OS, set fra SØ
.
OS, set fra VSV
.
OS, set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
53366
Sted- og lokalitetsnummer
060403-20
Anlæg
Gravrøse, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Ibsker 4 udgravede småhøje, røser af mellemstørrelse, 5-7 m i dia- meter, alle med hul i midten. Ligger på Sortegaardsbakken. Tinglyst på matr.nr. 31 Hovedejerlavet, Ibsker med følgende tekst: Høj, 1 x 10 m. I centrum et mindre krater. Højen er den vestligste af 4 høje. I klippeblokke, som delvist er indrettet til romantisk haveanlæg med kværnsten og inskriptioner af løst udlagte sten.

Undersøgelseshistorie

1871
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSortegaardsbakken er en høi aflang Bakkeknude paa hvilken saavel Røser som Brandpletter ere opdagede. Stedet er nøiagtigt undersøgt af Kammerherre Vedel og mig og findes omtalt i Vedels "Den ældre Jernalders begravelser" Side 122 og 171 (se Aarbøger f.nord.Oldk. og Hist.1872) og i Vedels:"Nyere Undersøgelser angaaende Jernalderen paa Bornholm" Side 76 (se Aarbøger for 1878). Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid4 udgravede Smaahøje, Røser, af mellemstørrelse, 5 - 7 m i Tvm, alle med Hul i Midten. Ligger paa Sortegaardsbakken.
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDet kunne konstateres, ar de 4 røser (C-høje) med krater vistnok fandtes ubeskadigede på klippeløkkens højeste parti, men i en så tilgroet og kvasfyldt tilstand, at mere detaljet registrering ikike var mulig uden en flere timers lang oprydning. Se iøvrigt bemærkning under 5336-19 angående rester af romantisk haveanlæg på stedet. 28-5-1986. M.B. 3 sikre røser konstateret. A) Den vestlige måler 1 x 10 m, mindre centralkrater. B) Den midterste er 1 x 9 m, krater i C og Ø halvdel. C) Den østligste er 1 x 14 m. Sttort krater i centrum, diam.8-10 m. En del randsten synlige. Alle særdeles overbevokset med stikkende buske og løvtræer. D) Se 5336-19 notat. Tinglyses. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links