I Danmark findes den langstrakte, stribede dyndsmerling formentlig kun i Sølsted Mose, hvor den lever en skjult tilværelse i de kraftig regulerede kanaler, som afvander mosen til Sejersbæk. Ved at sluge luft og absorbere ilten i tarmkanalen kan dyndsmerlingen leve i meget iltfattigt vand. Når fisken fanges, slippes luften ofte ud gennem gattet, hvilket i Sønderjylland har givet den tilnavnet »pif-ol« eller »pivål«.
.

Den ca. 255 ha store Sølsted Mose ligger lige nord for Sølsted, ca. 10 km nord for Tønder. Mosen udgør resterne af en gammel hede‑ og højmose, som pga. dræning, opdyrkning og tørvegravning er reduceret betydeligt i omfang. I hhv. 1993, 1996 og 2013 erhvervede Fugleværnsfonden i alt 103 ha af mosen, mens resten stadig er privatejet.

Den omfattende dræning betød, at mosen op gennem 1900‑tallet groede til i birke‑ og pilekrat. For at genoprette en del af den ødelagte mose blev der 2010‑16 gennemført et EU LIFE‑projekt, hvor store områder blev ryddet for opvækst af birk og andre træer. Samtidig blev vandstanden hævet, og der blev påbegyndt græsning, som skulle holde nyopvæksten nede. I dag fremstår det store område som en delvis nedbrudt højmose med åbne moseflader, hængesæk, kanaler og vandfyldte tørvegrave, sumpskov, krat og rørskov. På mosefladernes tuer vokser hedelyng, klokkelyng og revling, mens plante‑ livet i de fugtige høljer bl.a. omfatter smalbladet kæruld, hvid næbfrø, mosebølle, klokkelyng og rosmarinlyng samt de kødædende liden og rundbladet soldug.

I et lille hjørne af mosen vokser desuden den sjældne mosgøgeurt, som blomstrer i juni og juli. Også insektlivet rummer flere sjældne og bemærkelsesværdige arter som huevandnymfe, grøn kobbervandnymfe, violetrandet ildfugl, isblåfugl, kobberbrun køllesværmer og blåhatbuk. Ellers er Sølsted Mose især kendt som dyndsmerlingens måske sidste danske levested. Den stribede, åleagtige fisk er blevet fanget i mosens kanaler siden 1920, men først med fangsten af to eksemplarer i 1980 blev bestanden offentligt kendt. Tidligere er den også fundet fåtalligt i bl.a. Vidå‑systemet, men herfra er den formentlig forsvundet igen. Der er iagttaget ca. 170 forskellige fuglearter i mosen. Nattergal, pungmejse og fyrremejse yngler i krattene, mens rørskoven tjener som ynglested for bl.a. rørdrum, hvis dybe pauken man om foråret kan høre inde fra tagrørene. I de mere åbne områder holder sydlig blåhals, bynkefugl, sortstrubet bynkefugl og rødrygget tornskade til, og om vinteren lægger den store tornskade også tit vejen forbi. Ellers omfatter ynglefuglene bl.a. krikand, dobbeltbekkasin, vandrikse, rørhøg og græshoppesanger samt tranen, der ynglede for første gang i mosen i 2007.

Sølsted Mose er udpeget som habitat‑ og fuglebeskyttelsesområde.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Tønder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land