Tinksmed på Borris Hede
.
Fuglene flyver lavt over Tipperne lige syd for Tipperhus. Allerede 1768‑77 overtog staten den nordlige del af Tipperhalvøen, som i dag indgår i vildtreservatet Ringkøbing Fjord. Tippernes vidtstrakte strandenge skal fremstå som lysåbne naturarealer uden trævækst, og Naturstyrelsen plejer derfor området med slåning og kvæggræsning.
.

Ifølge Ringkøbing-Skjern Kommune spiller naturen en meget stor rolle for bosætningen, erhvervslivet, turismen og friluftslivet. Den rolle ønsker kommunen at styrke, samtidig med at tabet af den biologiske mangfoldighed bremses, og en bæredygtig anvendelse af det åbne land sikres.

Friluftslivet skal også prioriteres højt, og kommunen ønsker, at endnu flere borgere og turister aktivt vil bruge naturen. Det skal bl.a. ske ved at forbedre adgangen til og formidlingen om kommunens mange naturområder. En væsentlig del af udviklingen skal ske omkring Ringkøbing Fjord, ligesom Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner sammen undersøger mulighederne for at få Skjern Å og dens omgivelser udpeget som nationalpark.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Ringkøbing-Skjern Kommune er 24.849 ha eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket svarer til ca. 17 % af kommunens areal. Derudover rummer kommunen en række fredninger, hvoraf 48 er arealfredninger. Blandt de største arealfredninger er Værnengene på ca. 3.200 ha, Borris Hede på ca. 1.830 ha samt Vest Stadil Fjord og Husby Klit på ca. 1.470 ha. Af hensyn til fuglelivet er såvel Ringkøbing Fjord som Vest Stadil Fjord udpeget som vildtreservater. Det betyder bl.a., at jagt er forbudt i Vest Stadil Fjord, mens der er begrænsninger på både jagt og færdsel i Ringkøbing Fjord.

Mange af kommunens naturområder er også beskyttet af EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. I alt er der ni af disse Natura 2000-områder i kommunen. De omfatter ni habitatområder og fem fuglebeskyttelsesområder, hvoraf flere må deles med nabokommunerne. Ud over Natura 2000-områderne er Stadil og Vest Stadil Fjord samt Ringkøbing Fjord også udpeget som Ramsarområder.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning