Efter en betydelig fremgang i Holland genindvandrede sydlig blåhals som dansk ynglefugl i 1992. I dag har den sine største bestande i marsken i det vestlige Sønderjylland, hvor den holder til i krat og rørskove langs vandløb og drængrøfter. I Danmark optræder blåhals i to underarter, der kan kendes på strubeplettens farve. Hos sydlig blåhals er den hvid, mens den er rød hos nordlig blåhals. Modsat sin sydlige slægtning yngler nordlig blåhals ikke her i landet, men ses kun fåtalligt på træk.
.

Ved Sejersbæks udløb, kort før den når Højer Sluse, passerer Vidå Højer Pumpestation. Den lille pumpestation blev opført i 1929 og er en af fire pumpestationer, der afvander Tøndermarsken til Vidå. Højer Pumpestation er forsynet med to pumper med en samlet ydelse på 2 m3 vand pr. sekund. Om vinteren afvander de et marskareal på 1.500 ha, mens de om sommeren hovedsagelig udnyttes til bevanding.

.

Tønder Kommune har i alt 4.770 søer på mindst 100 m2. Tilsammen dækker de et areal på 918 ha, svarende til blot 0,7 % af kommunens areal. Søerne er generelt små, og da 98 % af dem er mindre end 1 ha, må hovedparten anses for vandhuller. Af de 96 søer, som er større end 1 ha, er det kun syv, der har et areal på mere end 10 ha. Mange af søerne og vandhullerne er menneskeskabte og opstået i forbindelse med fx tørvegravning, mergelgravning og klæggravning eller anlagt som vandforsyning til husdyr eller som reservoirer langs åløb. Det gælder stort set alle de store søer, heriblandt Saltvandssøen, som med et areal på ca. 246 ha er kommunens største. Søen blev anlagt i Margrethe Kog 1983‑84 som en kompensation for det tab af natur, som det nybyggede Fremskudte Dige medførte. Kommunens næststørste sø er den ca. 50 ha store Nørresø syd for Tønder. Den blev afvandet omkring 1930, men genskabt i 2009. Herefter følger reservoiret på ca. 31 ha ved Vidå Sluse samt Rudbøl Sø, hvoraf det dog kun er ca. 25 ha af det samlede søareal på ca. 55 ha, der ligger i kommunen. Ligesom Nørresø er de udposninger på Vidå, hvilket har ført til en betydelig næringsbelastning og en deraf følgende tilgroning med tagrør.

I Tønder Kommune er der desuden 3.000 km private og ca. 1.500 km offentlige vandløb. De fire største åsystemer udgøres af Vidå, Brede Å, Brøns Å og Rejsby Å, som tilsammen har et opland, der strækker sig langt ud over kommune‑ og landegrænsen. Mange af vandløbene er belastede af okker, som er iltede jernforbindeser, der udvaskes og lægger sig som et rustrødt lag på bunden og planterne. Problemet skyldes især en kraftig dræning af landbrugsjorderne og en omfattende vandløbsregulering. Okkerudvaskningen finder især sted i vinterhalvåret, men kan også opstå lokalt i forbindelse med oprensning af grøfter og vandløb eller spuling af drænsystemer.

Ude foran Vidå Sluse strækker små vadesalturter deres sukkulente stængler op over den våde, sandede vade. Vadesalturt er forholdsvis sjælden i Danmark og har, tro mod sit navn, sine største bestande i Vadehavet. Den er blandt de første planter til at indtage vaderne, hvor den bidrager til marskdannelsen ved at fastholde de sedimenter, som højvandet bringer med sig

.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Tønder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande