Klædt i glinsende kobber og metalgrønt er en lille guldløber på jagt efter smådyr på hedemosens fugtige sand. Selv om lille guldløber overvejende er aktiv om dagen, er den med sine blot 13‑16 mm ikke let at få øje på. Samtidig er den ret sjælden og findes i dag hovedsagelig langs den jyske vestkyst. I Varde Kommune kan man bl.a. opleve den ved Develsø, hvor den er fremme om foråret og i forsommeren.
.

Lige nord for Vejers Havvej ligger den lille Develsø, som formentlig engang var en klarvandet lobeliesø, men i dag er næsten bortdrænet, stærkt tilgroet og påvirket af okker og næringsstoffer. Naturværdierne i resterne af den lille, kransformede sø er derfor yderst beskedne, men opvejes til en vis grad af de omkringliggende, artsrige mosearealer.

På de lysåbne moseflader vokser almindelige mose- og hedeplanter som fin bunke, lysesiv og hedelyng sammen med sjældenheder som liden ulvefod, hvid og brun næbfrø, flydende kogleaks, mangestænglet sumpstrå, fin siv, sandsiv, benbræk, vandportulak, storlæbet blærerod, liden blærerod, klokkeensian, skorem, bruskbæger, mosetroldurt, spæd mælkeurt og liden soldug. Især i vest er der en del træopvækst af fyr, birk og pil.

Også de hvirvelløse dyr opnår en stor mangfoldighed på mosearealerne. Blandt de mange insekter er flere bemærkelsesværdige arter, heriblandt violetrandet ildfugl, argusblåfugl, ensianblåfugl, moserandøje, okkergul pletvinge, lille guldløber, lille blåpil, lille farvevandnymfe og vortebider, mens spindlerne bl.a. er repræsenteret ved den forholdsvis sjældne labyrintedderkop, hvis karakteristiske tragtspind kan ses talrigt i lyngen.

Fuglelivet omfatter bl.a. hedehøg, rørhøg, tinksmed, skovsneppe, plettet rørvagtel, rørdrum, natravn, rødrygget tornskade og hedelærke, mens de mest iøjnefaldende pattedyr er de mange krondyr, som holder til i det åbne område. Rådyr, dådyr og hare er også ganske talrige og ses langt hyppigere end de sky rovdyr som mårhund, grævling, ræv og forskellige mårdyr, der fouragerer på mosearealerne.

Mosearealerne ved Develsø indgår i habitatområdet Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage samt i fuglebeskyttelsesområdet Kallesmærsk Hede og Grærup Langsø.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Varde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land