.

På Samsø ligger fem velbevarede og rigt udstyrede middelalderlige landsbykirker i Onsbjerg, Besser, Kolby, Tranebjerg og Nordby. Øen rummer desuden to små, nyere kirker i Ørby fra 1904 samt Langør fra 1925. Sidstnævnte er smukt beliggende ved Stavns Fjord.

Kirker med romansk oprindelse

Undersøgelser i 2008 har vist, at den ældste kendte kirke på Samsø kan have været en trækirke på voldstedet Gl. Brattingsborg i Tranebjerg, som i 1100-tallet blev afløst af en kridtstenskirke. Ingen af øens øvrige stående kirker går længere tilbage end til 1200-tallet.

Kirkerne i Onsbjerg, Besser og Kolby har et teglbygget skib fra midten af 1200-tallet som deres ældste bygningsdel. I den overvejende gotiske Nordby Kirke indgår et parti af nordmuren fra en teglstenskirke fra 1200-tallet. I den nuværende gotiske Tranebjerg Kirke er en romansk døbefont og en romansk gravsten, der formentlig stammer fra den nedlagte kridtstenskirke. Alle de øvrige middelalderkirker samt Ørby Kirke har også en romansk granitdøbefont, og i Onsbjerg Kirke findes desuden to romanske gravsten. Fra Onsbjerg kommer også et processionskrucifiks fra omkring år 1200 af forgyldt og graveret bronze, der ifølge en lokal overlevering fra 1500-tallet blev fundet på et lig, der var drevet i land. Det er nu på Nationalmuseet, mens en kopi findes i kirken.

Kirker i den gotiske periode

Tranebjerg Kirke, kirkegårdsporten og kirkeladen, som ses i forgrunden, danner en velbevaret enhed. Kirkeladen blev opført i ca. 1350 og blev brugt til opbevaring og tærskning af tiendekorn, der blev afleveret til Tranebjerg Kirke.

.

I Tranebjerg Kirke ses øst for skibets norddør en række kalkmalerier fra ca. 1475, der viser eremitten Sankt Antonius fulgt af en lille gris, som markerer hans sejr over Djævelen, og en bueskytte, som knytter sig til en Sankt Sebastian-fremstilling. Over figurerne ses et indvielseskors og et flettekors fra reformationstiden, ca. 1525.

.

Tranebjerg Kirke er opført i slutningen af 1300-tallet med skib og kor i stedet for en ældre, måske midlertidig kirke. Siden tilkom sakristi og våbenhus og endelig det store tårn fra ca. 1525, der var indrettet til forsvar med skydeskår og skoldehuller. Nordby Kirke fremtræder som et gotisk langhus med to våbenhuse, sakristi og vestforlængelse samt et smalt tårn, der er beslægtet med de såkaldte styltetårne i Østjylland. Onsbjerg Kirke har kor fra ca. år 1400 samt to våbenhuse og et tårn fra sengotikken. Kolby og Besser Kirker har sengotisk kor, vestforlængelse, våbenhus og tårn, og Kolby har desuden et sakristi.

I Tranebjerg Kirke er der kalkmalerier fra ca. 1475 med helgenerne Kristoffer, Antonius og Sebastian, mens et kalkmaleri af Sankt Jørgen og dragen fra 1525‑50 ses i Kolby Kirke. Onsbjerg Kirkes hvælv dateres af en kalkmalet indskrift til 1462, og både her og i Besser Kirke er malet våbnet for Aarhusbispen Jens Iversen Lange. Nordby Kirkes hvælv er i hhv. 1494 og 1531 udsmykket med mønstre, våbenskjolde, indskrifter og figurer. Fra Onsbjerg Kirke stammer en sengotisk monstrans af messing, der nu opbevares på Nationalmuseet, mens der i Nordby Kirke står et rigt udskåret og bemalet egetræsskab fra 1519 og fire stolegavle fra 1518. Kolby Kirke har en usædvanlig muret prædikestol i korbuens nordside, et krucifiks fra ca. 1475 og en degnestol med våben for Aarhusbispen Niels Clausen. I Tranebjergs tårn hænger en klokke fra 1400‑25 med lange indskrifter.

Kirker i den efterreformatoriske periode

Ved gadekæret i Nordby finder man Nordby Kirkes klokketårn, som blev bygget i 1857 efter tegninger af provst Frants Vogelius Steenstrup Jacobsen.

.

Alle middelalderkirkerne på Samsø har et rigt inventar fra renæssancen. De beslægtede altertavler i Besser Kirke fra 1589 og Onsbjerg Kirke fra 1596 har et udskåret krucifiks i midtfeltet og lange indskrifter med guld på sort, og i topfeltet et bemalet relief med Jesu opstandelse. I de tre øvrige kirker står høje altertavler i tre aftrappede etager plus fod- og topstykke: Tranebjerg Kirkes fra 1615 og den meget lignende i Kolby Kirke fra 1620, mens Nordby Kirkes altertavle er skåret i ca. 1640 og bemalet i 1662. Nordby Kirke har desuden en alterbordsforside fra 1587, stolestader fra 1500‑1700-tallet og en ombygget lektorieprædikestol fra ca. år 1600. Kolby Kirke rummer endvidere et par menneskeformede malmlysestager fra 1500-tallets midte og en prædikestol fra 1597, hvor rigt klædte renæssancemennesker indgår i stolens arkitektur. Prædikestolene i Tranebjerg Kirke fra 1593 og Besser Kirke fra 1602 er rige billedskærerarbejder. Onsbjerg Kirke rummer hele fem epitafier samt to interessante mindetavler, hvoraf den ene fra 1596 skildrer fundet af kirkens romanske kors, mens den anden fra 1775 mindes et forlis med otte omkomne.

I 1904 opførtes filialkirken Ørby Kirke i Tranebjerg Sogn. Der er tale om en historiseret, nyromansk bygning tegnet af N.P. Nielsen. Den yngste kirke i kommunen er den beskedne Langør Kirke, der opførtes af hensyn til beboerne længst mod sydøst i Nordby Sogn. Bag opførelsen, der også i dette tilfælde var præget af tidens nyromanske stil, stod lokale kræfter som murermester H. Thirstrup og malermester Anthon Sørensen fra Tranebjerg samt snedkermester M.S. Snedker fra Mårup. Tegningen til bygningen var udarbejdet af murermester J.J. Jensen, der ligeledes kom fra Tranebjerg.

Kirkegårde

Af øens syv små kirkegårde har seks omgivelsesfredninger, hvilket Nordby Kirkegård i den nordlige del ikke har.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Samsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker