Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2709131
Sted- og lokalitetsnummer
160601-51
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1900 e.Kr. - 1999 e.Kr.)

Original fredningstekst

Krejbjerg kirketomt. En kirketomt, kaldet Krejbjerg Kirke, på en højning i terrainet ca. 100 m nord for Krejbjerggård. Tomten henligger i græs; i jordoverfladen ses enkelte grundsten; en mindesten er opsat på den. Fredningens afgrænsning fremgår af vedføjede kortskitse, på hvilken det fre- dede areal fremtræder som en næsten rektangulær firkant, hvis sider er hen- holdsvis 27,8 - 18,4-29,8 og 19,3 meter. På dette område må der ikke opføres bygninger af nogen art. Det skal stedse henligge ubeplantet og må ikke beskadiges ved pløjning, gravning, bortkørsel eller tilførsel af jord, sten eller affald eller på nogen anden måde forstyrres. Med ejerens samtykke kan Nationalmuseet foretage undersøgelser i kirketomten.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKirketomt paa Kirkebanken NNØ. for Gaarden, til Dels opbrudt. Tilhugne Granitkvadre forefindes, der henlaa ogsaa en Sten af en Vinduesning paa Tomten.
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKirketomt.
1963
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2002
Diverse sagsbehandling - Horsens Museum
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Horsens Museum
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links