Det afvekslende landskab omkring Jordløse kan opleves fra flere vandreruter, hvoraf den 16 km lange Jordløse Landsti er den længste. På sin vej mellem Jordløse og Trunderup passerer den bl.a. de åbne overdrev i Jordløse Bakker og den 36 ha store Jordløse Skov, som Danmarks Naturfond tilkøbte i 2006. Undervejs på ruten er der opsat informationstavler med QR-koder, så man med sin telefon kan få en fortælling om stedet.
.
På lodne stængler hæver nikkende kobjælde sine klokkeformede, violette blomster op over det nedbidte græs. Den lave forårsbebuder er meget sjælden på Fyn, men kan bl.a. opleves i Jordløse Bakker, hvor den blomstrer i april-maj. Plantens typiske voksested er netop græssede overdrev, og da den indeholder giftstoffet anemonol, undgås den som regel af græsserne. På grund af sin sjældenhed blev nikkende kobjælde udpeget som ansvarsart for Assens Kommune ved Strukturreformen i 2007.
.

Øst for Jordløse ligger et 26 ha stort, lysåbent overdrev, der sammen med den nærliggende Jordløse Skov kaldes for Jordløse Bakker. Indtil udskiftningen i 1788 var bakkerne en del af Jordløse Bys ejerlav, hvor de bl.a. fungerede som fælles græsningsareal for landsbyens kreaturer. På trods af den omfattende opdyrkning og tilplantning, der foregik efter udskiftningen, fik et mindre areal lov at henligge som græsset overdrev.

I hhv. 1994 og 1996 købte Danmarks Naturfond og det daværende Fyns Amt en del af området. Med støtte fra Aage V. Jensens Fonde kunne Danmarks Naturfond erhverve yderligere arealer, og ved amternes nedlæggelse i 2007 overtog naturfonden hele arealet fra Fyns Amt. På sigt skal skoven fældes, så hele området fremstår som et stort græsset overdrev.

Den lange græsningskontinuitet og de forskellige klimatiske forhold, som skråningerne skaber, giver overdrevene et meget artsrigt planteliv. Her vokser bl.a. alm. engelsød, vellugtende gulaks, nikkende kobjælde, blåmunke, blåhat, bakkenellike og tjærenellike. Dertil kommer et stort antal insekter, heriblandt rødplettet blåfugl, grøn busksommerfugl, guldhale, okkergul randøje, storplettet perlemorsommerfugl, vortebider og lynggræshoppe samt den store blåhatjordbi og den varme- og solkrævende gulvinget solbille.

Der er iagttaget ca. 90 forskellige fuglearter i bakkerne. Ynglefuglene omfatter bl.a. skovpiber, der er en karakterfugl på overdrevet, hvor den fra toppen af en busk eller en pæl på sitrende vinger kaster sig ud i sin sangflugt. Den er trækfugl og optræder i bakkerne fra april til september-oktober.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Assens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land