forskellige plantearter. De omfatter især typiske overdrevsarter som vellugtende gulaks, gederams, tormentil og alm. bakketidsel. I juni blomstrer majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt talrigt på lergravens skrænter. Insektlivet er også rigt og tæller bl.a. stenkløverkøllesværmer, femplettet køllesværmer, isblåfugl, okkergul pletvinge, markperlemorsommerfugl, månevandnymfe, alm. flodguldsmed og grøn kølleguldsmed.

For at begrænse turisternes færden på lodsejerens marker blev et areal på ca. 2.000 m2 fredet i 1951, så der kunne anlægges en forbindelsesvej med tilhørende vendeplads til udsigtspunktet på toppen af Lysnet. Derudover er bakken udpeget som nationalt geologisk interesseområde.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Favrskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land