Geologisk tidslinje for Lemvig Kommune.

.

I Lemvig Kommune består de prækvartære aflejringer, dvs. de lag, som er ældre end 2,6 mio. år, overvejende af op til 150 m tykke lag af glimmersand og -ler fra Miocæn. De miocæne lag ligger mod vest og nord i 30‑75 m’s dybde, mens de i syd findes i dybder på 5‑40 m. Ved Rønland ligger desuden en saltdiapir fra Perm i 75 m’s dybde.

Nord for Hovedstilstandslinjen findes 20‑75 m tykke lag af moræneler oven på de prækvartære lag. Syd for Hovedstilstandslinjen består de overfladenære lag derimod af 5‑30 m tykke lag af smeltevandssand og -grus. Derudover findes der stedvis lag af smeltevandsler, som blev aflejret i større søer under istiden Elster.

Langs Vesterhavskysten kan man se havaflejringer af sand og ler, som er aflejret i tiden efter sidste istid. Aflejringerne afbrydes af Bovbjerg Klint. Langs kysterne ved både Nissum Fjord og Nissum Bredning findes marint sand, mens der langs åerne findes ferskvandsaflejringer. Både det marine sand og ferskvandsaflejringerne stammer fra tiden efter sidste istid.

Der indvindes grundvand fra lagene af smeltevandssand og -grus samt fra de miocæne sandlag.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Lemvig Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi