I en tilnærmet hesteskoform snor Egholm sig ud i Lillebælt fra Bågøs nordvestlige hjørne. Den op til 150 m brede og knap 1,5 km lange halvø er dannet siden sidste istid af strandvolde og krumodder. Der er afsnøret flere små strandsøer, der ligger omkranset af lav strandeng med forskellige græsser, alm. salturt, strandasters og gåsefod. Tidligere var Egholm sin egen ø, men med tiden er den vokset sammen med Sommerodde og Bågø.
.
Fra vestkysten af Helnæs breder Maden sig ud som et åbent strandengslandskab, mens Helnæs Fyr rejser sig bag Lindehoved mod syd. Indtil den blev inddæmmet og afvandet i 1780’erne, var Maden en vig, der gjorde det muligt at sejle helt ind til Helnæs By. En effektivisering af afvandingen betød dog, at engarealet efterhånden svandt, og for at bevare de våde enge blev vandstanden i Maden hævet i hhv. 1996 og 2012.
.

Assens Kommunes 101 km lange kyst strækker sig fra Emtekær Nor i nord til Damsbo Strand i Helnæs Bugt i syd. Dertil kommer øen Bågø i Lillebælt. Kysterne i Helnæs Bugt ligger forholdsvis godt beskyttede, men ellers er kysterne vestvendte med ret stor bølgepåvirkning, når vinden er i sydvest. Selv om der har været en relativ havspejlsstigning siden stenalderen, ses der marine forlandsdannelser mange steder.

Emtekær Nor er næsten afsnøret fra havet af et langt og smalt fed, der i den ydre ende er tæt på at vokse sammen med en modsatrettet feddannelse. Åbningen til havet holdes dog ved lige af udstrømningen fra Emtekær Nor og Brændeå. Strandplanet består af et bredt sandbælte med talrige revler. I takt med at strandplanet bliver stejlere, bliver sandbæltet smallere mod syd, og sydpå fra Aborg Strand er der kun en revle.

Syd for Emtekær Nor ligger bakkedraget Sandager Næs, hvis gamle kystklint er beskyttet af en smal bræmme af marint forland. Syd for Sandager Næs ligger vådområdet Feddet, der tidligere var en lille havbugt. Længere mod syd finder man den tidligere fjordarm, strandsøen Aborg Minde, der gennemløbes af Pugemølle Å. Strandsøens udløb er forlagt mod nord, hvilket viser, at sedimenttransporten er nordgående. Tidligere nåede forlægningen helt op til Feddet, hvor den var adskilt fra havet af en bred strandvoldsslette. Siden er bredden dog reduceret væsentligt af erosion, som formentlig er forårsaget af stenhøfden, der fikserer udløbet.

Ved Aborg Strand findes to overvejende tørre dale, som bryder den retlinede, sammenhængende klintkyst fra Tvingsbjerg til Assens. Strækningen er præget af erosion, og der er derfor etableret en del høfder. Assens Havn rummer en færgehavn, en marina og et rekreativt område. Syd for havnen ligger de inddæmmede jordbassiner fra den tidligere sukkerfabrik. Før inddæmningen har kysten mindet om kysten ved Thorø Huse med en lagune bag en lang, smal tange. Ved Thorø Huse har den nordvestgående materialetransport opbygget den lange tange, der afsluttes i et krumoddekompleks.

Strækningen mellem Saltofte Strand og Åkrog Bugt er en kystklint, der flere steder er under erosion, især omkring Sønderby Klint. I den inderste del af Åkrog Bugt skifter kysten karakter. Her ligger en 1,5 km lang strandvoldsslette, Feddet, der er skabt af materiale, som er eroderet ud af Sønderby Klint og vestkysten af Agernæs. Det lange frie stræk på tværs af Lillebælt giver bølgerne energi til at erodere i klinterne, bringe materialerne ind i bugten og opbygge strandvoldssletten. Såvel havbunden som strandbredden består overvejende af sand. Bag stranden er der strandeng.

Syd for Feddet ligger Agernæs, der oprindelig var en ø, men i dag er forbundet med fastlandet i nord og Helnæs i syd via draget Langøre. Vestkysten af Agernæs er en næsten retlinet klintkyst, mens østkysten er udbygget med smalle tanger, der har afsnøret flere strandsøer.

I den nordvestlige del af Helnæs Bugt ligger en strandvoldsslette, Tjørne hoved, med strandenge og afsnørede strandsøer. Den nordøstlige del af bugten ved Nabben rummer endnu et marint forland, hvor Haarby Å løber i en kanal. Mellem Tjørnehoved og Nabben findes en retlinet kyst med en lav, erosiv klint ud for Skovkrogen. Her beskyttes den kystnære bebyggelse bl.a. af stenhøfder. Nord for Smuttehaver Skov i den østlige del af bugten ligger der en smal stribe marint forland, mens kysten vest for skoven er en delvis erosiv klintkyst.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Assens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster