Figur 1. Befolkningsudviklingen 1971‑2017 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Fredensborg Kommune, Region Hovedstaden og hele landet. Indeks: 1971=100.

Danmarks Statistik – statistikbanken.dk/BEF1, BEF1A, BEF1A07, FOLK1E OG FRKM117 samt Økonomi- og Indenrigsministeriet – noegletal.dk

.

Befolkningen i den nuværende Fredensborg Kommune blev fordoblet i perioden fra 1971 til 1987, mens der i de efterfølgende 30 år frem til 2017 var en beskeden vækst. Den udvikling fortsætter ifølge fremskrivningen frem mod 2045 og er alene båret af indenlandske tilflytninger og indvandring. Kommunens boligmasse er præget af et byggeboom i 1970’erne og af en særlig stor andel af kæde- og rækkehuse.

Befolkningsudviklingen

Unge ved Nivå Center
Unge ved Nivå Center
Af .

Figur 2. Befolkningens fordeling på aldersgrupper i fremskrivningen 2017‑45 for Fredensborg Kommune og hele landet.

Danmarks Statistik – statistikbanken.dk/FOLK1E og FRKM117

.

Udsigten mod nord fra Humlebæk. Andelen af ældre i kommunen vokser støt de kommende årtier. Gruppen på 65 år og derover udgjorde 22 % af befolkningen i 2017. Den vil ifølge fremskrivningen vokse til en andel på 29,1 % i 2045.

.

Den 1. januar 2017 boede der 40.504 personer i Fredensborg Kommune. Fordoblingen af befolkningstallet fra 1971 til 1987 er blevet efterfulgt af en afdæmpet stigning frem til 2017. Ifølge befolkningsfremskrivningen fra 2017 vil der fortsat være en svag stigning på i alt ca. 10 % frem mod 2045. Fredensborg Kommune voksede frem til 2017 langt mere end landet som helhed og Region Hovedstaden (se Figur 1).

Antallet af nettotilflytninger til Fredensborg Kommune varierede fra 2007 til 2016 mellem et minus på 236 og et plus på 125. Fra 2013 er der dog årlige positive nettotilflytninger, som i fremskrivningsperioden forventes at fortsætte med omkring 200 til 270 om året.

Hertil kommer den årlige nettoindvandring, der fra 2007 til 2016 gennemsnitligt har været på 150 personer med et maksimum på 289 i 2015.

Befolkningsudviklingen hænger også sammen med, at antallet af levendefødte i tiåret 2007‑2016 stort set har svaret til antallet af døde. I fremskrivningen regnes der frem mod 2045 med et fødselsunderskud, der gradvis vil vokse til ca. 150 om året. Det skyldes især, at antallet af døde stiger med 50 % pga. det voksende antal ældre i kommunen.

Den samlede fertilitet i Fredensborg Kommune lå i 2016 relativt højt på 2.016 børn pr. 1.000 kvinder i den fødedygtige alder. I 2016 var den samlede fertilitet tilsvarende 1.702 i Region Hovedstaden og 1.785 i hele landet.

Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende i Fredensborg Kommune har været næsten konstant siden 2007 og var på 29,7 år i 2016. I hele landet var gennemsnittet 29,1 år. De mænd, der i 2016 blev fædre for første gang, havde en gennemsnitsalder på 31,6 år – meget tæt på niveauet i såvel regionen som i hele landet.

De 0‑14-årige udgjorde 17,7 % af befolkningen i Fredensborg Kommune pr. 1. januar 2017, hvilket er lidt højere end i landet som helhed (16,7 %). Andelen forventes yderligere at stige i løbet af fremskrivningsperioden (se Figur 2).

I 2017 udgjorde gruppen af 15‑64-årige 60,5 % af befolkningen, hvilket var noget mindre end på landsplan. I fremskrivningen falder andelen i den erhvervsaktive alder i kommunen til 52,7 % i 2045. Befolkningsfremskrivningen peger endvidere på, at kommunen er på vej mod en befolkning med en endnu større andel over 65 år; der forventes en stigning til 29,1 % i 2045.

Disse to udviklinger indebærer for Fredensborg Kommune en markant stigning i den såkaldte ældrekvote – antallet af borgere på 65 år og derover målt i forhold til de 15‑64-årige.Denne ældrekvote var på 36 % i 2017 og forventes i slutningen af fremskrivningsperioden at være vokset til 55 %. Det er væsentligt over den forventede kvote på landsplan.

Mere om befolkningsudviklingen i Fredensborg Kommune

Boligforhold

Fredensborg Terrasserne, der ligger på Bakkedraget ud mod åbent landskab, er bygget som kædehuse og opført af Jørn Utzon i 1963. De gennemgående gule teglsten understreger bebyggelsens sammenhængskraft. Gavlene aftrapper med det skrånende terræn, og bygningernes lige linjer og geometriske former giver en elegant kontrast til landskabets bløde bakker.

.

Fredensborg Kommunes boligmasse er præget af række- og kædehuse. Mens denne boligtype kun udgør 13,7 % i landet som helhed, udgør den her hele 36,4 %. I byerne Nivå og Kokkedal findes store områder, der udelukkende består af række- og kædehuse, mens de findes i noget mindre omfang i Fredensborg og Humlebæk.

Boligmassen er præget af boliger fra 1970’erne og i lidt mindre grad fra 1960’erne og 1980’erne. Næsten 40 % af kommunens boligbestand (knap 7.200 enheder) er opført i årene 1970‑79. Byggeboomet var særlig udtalt i Nivå og Kokkedal, der endnu knap eksisterede som byer omkring 1950.

Andelen af ejerboliger svarer nogenlunde til landsgennemsnittet. Derimod har kommunen en relativt stor andel almene boliger på 28,1 % mod kun 18,8 % på landsplan.

Boligpriserne i Fredensborg Kommune er lidt lavere end i Region Hovedstaden som helhed, men langt over det nationale gennemsnit. Prisen pr. m² for parcel- og rækkehuse i Fredensborg Kommune var i 2016 i gennemsnit på 19.600 kr. mod kun 12.500 kr. på landsplan.

Boligmassen spænder således fra ejerboliger med gennemsnitspriser klart over landsniveauet til relativt store almene boligbyggerier.

Indvandringen

Indvandrere og efterkommere udgjorde 5,4 % af befolkningen i Fredensborg Kommune i 1980. Andelen var i 2017 steget til 16,9 %. Det er klart højere end i hele landet, men mindre end i Region Hovedstaden, hvor gruppen udgjorde 18,9 % i 2017.

I tiåret 2007‑16 steg antallet af indvandrere og efterkommere i kommunen næsten hvert år og endte på henholdsvis 5.058 og 1.789. Indvandrerne fra ikke-vestlige lande var i 2017 halvanden gang flere end de vestlige indvandrere.

Blandt de 2.044 indvandrere med oprindelse i de vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande), udgjorde indvandrere fra Polen, Sverige, Rumænien, Tyskland og Litauen ca. 50 %. Polen var med en andel på 17 % den største nationalitet. Blandt de ikke-vestlige udgjorde indvandrere fra Tyrkiet den største gruppe (21,1 %), efterfulgt af Libanon, Iran, Indien, Irak og Syrien. Disse nationer udgjorde i alt ca. 50 % af de ikke-vestlige indvandrere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Fredensborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger

Eksterne links