Ifølge sagnet boede der engang en troldkonge i Kvie Sø, og hvert år krævede han en kvie som offergave. Et år udeblev ofringen dog, og trolden forsøgte selv at trække en kvie i søen med sin bådshage. Det lykkedes ikke, og trolden mistede sin bådshage, som bønderne hængte op ved kirken. Trolden blev så vred, at han slog den ind i kirkemuren, som revnede. Derefter fløj han væk fra søen og er ikke set siden; formentlig til stor glæde for de mange badegæster, som hver sommer køler sig i Kvie Søs klare vand.
.
Med de orange ben strittende ud til begge sider, halefjerene spredt og vingerne i bremseposition lægger en stor skallesluger an til landing. Stor skallesluger er en almindelig vintergæst i Danmark, og vinteren igennem kan den bl.a. ses på Karlsgårde Sø sammen med forskellige ænder og lappedykkere. Tidligt på foråret forlader den søen for at flyve mod ynglepladserne i Storbritannien, Island, Nordskandinavien og Nordrusland, men dukker op igen, når kulden sætter ind i november.
.
Ved Tarphage krydser landevejen Varde Å, som kantet af vidtstrakte strandenge bugter sig ned mod udløbet i Ho Bugt. Anlæggelsen af den 100 m lange Tarphagebro begyndte i 1939, og da broen stod færdig i 1941, var den landets største bjælkebro af jernbeton; en rekord, som siden er slået. Da Tarphagebroen er en lavbro, blev den ikke blot enden på færgefarten ved Tarphage, men stoppede også sejladsen med større både på den nederste del af Varde Å.
.

Varde Kommune har knap 2.500 søer på mindst 100 m2. Tilsammen dækker de 1.746 ha, hvilket svarer til 1,4 % af kommunens areal. Kun 15 af søerne er større end 10 ha, og 75 er på 1‑10 ha, mens resten er småsøer og vandhuller på 1 ha eller mindre. Førhen var kommunen rig på næringsfattige klit- og hedesøer, men dræning og næringsbelastning har medført, at der i dag kun er få tilbage.

Tilstanden af de tilbageblevne søer varierer en del. Ud af de 23 søer, som Varde Kommune har målsat i vandområdeplanen 2015‑21, var de 12 i god til høj økologisk tilstand, mens fem ikke kunne opnå god tilstand. Tilstanden i de resterende seks søer var ukendt.

Ud over søerne er de ferske vande i Varde Kommune repræsenteret af knap 900 km offentlige vandløb samt et stort antal private vandløb, grøfter og kanaler. Varde Å er det største vandløb, mens den stort set uregulerede Holme Å udgør et af de få store, renvandede vandløb i kommunen. Dertil kommer Henne Å, som er det eneste større vandløb, der passerer klitterne for at løbe direkte ud i Vesterhavet. Tidligere har man endda fanget fladfisk, især skrubber, ved at træde på dem på strækningen ned over stranden.

Af den samlede vandløbsstrækning er de 138 km i god eller høj økologisk tilstand, mens resten enten er i en ringere eller ukendt tilstand. Det skyldes bl.a., at mange vandløb er eller har været helt eller delvis udrettet. Derudover er undergrunden i Vestjylland rig på myremalm, hvilket mange steder har ført til en ofte betydelig okkerbelastning. For at forbedre tilstanden i vandløbene er flere strækninger blevet genslynget, ligesom der er fjernet spærringer og lukket dambrug. Flere steder er gydeforholdene for laksefiskene også forbedret.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Varde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande