De første spæde birkeblade markerer forårets løvspring i Pinseskoven. I Danmark findes to hjemmehørende arter af birk, dunbirk og vortebirk, og i Pinseskoven er det vortebirk, som dominerer. Birken er et pionertræ, som hurtigt sår sig og danner en tæt tilgroningsskov. Den var således blandt de første træer, der indvandrede til landet efter istidens afslutning. I dag udgør Pinseskoven en af landets største birkeskove, men det vil næppe vare ved, da birken i takt med skovens udvikling vil blive afløst af andre træarter.
.

Pinseskoven ligger i den sydøstlige del af Kalvebod Fælled og er en ca. 230 ha stor skov af tætstående, selvsåede birketræer fra først i 1960’erne. I 1990 blev der indplantet ca. 23 ha eg og lind. Træerne var tiltænkt frøavl og blev hegnet ind for at beskytte dem mod dådyrene. Disse planer er siden opgivet, og indhegningerne er fjernet. Birk er stadig det talrigeste træ i skoven og dækker ca. 80 % af arealet. Derudover rummer skoven en del gråpil, seljepil og bævreasp. Området gennemskæres af dræningskanaler og rummer flere åbne enge og sletter. Såvel Pinseskoven som resten af Kalvebod Fælled er statsejet, og siden 2018 har hele skoven været udlagt som urørt skov.

Plantelivet omfatter både skovarter og arter fra det åbne land. Blandt områdets mere usædvanlige planter er slangetunge, pilealant, liden vintergrøn, ægbladet fliglæbe og kødfarvet gøgeurt. Ellers er Pinseskoven især kendt for sit rige sommerfugleliv, der tæller dagsommerfugle som blåhale, iris, ilia, admiral, nældesommerfugl, det hvide c og skovrandøje. Også sørgekåbe, som ellers kun ses på træk, har en fast bestand i Pinseskoven. Den meget sjældne østlig takvinge holdt til i skoven en årrække, men er formentlig forsvundet igen pga. den regnfulde sommer i 2017. Ynglefuglene omfatter forskellige småfugle som rødstjert, skovpiber, løvsanger, havesanger, tornsanger, munk og nattergal samt gøg og stor flagspætte. Især om efteråret er Pinseskoven desuden en vigtig rasteplads for trækkende småfugle og rovfugle, og i september er fx lærkefalk en hyppig gæst i og over skoven. Efterkommere af de dådyr, som blev udsat på Kalvebod Fælled i 1986, ses ofte i skoven og bidrager til at holde engene og sletterne lysåbne.

Pinseskoven indgår i fredningen af Kalvebodkilen fra 1990 og er en del af det store habitat- og fuglebeskyttelsesområde, der bl.a. omfatter Kalveboderne og resten af Kalvebod Fælled.

Ilia – en ny dansk sommerfugl i Pinseskoven

Ud over at være mor til tvillingerne Romulus og Remus, som ifølge sagnet grundlagde den italienske hovedstad, Rom, lagde vestalinden Ilia (også kendt som Rhea Silvia) i 1775 også navn til dagsommerfuglen Apatura ilia, der i 2011 for første gang viste sine blåviolet skinnende vinger i Pinseskoven. I dag har sommerfuglen, som på dansk blot kaldes ilia, en mindre bestand i den store birkeskov på Kalvebod Fælled.

I Pinseskoven flyver ilia sammen med den nærtbeslægtede iris, som den ligner til forveksling. Begge har mørkebrune vinger med hvide bånd og pletter, og hos hannen får vingerne et violet til blåt skær i solskin. Ilia kan dog kendes fra iris på sine gule antennespidser og en orangeringet øjeplet på forvingernes overside.

Ilia er på vingerne fra sidst i juni til først i august. Den holder til i trækronerne, men kommer ned for bl.a. at suge på ekskrementer og fugtig jord. Larven lever på bævreasp, sølvpoppel, sort poppel og hvidpil.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Tårnby Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove