Dommedag.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1473-1520 (1375-1475 Gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kristi Lidelseshistorie fra Piskningen til Kristus for Pilatus.
.
Øverste billedfrise mod vest. Piskningen.
.

Kalkmalerierne i Rønninge Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Dommedag, dagligliv, Kristi lidelse, død og opstandelse og Jesu barndomshistorie. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Judas Iskariot (Apostel), Peter (Apostel), Pilatus (Statholder), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Maria (Jesu moder), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Dismas/Titus (God røver), Gesmas/Dumachus (Ond røver), Caspar (Konge), Melchior (Konge), Matthias (Apostel), fabelvæsener og fantasivæsener, djævle, indvielseskors, dyr og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne imitationer og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. På trods af udsmykningernes forholdsvis fragmenterede bevaringstilstand er specielt de to yngste, næsten samtidige udsmykninger, i koret fra 1473 og skibets første hvælvs østkappe og sydvæg meget bevaringsværdige. Korets Korsfæstelsesscene er meget usædvanlig ved, at der også er gengivelser af heste, som hhv. Longinus og høvedsmanden rider på. Et sådant scenarie er ikke usædvanligt i samtidens altertavler, men forekommer sjældent i vore kalkmalerier, dog kan de ses i de to nordjyske kirker Jetsmark og Gedsted. Kalkmalerierne i tårnet er sandsynligvis malet af samme værksted som i Søndersø Kirke. Både Korsbæringen, som er malet i en niche, ligesom i Mogenstrup Kirke på Sydsjælland, og Maria med barnet i solgisel, placeret på samme måde som i Søndersø Kirke, kan begge have været udsmykninger over sidealtre.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i kor, skib og tårn fremstår generelt set lettere tilsmudsede, mens maleriet i korets østkappe er kraftigt tilsmudset. I alle korets kapper ses i større eller mindre omfang mugangreb. Endvidere ses et lettere angreb af lyserøde bakterier i sydkappens østre flig. I kor og skib optræder revnedannelser, fortrinsvis i form af svindrevner, men i skibets 1. fags østkappe mod syd ses en større revne, hvor puds har løsnet sig.

Kirken

Rønninge Kirkes skib er fra senromansk tid og bygget af munkesten. Koret er ombygget i gotisk tid, samtidigt blev indbygget et krydshvælv. Tårnet i vest, ligeledes med krydshvælv, er også fra gotisk tid. I den sengotiske periode blev skibets sidemure forhøjede for at give plads til de høje stjernehvælv. Herefter er tårnet også forhøjet. Våbenhuset i syd og et nordkapel på to fag er også opført i sengotisk tid. Mod syd støttes den østlige del af skibet af to svære støttepiller. Kirken står helt i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links