Oversigtsbillede -nordmuren i kælderen set fra Ø
.
Oversigtsbillede -kælderen set fra Ø
.
Oversigtsbillede -kælderen set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
360526
Sted- og lokalitetsnummer
190408-81
Anlæg
Hus (evt. med stald), Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Hegn/gærde, Nyere tid (dateret 1738 e.Kr. - 1805 e.Kr.); Klosteranlæg, Historisk Tid (dateret 1450 e.Kr. - 1738 e.Kr.); Gård, Historisk Tid (dateret 1250 e.Kr. - 1738 e.Kr.); Gårdsplads, Middelalder (dateret 1350 e.Kr. - 1500 e.Kr.); Begravelsesplads, Historisk Tid (dateret 1450 e.Kr. - 1738 e.Kr.); Begravelsesplads, Nyere tid (dateret 1738 e.Kr. - 1805 e.Kr.); Begravelsesplads, Middelalder (dateret 1225 e.Kr. - 1450 e.Kr.); Muret grav, Middelalder (dateret 1225 e.Kr. - 1300 e.Kr.); Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1145 e.Kr. - 1225 e.Kr.); Tekstil, Nyere tid (dateret 1850 e.Kr. - 2000 e.Kr.); Dige (kirkegård), Middelalder (dateret 1217 e.Kr. - 1425 e.Kr.); Dige (kirkegård), Nyere tid (dateret 1738 e.Kr. - 1808 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ruin efter kannikeklosterets refektorium Fundament og ydermure af teglsten fra en ca. 10 x 7 m stor bygning, orienteret øst-vest og stående på oprindeligt terræn ca. 3,5 m under nuværende gadeplan. Teglstensmuren er bevaret i en højde op til 2 m med op til ca. 30 skifter. I nordmuren er der to nicher med spor af en fladbuet overdækning. I østmuren er der en døråbning, i hvis nordlige vange indgår en kalkstenskvader. I vestmuren er der en døråbning med trappetrin, hvor der i den sydlige vange indgår en kalkstenskvader.

Undersøgelseshistorie

1999
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
2001
Byggeri og anlæg - Den antikvariske Samling i Ribe
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2009
Museal udgravning - Sydvestjyske MuseerUdgravning igennem 3,5 m kulturlag. Felt i toppen 230 m2, i bunden 127 m2. Fund af domkirkens processionsgang med begravelser, perioden c. 1425-1738 samt i samme periode kannikegård mod syd. c. 1425-1225 kirkegård mod nord, kannikegård mod syd. C. 1225-1145 Kannikekloster på stedet, fund af teglstenshus på 7x10 m bevaret i op til 2,5 meters højde, opført i anden halvdel af 1100-årene. C. 1145-1050 civil bebyggelse på stedet, træhus fra 1077 (dendro) udgravet m.m. Deruden, nedgravet fra oprindelig landskabsoverflade i kote c. 2,4, kristen gravplads fra vikingetid. 18 Grave påvist, 12 udgravet bl.a. vognfading, stammebåde m.m. 14C-dateringer placerer to af gravene i 800-årene e. Kr.
2012
Museal udgravning - Sydvestjyske MuseerI forbindelse med et planlagt byggeprojekt blev der mellem 2008 og 2012 foretaget en arkæologisk udgravning af grundene Torvet 13-15. Der var i området bevaret op til fire meter kulturlag strækkende sig over en periode på ca. 1000 år fra o. 850 til o. 1850. På arealet blev fundet: En kirkegård omgivet af minimum to kirkegårdsgrøfter stratigrafisk, numismatisk og C14 dateret til henholdsvis o. 900-o. 950 og o. 1050 med 83 begravelser C14-dateret til o. 850-o.1050, 543 begravelser fra høj- og senmiddelalder samt renæssance og nyere tid dateret ved stratigrafi, numismatik og typologi, bebyggelsesspor fra minimum to tidlig middelalderlige huse dateret ved dendrokronologi, stratigrafi og genstandsfund til o. 1050-o. 1150, bygningsrester fra domkirkens kannikekloster stratigrafisk, typologisk og genstandsmæssigt dateret til o. 1160-1217, rester af en højmiddelalderlig kirkegårdsmur stratigrafisk dateret til 1217-o. 1425, tre sandfundamenter, en teglbygget kælder, samt bebyggelsesrester fra op til fire på hinanden følgende kannikegårde, stratigrafisk og genstandsmæssigt dateret til henholdsvis o. 1250, o. 1272-o. 1300, o. 1300-o. 1425 og o. 1425-o. 1850, bygningsrester fra domkirkens teglbyggede processionsomgang typologisk og skriftligt dateret til o. 1425-1738, domkirkegårdens kirkegårdsmur typologisk, genstandsmæssigt og skriftligt dateret til 1738-o. 1808, bygningsrester af Chr. Giørtz´ dampvæveri fra 1850/1857-2000.
2014
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Klosteranlæg

Kloster, (af lat. claustrum 'aflukket rum', afledt af claudere 'lukke'), bygning eller bygningskompleks, hvor et institutionaliseret fællesskab af enten mænd eller kvinder for en tid eller livsvarigt søger forening med Gud ved at give afkald på legitime menneskelige værdier såsom ægteskabeligt samliv. Læs videre her.

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Gård

Gård, i nyere tid almindelig betegnelse for et landbrug, der rådede over egen trækkraft, dvs. heste, og hvor beboerne udelukkende var beskæftiget ved jordbruget, i modsætning til hus, hvor dette normalt ikke var tilfældet. Læs videre her.

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links