Aarhus er en udpræget bykommune med store bebyggede arealer og en betydelig infrastruktur, men rummer også en række naturområder med stedvis store biologiske værdier. Generelt skal tilstanden i naturområderne dog forbedres. Det skal bl.a. ske ved at igangsætte naturpleje på især enge, moser og overdrev. Derudover har byrådet som mål at øge kommunens skovareal til 8.000 ha og resten af naturarealet til 4.000 ha inden 2030. Som i resten af landet fragmenteres naturen af infrastruktur, bebyggelse og landbrugsarealer, og en del af de kommende nye naturarealer skal bidrage til at skabe mere sammenhængende natur. Desuden bindes de enkelte naturområder sammen af såkaldte økologiske forbindelser, der tillader dyr og planter at sprede sig fra et område til et andet. De økologiske forbindelser følger typisk ådalene ud til Aarhusskovene langs kysten.

I en tætbefolket kommune som Aarhus må man i forvaltningen afveje beskyttelsen af naturområderne med den rekreative udnyttelse, så både den værdifulde natur og friluftslivet får plads. Desuden prioriteres den bynære natur højt i forvaltningen. Eksempelvis skal der etableres steder, som aarhusianerne kan tage på udflugt til, ligesom byerne og de bynære landskaber skal forbindes af et netværk af rekreative stier.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

Syd for Aarhus rejser Holme Bjerge sig mere end 40 m op over det omkringliggende morænelandskab. For at bevare det dramatiske istidslandskab blev området med Holme Bjerge, Jelshøj og Tulshøj fredet i 1967.

.

I 2019 var næsten 3.000 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækkede de 2.516 ha, hvilket svarer til ca. 5,4 % af Aarhus Kommunes areal.

Dertil kommer en række fredede områder. En opgørelse fra 2013 viste, at Aarhus Kommune rummede 200 fredninger. Heraf var der 117 arealfredninger, som tilsammen dækkede et areal på 1.507 ha, og 83 kirkeomgivelsesfredninger, der udgjorde 53 ha. I de efterfølgende år er der kommet flere nye fredninger til, heriblandt en fredning af Botanisk Have samt en mere end 200 ha stor fredning ved Harlev. Sidstnævnte deles med Skanderborg Kommune. Mange af især de ældre arealfredninger er landskabsfredninger, som enten skal bevare smukke udsigter eller særlige landskaber. Blandt kommunens mest prominente naturfredninger er fredningerne af Brabrand Søs omgivelser, Årslev Engsø og Århus Ådal, fredningen af området omkring Fulden samt fredningen ved Holme Bjerge.

Flere områder er desuden beskyttet af EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. Aarhus Kommune huser fire sådanne Natura 2000-områder, som omfatter et fuglebeskyttelsesområde på 370 ha samt tre habitatområder på i alt 824 ha. Mens fuglebeskyttelsesområdet Kysing Fjord og habitatområdet Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose må deles med hhv. Odder og Skanderborg Kommuner, har habitatområderne Brabrand Sø med omgivelser samt Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker hele deres areal liggende inden for kommunegrænsen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Aarhus Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning