Geologisk tidslinje for Aarhus Kommune.

.
Syd for Aarhus rejser Holme Bjerge sig mere end 40 m op over det omkringliggende morænelandskab. Det store bakkedrag blev dannet langs randen af en gletsjer under sidste istid og udgør den vestlige del af randmorænen Jelshøjbuerne, der fortsætter videre østpå til Skåde Bakker. For at bevare det dramatiske istidslandskab blev området med Holme Bjerge, Jelshøj og Tulshøj fredet i 1967.
.
Kort over de overfladenære jordarter i Aarhus Kommune. Størstedelen af kommunen er dækket af moræneler, som blev afsat af isen under sidste istid. Der findes flere mindre områder med smeltevandsaflejringer. De smeltevandsaflejringer, som ikke har været overskredet af isen, kaldes extramarginale aflejringer. Ved Skæring Hede, Egå og Århus Å findes havaflejringer fra Littorinahavet. Disse områder er gammel havbund, der blev tørlagt, i takt med at landet hævede sig efter at have været presset ned af istidens store ismasser. I de mange ådale findes ferskvandsaflejringer fra tiden efter sidste istid.
.

Landskabet i Aarhus Kommune blev hovedsagelig skabt under sidste istid. Store dele af kommunen ligger på et højtliggende, bølgende moræneplateau, som flere steder ligger mere end 60 m.o.h. Det bakkede landskab ses flere steder langs Den Østjyske Israndslinje, der kan følges fra Vorre, vest for Løgten, over Trige, Mundelstrup og Borum til Lillering og videre ind i Skanderborg Kommune. Syd for Aarhus er landskabet storbakket, og det anseelige bakkedrag, der omfatter Holme Bjerge og Skåde Bakker, kulminerer i Jelshøj, der med sine 128 m er kommunens højeste punkt. Videre sydpå findes et bakkestrøg med Malling Bjerge og Bjergene, der ligger på den anden side af grænsen til Odder Kommune. I Brabrand er overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder i Aarhus desuden bulldozet sammen til tre kunstige bakketoppe, Hasle Bakker, der er udlagt som rekreativt område.

Moræneplateauet gennemskæres af dybe, nærmest parallelle dale. Midt gennem kommunen løber eksempelvis den brede dal, der gennemstrømmes af Århus Å og rummer langsøerne Brabrand Sø og Årslev Engsø samt den lille Tåstrup Sø tæt på grænsen til Skanderborg Kommune. Dalen udgør den østlige del af et dalstrøg, der strækker sig fra Aarhus til Det Midtjyske Søhøjland. Nord for dalen med Århus Å ligger Egådalen med Egå Engsø og Geding Sø nord for Mundelstrup Stationsby og med forlængelse mod vest i Lyngbygård Ådal. Nord for Sabro ligger Lilleådal på grænsen til Favrskov Kommune. Syd for dalen med Århus Å løber en fjerde dal, der hænger sammen med dalstrøget med langsøerne Solbjerg og Stilling Søer samt den mindre dalgang, Pilbrodalen, der kan følges fra sydenden af Solbjerg Sø til sydsiden af Stilling Sø. Ved grænsen til Odder Kommune i syd findes endnu en dal med Norsminde Fjord og Rævsås nedre løb.

Langs Århus Bugt afgrænses istidslandskabet af høje skov- og kratbevoksede kystskrænter, der kantes af en smal bræmme af marint forland. Landhævningen samt bølgernes opbygning af strandvolde har næsten helt afskåret Norsminde Fjord fra havet, ligesom de tidligere fjorde i Egådalen og Århus Ådal er blevet til brede ådale med vidtstrakte mose- og engdrag.

Landskabets dannelse

Nogle af landskabets hovedtræk blev sandsynligvis allerede grundlagt, inden de store istider satte ind. For ca. 15 millioner år siden var det formentlig spændinger i jordskorpen, som parallelt med nutidens dale skabte dybe sprækker og forsænkninger i dybgrundens overflade. Disse sænkninger fungerede som transportkanaler for floderne, der i Miocæn ledte vandet fra det skandinaviske højland ud til datidens Nordsø. Under istiderne gravede gletsjere og smeltevandsfloder sig ned i resterne af de gamle floddale, så de skar sig 100‑150 m ned i de ældre aflejringer fra Eocæn, Oligocæn og Miocæn. Efterfølgende har is og smeltevand afsat tykke lag af sedimenter på dalbundene. De dale, der under istiden blev videreudformet af smeltevand under isen, kaldes tunneldale. Denne daltype er karakteriseret af en dalbund, hvor sø- og mosefyldte bassiner veksler med højereliggende tærskler.

Da Nordøstisen stod ved Hovedstilstandslinjen vest for Silkeborg, gravede det strømmende smeltevand dale i underlaget under isen. I takt med at Nordøstisen smeltede tilbage fra Hovedstilstandslinjen, kom morænelandet og dalene til syne, og i mange af dalene og rundtomkring i morænelandet blev der efterladt store mængder dødis. Fra gletsjerporte i isens rand strømmede smeltevandet nordpå mod Limfjorden. Det skabte Gudenådalen med en løbsretning vinkelret på de store østjyske tunneldale.

For 19.000 år siden bevægede den efterfølgende Ungbaltiske Is sig ind over Østjylland fra øst og sydøst. Da isen stod med sin rand ved Den Østjyske Israndslinje, var Gudenådalen fortsat dræningsvej for smeltevandet, som dog nu løb til Randers Fjord. Ved Søften løb smeltevandet ud fra isen og fortsatte mod nordvest. Her formede det den smeltevandsdal med brede sand- og grusterrasser, som i dag gennemstrømmes af Lilleå, der løber ud i Gudenå ved Langå. Længere sydpå, ved Yderup vest for Tilst, strømmede smeltevand fra isen ud over det lave område, der strækker sig vestpå til Låsby Stationsby i Skanderborg Kommune og i dag gennemstrømmes af Lyngbygård Å. Her blev smeltevandet stemmet op mellem isen mod syd og det jævne, højtliggende landskab mod nord. Det skabte en lang, smal issø med afløb videre mod vest gennem morænelandet til Gudenådalen ved Resenbro i Silkeborg Kommune.

Vest for Den Østjyske Israndslinje, som bugter sig gennem den nordlige og vestlige del af kommunen, kan man se Nordøstisens jævne, storbølgede morænelandskab, bl.a. omkring Hårup og Mejlby. Øst for israndslinjen er landskabet derimod småbakket med mange afløbsløse lavninger med småsøer, hvilket bl.a. kan ses sydvest for Løgten. Det småbakkede landskab vidner om, at Den Ungbaltiske Is efterlod et bredt bælte med stilleliggende dødis langs Den Østjyske Israndslinje. Dødisen var dækket af jord, og i det kolde klima kunne den ligge begravet i flere tusinde år. Under den efterfølgende temperaturstigning smeltede dødisen dog gradvis bort og efterlod en småbakket dødismoræne hen over Nordøstisens jævne, bakkede morænelandskab. Kun få steder i kommunen ledsages Den Østjyske Israndslinje af egentlige randmoræner. De kan dog bl.a. ses ved Vorre med Kampehøj på 116 m og i form af bakkeryggen ved Todbjerg, der kulminerer i Møllebakke på 102 m.

Inden isen slap sit tag i Aarhus Kommune, havde den flere genfremstød. Herved blev den imponerende randmoræne Jelshøjbuerne med Holme Bjerge og Skåde Bakker dannet. Et efterfølgende genfremstød skabte desuden bakkelandet, som strækker sig fra Malling Bjerge og videre sydpå. Den snævre, dybe Jeksendal, der skærer sig nordpå gennem morænelandet fra Stilling nær Skanderborg til den dybe, brede tunneldal med Århus Å syd for Harlev, menes at være dannet som en erosionsdal i slutningen af istiden. Den gennemstrømmes i dag af Jeksen Bæk.

I Atlantisk tid trængte Littorinahavet (Stenalderhavet) ind i Århus Bugt og videre ind i Kalø Vig. Herfra fortsatte det op til Lisbjerg-Terp i den østlige del af Egådalen og helt ind til Skibby oppe i Århus Ådal. Tilsvarende blev de lavtliggende områder i dalen ved Norsminde forvandlet til en fjord med forgreninger, der strakte sig ind til Assedrup. Havets brændingsbølger skabte kystklinter i fremspringende punkter på bakkelandets kyster. I dag fremstår de som tilgroede skrænter, der hæver sig stejlt op over en smal bræmme af marint forland. Det ses fx ved de imponerende kystskrænter i Skåde Bakker og ved Ris Skov. Når stormvinde rasede fra østlig og sydøstlig retning, skabte det lange, frie stræk gennem åbningen mellem sydspidsen af Mols og nordspidsen af Samsø kraftige bølger, som siden stenalderen netop har ramt denne kyststrækning. Langs kysten i Kalø Vig opstod en kystklint i Vosnæs Pynt øst for Løgten. På grund af højtliggende forekomster af ler fra Eocæn og Oligocæn kan man se spor efter skred flere steder i de skov- og kratklædte kystskrænter.

Under istiden havde vægten af de enorme ismasser presset jordskorpen ned, og da isen smeltede tilbage, begyndte landet derfor at hæve sig. Selv om Danmark i Atlantisk tid havde været isfrit i mere end 10.000 år, hævede landet sig stadig. Mod slutningen af Atlantisk tid dominerede landhævningen i den nordlige del af Danmark, og de kystnære dele af Littorinahavets bund blev til tørt land, såkaldt marint forland. Siden Atlantisk tid har landet i Aarhus Kommune hævet sig 2,5 m over nuværende havniveau, og istidslandskabet ud mod Århus Bugt og Kalø Vig kantes derfor af en smal bræmme af marint forland. Derudover betød landhævningen, at de tidligere fjorde blev til ådale med vidtstrakte mose- og engdrag. Bølger har opbygget strandvolde og skabt Vejlby Fed ved Egådalens munding, der i dag er beskyttet mod oversvømmelse af diger anlagt på de hævede strandvolde.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Aarhus Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Landskaber