Geologisk tidslinje for Ringkøbing-Skjern Kommune.

.
Holmsland Klit
.

I Ringkøbing-Skjern Kommune stammer de prækvartære aflejringer, dvs. de lag, som er ældre end 2,6 mio. år, fra Miocæn og findes fra nogle få meters og helt ned til 125 m’s dybde. Mod øst består de overvejende af lag af glimmerholdigt ler, silt og sand, men stedvis også af brunkul, der blev aflejret som plantemateriale i floder, laguner og deltaer. Mod vest domineres de prækvartære lag af lidt yngre ler- og siltaflejringer, som blev afsat i et lavvandet hav.

Istidsaflejringerne på Skovbjerg Bakkeø og Varde Bakkeø består af moræneler og -sand samt smeltevandsler og -sand fra næstsidste istid, Saale. Den flade Grindsted Hedeslette strækker sig mellem de to bakkeøer og består af op til 125 m tykke lag af smeltevandssand og -grus fra sidste istid, Weichsel.

Ferskvandsaflejringer fra tiden efter sidste istid kan findes langs kommunens mange åer, søer og moser. Ved udløbet i Ringkøbing Fjord danner Skjern Å et stort floddelta, hvor der stadig aflejres ler, sand og grus. Havaflejringer af sand og ler findes langs Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Langs kysten findes desuden klitter af flyvesand, mens indsander dækker større områder længere inde i landet.

Der indvindes grundvand fra lagene af smeltevandssand og -grus samt fra de dybereliggende lag af sand fra Miocæn.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi