Fiskelykken har været med den farvestrålende isfugl, som balancerer sin sprællende fangst i næbbet, inden den nedsvælges. I Danmark er isfuglen en ret fåtallig ynglefugl og findes især i Midt- og Østjylland. I Herning Kommune kan man bl.a. opleve den ved Stovbæk Krat, hvor den graver sin ca. 1 m dybe redegang i brinkerne langs Storå. Isfuglen får normalt to kuld unger om året. Hvert kuld består af 5‑7 æg, som begge forældre skiftes til at ruge på. Ungerne opfodres med fisk og forlader reden efter en måneds tid.
.

Det ca. 230 ha store, privatejede Stovbæk Krat ligger ned mod Storå, ca. 6 km nordøst for Aulum. På den gamle hedeslette veksler skov og egekrat med åbne hedearealer. I vest findes også større områder med hedemoser og småsøer, mens der i øst, hvor Stovbæk Krat strækker sig ned i Storådalen, er afgræssede enge, afsnørede åslyngninger og sumpet pile- og birkekrat.

De træbevoksede dele af Stovbæk Krat består af egekrat og mindre plantager. Krattene, som er højest og ældst på skrænten ned mod Storå, domineres af alm. eg med islæt af bl.a. bævreasp, birk, alm. røn og forskellige nåletræer. De små plantager oven for skrænten består overvejende af rødgran, som pga. de gode vækstforhold ofte når en anseelig størrelse. Plantagerne drives med almindelig vedproduktion som formål. Egekrattene skal derimod bevares som egekrat. Tidligere er der også foregået stævningsdrift i krattet, men den ophørte efter 2. Verdenskrig.

I bunden af egekrattet vokser bl.a. bølget bunke, ørnebregne, alm. engelsød, hvid anemone, aksrapunsel, alm. kohvede, alm. gedeblad, skovstjerne og liljekonval. På hedearealerne kan man finde hedelyng, blåbær, tyttebær og bølget bunke samt sjældnere arter som femradet ulvefod, plettet gøgeurt, engelsk visse og guldblomme. Dertil kommer orkidéen skovgøgelilje, som er et sjældent syn i Midt- og Vestjylland. Den blomstrer i juni-juli, og blomsterne dufter sødt om aftenen for at tiltrække de natsværmere, der tager sig af bestøvningen. I hedemoserne og de fugtige hedelavninger vokser desuden mosevintergrøn, klokkeensian, benbræk og rundbladet soldug, mens engene langs Storå bl.a. huser engblomme, majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt.

I det afvekslende område er der registreret 36 arter af dagsommer‑fugle, heriblandt bølleblåfugl, dværgblåfugl, foranderlig blåfugl, brunlig perlemorsommerfugl, storplettet perlemorsommerfugl, klitperlemorsommerfugl og markperlemorsommerfugl samt den meget sjældne brun pletvinge, som holder til i det lysåbne egekrat, hvor den lægger æg på alm. kohvede. På heden har den farvestrålende mariehøneedderkop en lille bestand, og ved hedemosernes småsøer og langs Storå flyver mere end 20 forskellige guldsmede som grøn kølleguldsmed, nordisk kærguldsmed og sort hedelibel.

Der er iagttaget ca. 130 forskellige fuglearter i Stovbæk Krat. I egekrattet yngler bl.a. spætmejse, træløber, grønspætte, dompap og gransanger samt flere mejsearter. I hedemoserne kan man se lille lappedykker, vandrikse og knopsvane, og i brinkerne ved Storå graver digesvale og isfugl deres dybe redegange. Ved Storå har man desuden fundet både spor og ekskrementer fra odder.

For at bevare egekrattet og det »naturskønne område« blev ca. 230 ha af Stovbæk Krat fredet i 1975. Fredningen skulle også give offentligheden adgang til området, og siden er der anlagt tre små parkeringspladser og tre markerede vandreruter.

Videre læsning

Læs mere om Herning Kommunes skove

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove