Odinfigur fundet ved kongehallerne i Gammel Lejre, ca. 900‑950. Den lille figur, der måler 1,75 cm i højden, blev fundet i forbindelse med udgravninger i 2009. Det er sandsynligt, at figuren forestiller asernes konge, da han sidder på en trone med to ravne ved sin side. Tronen må i så fald være Odins højsæde, Lidskjalv, hvorfra han kunne skue ud på hele verden, og ravnene er Hugin og Munin. Troneudsmykningens stilmæssige udskæring af ravne og dyrehoveder er, hvad der både daterer fundet og sandsynliggør koblingen med tronen Lidskjalv.
.
Skibssætning og rundhøjen Grydehøj ved Gammel Lejre fra hhv. vikingetid og jernalder. På et bakkedrag ved landsbyen Gammel Lejre ses den imponerende skibssætning, som blev rejst ved de 55 begravelsespladser i området fra vikingetiden. Skibssætningen, der er en af Nordens største, har været over 80 m lang; den ligger i en sydøstlig-nordvestlig retning og blev brugt til at sende de døde afsted på deres sejlads til dødsriget.
.

Der er knyttet mange traditioner og forestillinger til Lejre. Det er bl.a. blevet opfattet som stedet for skjoldungernes gamle kongesæde, der var Danmarks første. Om end meget af dette fortaber sig i sagnhistorien, tyder de omfattende arkæologiske fund på, at stedet i oldtiden var et magtcentrum.

Lejrekongerne i litteraturen

Danmarks kongerække begynder traditionelt med Gorm den Gamle og Harald Blåtand og med dem det såkaldte Jellingdynasti. I middelalderen kunne historikerne imidlertid opliste danske kongerækker, der rakte betydelig længere tilbage i tiden. Problemerne med disse »forhistoriske« lister er, at de alle er nedskrevet flere århundreder efter deres hævdede begivenheder, at de ofte er indbyrdes afvigende, og at de ikke kan bekræftes af samtidige kilder. Både de middelalderlige krønikeskrivere og nutidens arkæologer er dog enige om, at et af de småkongeriger, som Danmark synes inddelt i, inden Jellingdynastiet overtog hele landet, havde centrum i Lejre. Den ældste krønike med relevans for Lejre er det angelsaksiske heltekvad Beowulf, der i sin bevarede form stammer fra omkring år 1000, og hvor en stor del af handlingen foregår omkring danerkongen Hrodgars hal Heorot, der af mange er blevet identificeret med den arkæologisk belagte kongehal i Lejre.

De såkaldte Lejrekonger blev i 1100-tallet og begyndelsen af 1200-tallet mere udførligt beskrevet i bl.a. Lejrekrøniken og den islandske Skjoldungesaga samt hos de danske historikere Svend Aggesen og Saxo. På lidt forskellig vis kan man her læse om bl.a. kong Skjold, der var søn af selveste Odin, om kongebrødrene Roar og Helge, om Helges søn Rolf Krake og om den sidste skjoldungekonge, Harald Hildetand. At der ved indgangen til vikingetiden har været et magtsæde i Lejre, synes sikkert nok, men i hvilket omfang dette reelt kan knyttes til de senere beskrevne Lejrekonger, er uvist. Mens danske historikere gennem det seneste århundrede generelt har været skeptiske over for at inddrage sagnkongerne i historien, så har bl.a. Nationalpark Skjoldungernes Land argumenteret for Lejrekongernes genindlemmelse i kongerækken.

De rige arkæologiske fund i Gammel Lejre

Landsbyen Gammel Lejre ligger i Lejre Ådal ca. 6 km fra Lejre Ås udmunding i Roskilde Fjord. På ådalens vestlige side stiger terrænet, og i det bakkede landskab lå i germansk jernalder og vikingetid (ca. 375‑1050) en række store halbygninger, der i sammenhæng med en værksteds- og handelsplads udgjorde et rigt residensområde på ca. 1 km2.

I det omkringliggende landskab findes flere gravhøje samt rester af to monumentale skibssætninger rejst omkring en gravplads fra vikingetiden. Lejre var et centralt sted i det førkristne Sydskandinavien og lå strategisk i landskabet ved knudepunktet for flere åer og landfærdsel.

Beboelsesområdets ældste fase lå ved Fredshøj. Her opførtes ca. år 500 en bebyggelse, som eksisterede i ca. 100 år. Den største bygning var en ca. 47 m lang og op til 7 m bred hal.

I begyndelsen af 600-tallet flyttede residensområdet ca. 500 m mod syd til Mysselhøjgård, hvor det blev liggende i ca. 400 år. Det antog nu en mere kompleks og monumental form, og der kan spores mindst seks bygningsfaser, som har det til fælles, at de er bygget op om en centralt beliggende halbygning, der må have været en konges repræsentationsbygning. Den største af disse kongehaller var ca. 61 m lang og 12 m bred. Omkring hallen lå adskillige andre bygninger, og residensområdet var omkranset af en kraftig palisade.

Rige genstandsfund i området viser, at der både blev fremstillet og bragt rigdomme til området i et omfang, der i høj grad bekræfter stedets position centralt på Sjælland. De rige fund afspejler derfor med sandsynlighed både internationalt handelssamkvem, gavegivning samt plyndringer på De Britiske Øer beskrevet i skriftlige kilder. Et særlig interessant fund fra området er en lille sølvfigur, der formentlig forestiller guden Odin.

I bakkelandet vest for Gammel Lejre er fundet flere skatte som fx Lille Karleby-skatten fra midten af 900-tallet og Lejreskatten med bl.a. fire sølvkar og et vægtlod, deponeret sent i 900-tallet.

Lejre Museum

Lejre Museum har til huse i Hestebjerggård i Gammel Lejre. Her formidles historien om de myteomspundne skjoldunger gennem udstillinger og arrangementer. Der er også anlagt en række vandreruter i det omkringliggende fortidsmindeområde.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Lejre Kommune

Læs videre

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv