Klinten Emmerlev Klev er det eneste sted i Danmark, hvor moselag fra mellemistiden Eem er blottede. I mosetørven er der bl.a. fundet rester af træer fra den skov, som i mellemistidens lune klima dækkede store dele af landskabet. Over moselagene findes dæklag fra sidste istid, som indeholder vigtige oplysninger om de særlige klimatiske forhold, der herskede ude foran de store ismasser.
.

Klinten Emmerlev Klev er det eneste sted i Danmark, hvor moselag fra mellemistiden Eem er blottede. I mosetørven er der bl.a. fundet rester af træer fra den skov, som i mellemistidens lune klima dækkede store dele af landskabet. Over moselagene findes dæklag fra sidste istid, som indeholder vigtige oplysninger om de særlige klimatiske forhold, der herskede ude foran de store ismasser.

Nordvest for Højer når Hjerpsted Bakke ø helt ud til Vadehavet, hvor erosion har skabt en 5-10 m høj og 2 km lang kystklint langs den ellers flade, tidevandsprægede kyst. Ud over at være et lidt atypisk landskabselement på Vadehavskysten er Emmerlev Klev også et af de få steder i Danmark, hvor man kan studere uforstyrrede mose- og jordbundshorisonter fra mellem istiden Eem. De ældste lag i klinten består af moræneler, som blev aflejret i næstsidste istid, Saale. I den efterfølgende Eemmellemistid opstod der små søer med en betydelig plantevækst i morænefladens lavninger. Med tiden groede søerne til og blev til moser, hvor der blev dannet tørv. Klimaet i Eem var varmt tempereret, og en skov af bl.a. el, gran og hyld dækkede store dele af landskabet. Der er fundet rester af træerne i tørven, og enkelte grene og træstykker har tydelige spor efter bævergnav. Omkring søerne blev der dannet jordbundshorisonter i de øverste lag. Gennem sidste istid, Weichsel, blev der skiftevis aflejret lagdelt og strukturløst sand over tørven, hvilket udfyldte lavningerne. I sandlagene findes iskiler, der blev skabt pga. jordens skrumpning under istidens stærke kulde.

Kilerne viser, at området lå uden for de isdækkede gletsjerområder. Øverst i lagserien ligger flyve sand og flydejord. Neden for klinten finder man visse steder en meget smal stribe marsk med en typisk strand engsvegetation af bl.a. strandtrehage, tætblomstret hindebæger, strandmalurt, strandfladbælg, jordbærkløver og strandkrageklo. Ude på de tidevandsprægede vadeflader ud for kysten domineres plantelivet af mere salttålende planter som vade salturt, strandannelgræs og alm. vadegræs. Emmerlev Klev indgår i habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområdet Vadehavet.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Tønder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster

Se alle artikler om Landskaber