Arbejdsmarkedet i Egedal Kommune er tæt integreret med andre dele af hovedstadsregionen. Det afspejles i en omfattende pendling, hvor tre ud af fire Egedalborgere pendler til arbejde i andre kommuner. Kommunen har en ambition om at give plads til flere virksomheder, der finder deres arbejdskraft lokalt, og har derfor udlagt flere nye erhvervsområder med plads til næsten alle virksomhedstyper.

Kommunens private erhvervsliv består næsten udelukkende af mindre og mellemstore virksomheder med under 50 ansatte spredt på mange brancher. Antallet af private virksomheder med over 100 ansatte kan tælles på en hånd. Kommunens eneste store globale virksomhed er høreapparatproducenten Oticon A/S.

I kølvandet på finanskrisen mistede kommunen fra 2008 godt hver tiende arbejdsplads; fra 2014 steg antallet af arbejdspladser igen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2016 var der 10.697 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 1.870 arbejdssteder i Egedal Kommune. Set i forhold til Region Hovedstaden har kommunen en større andel ansat inden for industri, transport samt bygge og anlæg, mens der er en betydelig mindre andel inden for forskning, rådgivning og forretningsservice.

Figur 1. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Egedal Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2016.

.

Primære erhverv

Damvad Å mellem Slagslunde og Ganløse hvor den gennemskærer landbrugslandskabet fra nord til syd.

.

Omkring halvdelen af kommunen er landbrugsareal med hvede som den største afgrøde, men med kun 1,5 % af de beskæftigede svarende til ca. 165 personer, spiller landbrug og skovbrug en beskeden rolle.

Industri

Bronzealderhøjen Kong Svends Høj har lagt navn til erhvervsområdet Kong Svends Park, hvor bl.a. hovedsædet for virksomheden Oticon A/S ligger.

.

Med 14,3 % af beskæftigelsen er Egedal den nordsjællandske kommune, der har den største andel af industriansatte. Den position skyldes først og fremmest høreapparatproducenten Oticon A/S i Smørumnedre, der med ca. 1.100 ansatte tegner sig for hovedparten af kommunens samlede industribeskæftigelse. Den øvrige industri består af en halv snes virksomheder, der alle beskæftiger under 50 ansatte. Det er virksomheder i vidt forskellige brancher, som bl.a. producerer elektrodiagnostiske apparater, mediko-udstyr, medicinalvarer, legetøj, byggematerialer, markiser, metalkonstruktioner samt kugle- og rullelejer.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

I forhold til regionsgennemsnittet og de øvrige kommuner i Nordsjælland er denne sektor forholdsvis stor med 12,9 % af beskæftigelsen. Den består især af mindre transport- og håndværkervirksomheder.

Falck har en større station i Smørumnedre, omfattende bl.a. ambulancer og vejhjælp. Den har i en årrække også rummet Falcks sjællandske vagtcentral, men den funktion blev i 2017 flyttet til Kolding.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handel og service udgør samme andel som for regionen. Detailhandlen omfatter bl.a. Smørum Centret i Smørumnedre samt Egedal Centret i Stenløse. Kommunen har stort set ingen virksomheder inden for oplevelseserhvervene.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor tegner sig kun for 7,5 % af beskæftigelsen i Egedal Kommune, hvilket er langt under andelen for regionen på 21,4 %. Blandt virksomhederne er vikarfirmaer, enkelte små rådgivningsvirksomheder og en forskningsvirksomhed, BioAdvice A/S, der udfører forskning inden for farmakologi og toksikologi.

Offentlig administration, uddannelse og sundhedsvæsen

Den offentlige sektor tegner sig for 32,8 % af beskæftigelsen. Det svarer nogenlunde til landsgennemsnittet (32,0 %), men er noget over regionsgennemsnittet (30,3 %). Den sociale sektor tegner sig for 16,3 % af den samlede beskæftigelse fulgt af undervisningsområdet med 9,0 %.

Pendling

Figur 2. De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Egedal Kommune i november 2016.

.

Som mange andre kommuner i hovedstadsregionen har Egedal en omfattende pendling, der understreger, at regionen er et fælles arbejdsmarked. Hele 76 % af de beskæftigede Egedalborgere pendlede i november 2016 til arbejdspladser i andre kommuner. Af de 17.068 udpendlere tog flest til København og til nabokommunen Ballerup (se Figur 2).

Modsat bestod 54,6 % af arbejdsstyrken i Egedal af pendlere fra andre kommuner, svarende til at der dagligt i 2016 pendlede 6.346 til Egedal. Heraf kom de fleste fra København og Frederikssund Kommuner.

Egedal Kommune har en omfattende udpendling; Tre ud af fire i den erhvervsaktive alder tager bus, tog, bil eller cykel for at arbejde i andre kommuner. Her ses Stenløse Station.

.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2016 for indbyggerne i hhv. Egedal Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Af Egedal Kommunes befolkning var 53,4 % i arbejdsstyrken (2016), hvilket svarer nogenlunde til gennemsnittet for regionen. De øvrige 46,6 % af befolkningen er modtagere af overførselsindkomster, børn og unge samt personer under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 83,8 %, hvilket er klart højere end for regionen som helhed (76,7 %). Ledigheden målt i procent af arbejdsstyrken var i 2016 på 2,7 % og dermed klart under de 4,3 % på landsplan.

Socialgrupper, indkomster og formue

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Egedal Kommune og hele landet i 2016.

.

Egedalborgerne havde en gennemsnitsindkomst pr. indbygger før skat i 2016 på 361.000 kr. Det er knap 50.000 kr. over landsgennemsnittet, hvilket placerer den 11.-højest blandt landets 98 kommuner. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 2.867.000 kr. i 2016 og var dermed næsten 1 mio. kr. højere end landsgennemsnittet (se Tabel 1).

Målt med den såkaldte Gini-koefficient er uligheden mindre end på landsplan. I Egedal Kommune var den i 2016 på 22,7 mod 29 for hele landet.

Region Hovedstaden har inddelt kommunerne samt bydelene i Københavns Kommune i fire socialgrupper baseret på andel af erhvervsaktive samt på borgernes indkomst- og uddannelsesniveau. Egedal Kommune er placeret i den højeste af de fire grupper.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Egedal Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked