En han af lille blåpil holder kortvarigt en pause i patruljeringen af sit territorium. Trods enkelte, spredte fund blev den elegante guldsmed betragtet som uddød i Danmark indtil 2006, hvor den blev fundet ved Søby. Siden da har den spredt sig til store dele af Vest- og Midtjylland. Lille blåpil forveksles let med sin nære slægtning stor blåpil, men kan bl.a. kendes på sine gulbrune vingemærker og mere beskedne størrelse.
.
En gruppe besøgende er på vej ud ad stierne fra Præstbjerg Naturcenter mellem Tihøje og Vind. Det kommunalt drevne naturcenter ligger i et 176 ha stort naturområde af hedeklædte bakker, egekrat, plantager og den lille Præstbjerg Sø. I centerbygningen er der undervisningslokaler og en udstilling om områdets natur og kultur.
.

Herning Kommune har en forholdsvis varieret natur med stedvis store biologiske værdier. Som led i forvaltningen af naturen og landskabet udarbejdede kommunen i 2008 en naturpolitik, som blev revideret i 2013. Her præsenteres visionen om at »sikre fremtidige generationer en varieret natur og landskaber med plads til udvikling og oplevelse«.

For at leve op til visionen vil kommunen bl.a. sikre og øge biodiversiteten i de eksisterende naturområder, skabe en grøn struktur med større naturområder, som forbindes af spredningskorridorer, samt øge naturplejen, hvad angår kommunens ansvarsarter og lokale naturtyper. Ansvarsarterne er de 59 dyre- og plantearter, som kommunen har påtaget sig et særligt ansvar for, heriblandt cypresulvefod, vårkobjælde, odder, tinksmed, vendehals, hvidplettet fiskedøgnflue, grøn kølleguldsmed, laks og finnestribet ferskvandsulk.

For at imødekomme Folketingets beslutning om at fordoble landets skovareal inden for en trægeneration vil Herning Kommune desuden øge det kommunale skovareal med 2,2 % inden 2025. Samtidig skal 20 % af det samlede kommunale skovareal udlægges til biodiversitetsskov og urørt skov.

Ifølge kommunen spiller naturen også en vigtig rolle for bl.a. bosætningen og borgernes sundhed. Derfor skal naturformidlingen styrkes og forankres lokalt, ligesom naturområdernes tilgængelighed skal forbedres.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Herning Kommune er 7.824 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 14.199 ha, hvilket svarer til knap 11 % af kommunens areal. Dertil kommer mere end 30 arealfredninger med et samlet areal på godt 4.100 ha. Fredningerne er en blanding af landskabsfredninger og deciderede naturfredninger, hvor man ønsker at bevare hhv. særlige landskaber og særlig natur. Ofte indeholder de enkelte områder både elementer af landskabsfredninger og naturfredninger. Vind og Tihøje Heder er desuden udpeget som vildtreservat for at beskytte dem som yngleområder for hede- og hedemosefugle.

En række naturområder er også beskyttet af EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. Herning Kommune huser syv af disse Natura 2000-områder, som omfatter ni habitatområder og to fuglebeskyttelsesområder. Det fleste Natura 2000-områder må deles med nabokommunerne, og kun to, Søndre Feldborg Plantage og Ovstrup Hede med Røjen Bæk, ligger helt inden for kommunegrænsen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Herning Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning