Et par fyrretræer bryder det lysåbne landskabsbillede i resterne af den tidligere vidtstrakte Hammersmose i Søndre Feldborg Plantages nordøstlige hjørne. I driften af skoven prioriteres de lysåbne arealer højt, og når bevoksningerne i nordvest er hugstmodne, skal mange af dem fjernes, så der opstår et større, sammenhængende moseområde tværs gennem skoven.
.

Søndre Feldborg Plantage eller blot Sønderskoven er et 921 ha stort skovområde ved Feldborg, ca. 12 km nordøst for Aulum og ca. 13 km vest for Karup. Plantagen ligger på en flad hedeslette, som staten opkøbte og tilsåede fra 1836. Forholdene på heden var dog barske. Jorden var sandet med et veludviklet allag, som både hæmmede afvandingen og trærøddernes dybdevækst. Sammen med tørke, frost og den hårde vestenvind blev det en uoverkommelig udfordring for de fremspirende træer. De første forsøg på skovrejsning mislykkedes da også, og senere forsøg havde begrænset succes. Først i 1870’erne, hvor man fik pløjet gennem det hårde allag, tog plantagen til i omfang.

Området blev overvejende tilplantet med rødgran, og i Museumsskoven i den nordøstlige del af plantagen kan man opleve nogle af de oprindelige rødgraner, som blev plantet her i 1855. I dag domineres plantagen af ensaldrende rødgraner, som får selskab af forskellige nåletræer samt enkelte løvtræer som birk og eg. De skovbevoksede dele af området veksler med tør og våd hede, søer og moser. Da grundvandsspejlet ligger højt, er især moserne velrepræsenterede, og tidligere rummede den nordlige del af plantagen store mosearealer som Hømose og Hammersmose. Moserne er næringsfattige og huser 11 forskellige arter af tørvemos, som flere steder danner hængesæk. Derudover omfatter mosernes planteliv hvid næbfrø, rosmarinlyng og rundbladet soldug. Her findes også dagsommerfugle som bølleblåfugl, grøn busksommerfugl, moserandøje og markperlemorsommerfugl.

Der er registreret ca. 115 fuglearter i skoven. Ynglefuglene tæller bl.a. trane, ravn, natravn, bynkefugl, hedelærke, skovpiber, rødrygget tornskade og lille korsnæb. Der er også et håb om, at tinksmeden vil vende tilbage som ynglefugl. Tinksmeden er en lille vadefugl på størrelse med en solsort og yngler især i hedemoser. Den ynglede senest i Søndre Feldborg Plantage i 1986, men forsvandt i takt med artens generelle tilbagegang i Danmark i løbet af det 20. århundrede. Derudover er der gode bestande af både krondyr og dådyr.

Omkring 120 ha ved Lillesø og resterne af den delvis drænede og tilplantede Hammersmose i den nordøstlige del af plantagen er udpeget som habitat- og fuglebeskyttelsesområde. Plantagen er et yndet udflugtsmål, hvor besøgende bl.a. kommer for at se på fugle eller opleve de brølende kronhjorte først på efteråret.

Videre læsning

Læs mere om Herning Kommunes skove

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove