Afholdsrestauration Hohøj ca. 1938-40. Stående ses restauratør Ane Kristine Sørensen. Afholdsbevægelsen fik sit gennembrud i Danmark omkring 1879 med stiftelsen af Danmarks Afholdsforening.
.

Der er 162 folkeoplysende foreninger i Mariagerfjord Kommune. Området var tidligt kendetegnet af et rigt foreningsliv og en meget stærk tradition for frivilligt arbejde. Det gjaldt ikke mindst i Hadsund, der oplevede en større udvikling i sidste halvdel af 1800-tallet. På initiativ af håndværkerforeningen blev gaderne brolagte og fik belysning, ligesom der blev oprettet torveplads og andet af bymæssig karakter.

De fleste landsbyer i kommunen har stærke foreningsfællesskaber, og man har mange steder bevaret tværgående landsbylav. Fællesskabet indrammes af over 20 forsamlingshuse, hvor frivillige i stort omfang bidrager til drift og udvikling af aktiviteter, bl.a. en teaterkreds, der har tilbud til borgerne selv i de mindste lokalområder. Et af de ældste forsamlingshuse, der stadig rummer megen aktivitet, er Veddum Sal, der blev opført i 1884. En del forsamlingshuse er opført i begyndelsen af 1900-tallet, fx Sem i 1901 og Hem i 1915. Andre er opført senere: Snæbum Forsamlingshus i 1929, Helberskov i 1948 og Fruerlundparken i 1984.

Med industrialiseringen fulgte også fagforeninger. Smedene på cementfabrikkerne Cimbria (oprettet 1873) og Dania (oprettet 1887) ved Assens organiserede sig i 1896, og allerede et halvt år efter stiftelsen oplevede Hadsund sin første strejke. Da arbejdstiden i 1920’erne blev nedsat til otte timer om dagen, fik industriarbejderne mere fritid, hvilket satte sig spor i dannelsen af flere haveforeninger, sportsklubber, hobbyprægede sammenslutninger og selskabelige foreninger. I mellemkrigsårene opstod børne- og ungdomsforeninger som KFUK, KFUM og FDF.

I dag er et særkende for kommunen de mange foreninger, der er opstået i relation til de maritime aktiviteter omkring fjorden, bl.a. Hadsund Roklub, der er kendt for et stærkt elitesportsmiljø i samarbejde med Team Danmark. De maritime foreninger i Hadsund arrangerer en årlig Waterfestival, der har karakter af en byfest. Også andre steder danner fjorden skueplads for mindre events, der inddrager et bredt spektrum af foreningslivet, fx den årlige lysregatta i Mariager.

I Arden, Hadsund og Mariager danner kulturhuse med musiksale og mødefaciliteter ligeledes ramme om mange kulturaktiviteter. I Arden og Hadsund har folkebiblioteket også til huse i kulturhusene.

Afholdsbevægelsen

Mens borgerskabet i 1800-tallets Hadsund mødtes om formiddagen i Hotel Hadsunds krostue, samledes arbejdsmændene i byens foreningsværtshuse, de såkaldte sutter, under navnene Fremskridtsforeningen, Fremtidens Landbohjem og Landmandshjemmet. Fremtidens Landbohjem gik til daglig under navnet Kjesten (Kirsten) efter værten skomager Søren Nielsens kone. Sutterne måtte kun servere alkohol for medlemmer, men Søren Nielsen blev gentagne gange dømt for ulovlig udskænkning til markedsgæster, omrejsende cirkusfolk mfl.

Det omsiggribende drikkeri førte ofte til slagsmål, og med lægen Chr. Kirk i spidsen gik Borgerforeningen i 1899 ind i kampen for at få politi til byen. Det lykkedes dog først i 1919. Drikkeriet resulterede ikke sjældent i familiers forarmelse. Som en modreaktion herpå opstod de mange afholdsforeninger. Mens de religiøse bevægelser aldrig fik den helt store betydning i Østhimmerland, var afholdsbevægelsen stærk, og i Hadsund og Omegns Afholdsforening var det et ufravigeligt krav, at man var totalafholdsmand. Afholdsforeningen hentede primært deres medlemmer fra landbefolkningen, mens afholdslogerne Hadsund Fremskridtslykke og N.I.O.G.T samt Det Blå Bånd-afdelingen kaldet Færgen (stiftet 1911) rekrutterede sine medlemmer i byen. Mens afholdsforeningen blev opfattet som stærkt fordømmende over for folk, der »faldt igennem«, arbejdede Det Blå Bånd mere med at hjælpe alkoholikere ud af misbruget under mottoet »Ikke nag til nogen, men kærlighed til alle«.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Mariagerfjord Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige

Eksterne links