Langs Teltkrovej i det sydøstlige hjørne af Kongens Mose vidner store tørvegravssøer om en tidligere omfattende tørveindvinding. Pindstrup Mosebrug A/S havde indvindingsretten frem til 2005, men pga. Naturfredningsloven fra 1979 og en senere fredning blev indvindingen betydeligt indskrænket. Pindstrup mente, at der var tale om ekspropriation og krævede en erstatning på 15 mio. kr. af staten. Sagen nåede helt til Højesteret, som dømte til statens fordel.
.

Tønder Kommunes åbne land er i høj grad et kulturlandskab, som dels består af store landbrugsarealer, dels af store inddigede marskområder. Resten dækkes af bebyggelse og infrastruktur, søer og vandløb samt naturtyper som ferske enge, heder, moser, overdrev og strandenge. Tilsammen dækker de fem naturtyper 10.552 ha, hvilket svarer til ca. 8 % af kommunens areal. Heraf udgør de ferske enge ca. 32 %, strandengene ca. 28 %, moserne ca. 24 %, hederne ca. 16 % og overdrevene knap 1 %.

På forlandet foran digerne, som beskytter marsken og de kystnære bebyggelser mod oversvømmelse, ligger der store strandengs‑ eller marskarealer, mens kogene bag digerne veksler mellem opdyrkede arealer og vidt‑ strakte ferske enge. De ferske enge ligger også i ådalene sammen med moserne, der dog også findes som isolerede mosearealer spredt i kommunen. Disse moser er typisk opstået som lavvandede søer, der med tiden er groet til. Gennem tiden har tørvegravning, dræning og opdyrkning reduceret mosearealet i kommunen til en brøkdel af, hvad det var engang. Større moseflader kan dog stadig findes i fx Kongens Mose, Sølsted Mose og Kogsbøl Mose. Tørre naturtyper som hede og overdrev er knap så velrepræsenterede i kommunen. Hist og her på fastlandet, især i forbindelse med plantagerne, findes større og mindre heder. Det største sammenhængende hedeareal findes dog på Rømø, hvor klitheder strækker sig i et næsten ubrudt bånd ned gennem midten af øen. De små overdrev fordeler sig mere eller mindre jævnt over det meste af kommunen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Tønder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land