Græsset bølger i vinden på Nørholm Hede, hvor enkeltstående træer giver det lysåbne landskab et tydeligt savannepræg. Fredningen af det store areal i 1913 kan tilskrives den daværende ejer af herregården Nørholm, frk. I.K. Rosenørn-Teilmann, som for eftertiden ønskede at bevare heden i den tilstand, hun havde kendt og elsket siden den tidligste barndom. Ønsket er dog ikke blevet efterlevet, og siden græsningens ophør er Nørholm Hede gradvis begyndt at udvikle sig til skov.
.

Nørholm Skov og Hede ligger nordøst for Sig i et kuperet landskab, som gennemskæres af Varde Å. Den vestlige del af heden har været dyrket i århundreder, og højryggede agre ses tydeligt på luftfotos fra området. Hedebønderne vedligeholdt heden ved lyngslåning, græsning og regelmæssig afbrænding, og når de skrællede lyngtørv, sørgede de for at efterlade lidt af morlaget til at holde på sandet. Det skabte et plantesamfund, som var helt domineret af hedelyng. Dyrkningen og græsningen af Nørholm Hede stoppede i 1895, og siden da har området stort set ligget uforstyrret hen.

Med tiden er heden gradvis sprunget i skov, så det lysåbne hedeareal nu udgør ca. 350 ha, mens skovarealet er vokset til 230 ha. I især den østlige del af heden findes større moseområder med flere temporære søer, mens der langs Varde Å ligger ferske enge og områder med hængesæk.

Selve Nørholm Skov er en varieret løvskov med eg, el, ahorn, navr, avnbøg, skovæble, bøg og elm, hvorimod tilgroningsskoven, der breder sig ud over Nørholm Hede, hovedsagelig består af birk, røn, bævreasp, bjergfyr og skovfyr. Hedens planteliv domineres af dværgbuske og urter som bølget bunke, blåhat, revling, mosebølle, hedelyng, klokkelyng, rosmarinlyng, tranebær, farvevisse, guldblomme, tormentil og lav skorsoner.

Insektlivet når sin største mangfoldighed på heden, hvor man kan opleve arter som foranderlig blåfugl, grøn busksommerfugl, okkergul pletvinge, storplettet perlemorsommerfugl, lille natpåfugleøje, blodcikade, kæmpefluen Harald og blåhatjordbi. Derimod er fuglelivet en smule mere artsrigt i Nørholm Skov, hvor der er iagttaget 117 arter mod blot 95 arter på Nørholm Hede, heriblandt trane, isfugl, grønspætte, stor flagspætte, ravn, rødstjert, træløber, korttået træløber og forskellige mejser. På heden kan man ofte se græssende rådyr og krondyr, hvorimod den sky odder, der holder til i Varde Ådal, er et mere sjældent bekendtskab.

Nørholm Hede blev fredet i 1913, og i 1993 blev også det meste af Nørholm Skov fredet, så det samlede fredede område i dag udgør ca. 523 ha. Derudover indgår Nørholm Skov og Hede i habitatområdet Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Varde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove