Den ca. 118 ha store Nørresø ligger i den nordvestligste del af Ringkøbing-Skjern Kommune, lige syd for grænsen til Holstebro Kommune. Oprindelig havde Nørresø forbindelse med Ringkøbing Fjord, men omkring 1950 blev store dele af oplandet opdyrket og afvandet, hvilket ændrede vandafledningen. I dag har Nørresø i stedet afløb til Husby Sø i nord via en gravet forbindelseskanal. Fra Husby Sø fortsætter vandet videre nordpå mod Nissum Fjord via kanalen Staby Kast.

Den intensive afvanding af oplandet har sammen med den tilhørende landbrugsdrift medført, at Nørresø har ændret sig fra at være en klarvandet, næringsfattig lobeliesø til en næringsrig sø med mere uklart vand. Søen kantes især af mosearealer samt små, ferske enge. Langs bredden findes udbredt rørskov domineret af tagrør. Trods den øgede næringsstoftilførsel har Nørresø stadig en artsrig undervandsvegetation, som bl.a. tæller forskellige vandaks og kransnålalger. Dertil kommer bl.a. den sjældne vandranke, som dog lader til at være i tilbagegang i søen.

Der er observeret ca. 130 forskellige fuglearter ved Nørresø. Hættemåger har anlagt en koloni i søen, og om foråret pauker rørdrummen fra rørskoven, hvor også rørhøgen jager. Odder holder til i området, og i søens nordvestlige hjørne har også bæveren slået sig ned.

For at sikre de landskabelige, geologiske, biologiske og rekreative værdier blev Nørresø fredet i 1956. Sammen med Husby Sø er Nørresø desuden udpeget som habitat- og fuglebeskyttelsesområde.

Den lavvandede Nørresø har et opland, som langt overvejende består af afvandede landbrugsarealer. Næringsstoffer fra landbruget har medført, at Nørresø har ændret sig fra en næringsfattig til en mere næringsrig sø. I dag kantes søen af udbredt rørskov, mens ophobet slam og en mindsket sigtdybde har reduceret vandplanternes dækning af søbunden fra ca. 32 % i 1996 til ca. 9 % i 2005.

.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande